Tekst: Katherine Wendelbo, Sykehusapoteket i Levanger

Nordic Networking Group of ­Clinical Pharmacy (NNGCP) har sitt utspring i det uformelle nettverket ­«Skandinavisk Idéforum for klinisk ­farmasi» som ble etablert på 90-tallet. Gruppen av interesserte land ble utvidet til hele ­Norden for noen år siden, og dermed var det ­nødvendig med navneendringen til NNGCP. Fra 2013 har også Estland vært med.

Uformell atmosfære
I de senere år har det vært arrangert årlige konferanser for å utveksle ­erfaringer og ­diskutere ulike utfordringer i vårt ­daglige ­kliniske farmasiarbeid i en uformell ­atmosfære. Videre blir forskningsprosjekter som pågår, presentert og diskutert.

Denne våren var Norge arrangør i regi av arbeidsutvalget for faggruppen for ­klinisk farmasi, Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF). På konferansen møtte henholdsvis 25 personer fra Norge (N), 15 fra Sverige (SE), 9 fra Danmark (DK), 4 fra Island (IS) og 3 fra Estland (EE). Finland deltok ikke i år.

Praksisnære temaer
Årets programkomité hadde lagt vekt på praksisnære temaer, samt arbeids­metoder som involverte deltakerne, blant annet workshops og hospitering i klinikken.

Første formiddag var deltakerne invitert til å hospitere med kliniske farmasøyter ved Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet og Ullevål), Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus, og 13 tilreisende farmasøyter deltok på dette. De som ikke hospiterte, kunne delta på en workshop om legemiddeløkonomi.

På ettermiddagen var det plenums­foredrag om utfordringer i legemiddel­behandlingen innen geriatri ved professor Torgeir Bruun Wyller, dette som en ­innledning til gruppe­arbeid. Gruppe­arbeidene tok utgangspunkt i tre ulike ­pasientkasuistikker presentert av henholdsvis Danmark, Island og Norge.

Workshops
Dag to var viet til tre ulike workshops; ­«Clinical Pharmacy in primary care» ved Ane Horvei Andersen, Astrid Gilje ­Hageler og Margareth Wiik (alle N), «In the flow of ­psychiatry» ved Hilde Frøyland (N) og ­«Antibiotics from the ­clinical ­pharmacist’s point of view: ­fundamental antibiotic knowledge and how to promote rational ­antibiotic ­treatment» ved June Utnes Høgli (N) og Elisabet ­Nielsen (SE). Oppsummering fra workshops ble gjort i plenum, slik at alle skulle få et innblikk i de ulike temaene.

I siste sesjon presenterte de enkelte land (N, SE, DK, IS) deres arbeids­modeller i ­klinisk farmasi. Integrated Medicines Management (IMM) modellen brukes mye i Norge, og delvis i Sverige. I tillegg ­bruker Sverige blant annet Kalmar-modellen. Island ­fremhevet Minnesota-modellen og ­Pharmaceutical care. Dessuten brukes flere lokale modeller i de ulike land. Sesjonen ble avsluttet med en diskusjon om ­betydningen av å ha felles arbeidsmodeller versus mer lokale modeller. Per i dag er det ingen ­konsensus om beste modell, så dette er et aktuelt tema for senere konferanser.

Postere
11 postere ble presentert på konferansen og blant temaene var samstemming av legemiddellister på en ortopedisk avdeling i Norge, fokus på evaluering av inter­vensjon gjort av klinisk farmasøyt i Danmark, og avvik funnet under legemiddelsamstemming og gjennomgang av medisinrom i Sverige.

Estland 2015
Estland inviterer til neste års NNGCP-­konferanse i juni, som vil avholdes i ­forbindelse med Social Pharmacy and Health Services Conference.

Takk for økonomisk støtte fra Sykehusapotekene HF, Sjukehusapoteka Vest HF, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF.

(Publisert i NFT nr. 9/2014 side 12.)