Apinya Lindås Hansen

Boots apotek

Apinya Lindås Hansen,

leder av hovedtillitsvalgtgruppen

1. Hvordan legges det opp til at farmasøyter holder seg faglig oppdatert i din kjede?
Boots ønsker å ha stort fokus på kompetanse og opplæring. Viktigst er å kunne tilby en ­opplæringsmåte som kan nå alle i kjeden. Det er lagt opp til interne og eksterne kurs. Neo er nettbasert opplæring og utviklet for å tilpasse alle. Den enkelte får eget brukernavn og passord og kan dermed logge seg på og til enhver tid holde seg oppdatert.

2. Hvor mye tid settes det av til faglig oppdatering per uke?
Per i dag er det én time i måneden som alle i Boots kan bruke til faglig oppdatering utenom arbeidstid. Det skal gjøres en avtale mellom den enkelte farmasøyt og deres apotek. Noen velger å legge dette i turnusen, for eksempel på en søndag, og noe tas i arbeidstiden ­dersom det passer. Men den enkelte farmasøyt må selv passe på at den ene timen blir oppført i turnusen. Dette er nemlig ikke blitt gjort likt på alle Boots-apotekene.

3. Hvordan fordeles byrden av denne oppgaven mellom farmasøyt og arbeidsgiver?
Først og fremst har arbeidsgiver et stort ansvar for å tilrettelegge, men fra farmasøytenes synspunkt så er det ikke god nok tid til dette i en hektisk apotekhverdag. Mange farmasøyter føler at de har blitt pålagt å lese seg opp på kampanjeinformasjon og intranettkurs ­tilpasset kampanjen, derfor blir det mindre tid til det ­faglige. Hovedtillitsvalgte mener kjeden må prioritere mer tid for å øke farmasøytens faglige kompetanse, slik at farmasøytene kan gjøre en bedre jobb og sikre riktigere ­legemiddelbruk uavhengig av hva som er på kampanje. Farmasøyter har selvsagt ansvar for egen oppdatering etter helsepesonelloven.
Etter årets lønnsoppgjør (Virke-NFF) og mek­ling, kom partene til en enighet om at farmasøytene var «bærebjelken» i apoteket når det gjelder kompetanse. Det innebærer at hoved­tillitsvalgte og HR-avdelingen i samråd skal finne en forbedret løsning for faglig oppdatering.

4. Hvordan er fordelingen mellom deltakelse på fysiske kurs og e-læringskurs?
Som tidligere nevnt, er det interne og eksterne kurs. Det interne er opplæringsdagen og Neo. Opplæringsdagen, også kalt «Best for ­kunden», arrangeres to ganger i året, og det tilbys kurs med eksterne foredragsholdere. Deltakelsen rulleres mellom de ansatte fra hvert apotek fra gang til gang. Opplærings­dagen er både faglig og sosial.
Neo er et nettbasert kurs som er utarbeidet blant annet av leverandører/produsenter, ­Apokus og Boots. Alle i Boots har tilgang.
Eksterne kurs er ofte arrangert på kveldstid med eksterne foredragsholdere, disse er for eksempel leverandører/produsenter. Det inngår også videre-/etterutdanning. Men for at man skal få økonomiske støtte er det noen krav som man må oppfylle, blant annet å ha fullført alle interne kurs som Boots tilbyr og at det skal være relatert til stillingen man har.

5. Hva mener du ville være den ideelle løsningen?
Den ideelle løsningen vil være at den enkelte farmasøyt i fred og ro i arbeidstiden får tid til nødvendig faglig oppdatering, minst to timer hver uke. Men dette er en drømmesituasjon. Man får aldri nok tid til faglig oppdatering uansett.
Vi hovedtillitsvalgte har nå vært på møte med Boots og diskutert dette. Vi har ikke kommet frem til ønsket løsning, men kjeden er enig med oss og ser problemet. Boots mener selv at det er nok med kompetansetilbud til alle, men problemet ligger i travle dager og at tidsforbruket burde ha vært dedikert mer til det faglige. De ønsker å se nærmere på dette og forholdet mellom kostnader og tidsforbruk. Vi ble enige om et nytt møte i nær fremtid for å drøfte dette. For vi gir oss ikke så lett.

6. Hvordan bør NFF bidra på dette området?
Gjennom overenskomsten NFF-Virke er det allerede enighet om faglig oppdatering. NFF har gjort en god jobb, så det er egentlig den enkelte arbeidsplass, de tillitsvalgte og apoteker som burde hatt en bedre dialog for å finne lokale løsninger. Når det er sagt, så får apotekere liten mulighet til å gi farmasøytene lesetid med bemanningsplanen og retningslinjene de får fra hovedkontoret.
Vi ønsker at NFF lager en spørreunder­søkelse rundt dette temaet for å eventuelt kunne dokumentere overfor kjedeledelsen at den faglige oppdateringen ikke fungerer tilfredsstillende rundt omkring på apotekene.

 

Naz Isabella Lilan

Apokjeden

Naz Isabella Lilan,

leder av hovedtillitsvalgtgruppen

1. Hvordan legges det opp til at farmasøyter holder seg faglig oppdatert i din kjede?
I Apotek 1 er det ennå ikke noen retningslinjer for hvordan det skal legges opp til at farmasøyter holder seg faglig oppdatert.

2. Hvor mye tid settes det av til faglig oppdatering per uke?
Siden det ikke er noen retningslinjer for hvordan det skal legges til rette for at farmasøyter holder seg faglig oppdatert, er det ikke satt av tid til det heller. Det finnes noen apotek der farmasøytene har inngått avtale med apotekeren om å få en time i uken for å holde seg faglig oppdatert. Det gjelder få apotek og avtalen er lokal.

3. Hvordan fordeles byrden av denne oppgaven mellom farmasøyt og arbeidsgiver?
Dette er tatt opp med kjeden tidligere, men de ville ikke gjøre noe mer med det og mente at farmasøyter og apotekere kan bli enige om dette lokalt på apotekene. Vi ser veldig godt at per i dag fungerer denne løsningen ikke lokalt på apotekene. Det er liten bemanning, travel hverdag, og det er lite eller ingen tid til faglig oppdatering for farmasøytene. Det er heller ikke aktuelt å oppdatere seg faglig innimellom kunde­ekspederingene (slik arbeidsgiver foreslår)!

4. Hvordan er fordelingen mellom deltakelse på fysiske kurs og e-læringskurs?
Apotekene har verken ressurser eller budsjett til å sende farmasøytene på fysiske kurs. Hvert apotek har eget budsjett og apotekerne er ikke flinke til å sette av penger til fysiske kurs, slik at de kan sende hver farmasøyt på kurs.
Når det gjelder e-læringskurs, har vi to typer. Det er e-læringskurs fra Apokus, som er faglig og laget for farmasøyter. Disse bør arbeidsgiver ha fokus på at vi farmasøyter skal ta, for det er mange tema som alltid er aktuelle på apoteket. Men det legges ikke vekt på dette og arbeidsgiver mener at disse må tas på fritiden da det inngår som oppdatering av helsepersonell etter helsepersonelloven.
Det finnes også e-læringskurs relatert til ­kampanje som arbeidsgiver har hver måned. Dette regnes ikke som faglig oppdatering ifølge arbeidsgiver, fordi hensikten med ­kurset er mer salg av visse produkter. Disse kursene er helt ­elementære når det gjelder faglig oppdatering, slik at alle på apotekene kan ta dem (både ­farmasøyter og ­teknikerne). Disse ­kursene ­foretrekkes ­dessverre av arbeidsgiver og alle må gjennomføre dem, fordi apotekene får ­bonuspenger når disse kursene blir tatt.  

5. Hva mener du ville være den ideelle løsningen?
Den ideelle løsningen er å få etablert noen ­retningslinjer. Farmasøytene må ha minst én time hver uke til faglig oppdatering, og de timene kan disponeres slik det passer for apoteket lokalt og farmasøytene selv.

6. Hvordan bør NFF bidra på dette området?
Under hovedforhandlingene klarte foreningen å forhandle om farmasøytenes faglige oppdatering. Vi fikk skrevet i protokollen at hoved­tillitsvalgte og HR skal finne en løsning på dette.
I Apotek 1 skal vi ha vårt første møte om dette temaet i november, og vi håper at vi kan finne en løsning som tilfredsstiller begge parter.

 

Roar Sætrevik

Vitusapotek

Roar Sætrevik,

leder av hovedtillitsvalgtgruppen

1. Hvordan legges det opp til at farmasøyter holder seg faglig oppdatert i din kjede?
Det legges stort sett opp til at farmasøytene må ta ansvaret for å holde seg faglig oppdatert. Som helsepersonell har man et selvstendig ansvar for dette. Kjeden benytter kurs fra Apokus i forbindelse med faglige aktiviteter ute på apotekene. Vi har tilgang til nettstedet og kan benytte oss av de kursene som er lagt ut der, selv om det ikke er i forbindelse med et kjedeopplegg. I forbindelse med faglige aktiviteter er det ofte kurs som er ­obligatoriske for farmasøytene.

2. Hvor mye tid settes det av til faglig ­oppdatering per uke?
Det er ikke noe fast tid avsatt til dette fra ­kjedehold, til tross for at dette er et stadig ­tilbakevendende krav under overenskomst­forhandlingene. Det blir hevdet fra kjeden at det skal være tid til faglig oppdatering i turnusoppsettet, men jeg tror de færreste apotek har avsatt tid til dette. Det finnes sikkert unntak. Vi fikk en protokolltilførsel under årets overenskomstforhandling med NMD der det står: «Det er viktig at alle farmasøyter i bedriften har nødvendig kompetanse for å sikre at Vitusapotek fremstår som faghandel med faglig kunnskap og god service. Partene er enige om at bedriften skal legge til rette for at farmasøyter får tilegnet seg nødvendig kompetanse og holde seg faglig oppdatert. Kompetansehevingen skal i hovedsak foregå innenfor arbeidstiden.» Kjeden vil ikke ha noe eksakt tid avsatt tid til faglig oppdatering i overenskomsten, for det genererer en kostnad.

3. Hvordan fordeles byrden av denne oppgaven mellom farmasøyt og arbeidsgiver?
Når det ikke er tid til faglig oppdatering i arbeidstiden, sier det seg selv at den enkelte må bære «byrden». Pålagte kurs godtgjøres på min arbeidsplass med 30 minutter dersom de må gjøres utenom arbeidstiden.

4. Hvordan er fordelingen mellom deltakelse på fysiske kurs og e-læringskurs?
Kjeden arrangerer fagdager, noen sentralt og enkelte ganger lokalt noen større steder i landet. Hvordan deltakelsen er på disse kan jeg ikke si. De fleste kursene som blir tatt, regner jeg med er e-læringskurs.

5. Hva mener du ville være den ideelle løsningen?
Etter mitt syn ville den ideelle løsningen vært en blanding av fysiske kurs og e-læringskurs. Med fysiske kurs vil det føre til at de ansatte møter andre kollegaer som de kan dele erfaringer med og hente nye ideer. Med dagens små arbeidsplasser med få ansatte er dette spesielt viktig. Men det er nok også en begrensning siden man er avhengig av at alle er på jobb når de skal, for å få driften til å gå i hop. Man kan også ha en kombinasjon av fysiske og e-læringskurs, der man har en eller flere samlinger og e-kurs i tillegg. Dersom det er oppfølging av kursdeltakerne, tror jeg at det blir mer forpliktende for den som tar kurset.

6. Hvordan bør NFF bidra på dette området?
NFF bør fortsette som hittil med å kreve at avsatt tid til faglig oppdatering tas med i overenskomsten. Kanskje arbeide mot myndighetene for at det skal stilles krav til at det gjennomføres faglig oppdatering på apotekene? Og påvirke gjennom Apotekforeningen for å få kjedene til å ta dette på alvor. Kjedene må innse at det koster dersom de skal ha et best mulig faglig oppdatert personale. Hovedtillitsvalgte må følge opp emnet med sin kjede, for å presse på for en endring av praksis.

(Publisert i NFT nr. 10/2014 side 26–27.)