Kommentar:

Cathrine Devold,
administrerende direktør, Espire

Cathrine Devold.
Foto: Apotekforeningen

FarmaPro er under kontinuerlig utvikling, og vi jobber nå med den 14. versjonen av FarmaPro5. Generelt ­opplever vi at de ­apotekansatte blir stadig mer fornøyde med ­løsningen, og at kvaliteten oppleves som bedre.
Men vi er selvsagt klar over at det også er et ­forbedringspotensial på flere områder, slik NFT her ­påpeker. Apotekene og apotekkjedene melder endringsønsker på FarmaPro til Espire, og disse ønskene ­prioriteres av bransjen selv, gjennom eHelseutvalget og Forvaltningsforum, i regi av Apotekforeningen. For hver nye versjon av FarmaPro ­forbedres systemet. Men alt kan ikke løses på en gang.
Problem­stillingene som ­trekkes frem er kjente. Noen av dem er utbedret i den neste versjonen som kommer av FarmaPro, mens andre ligger på listen over planlagte ­forbedringer for senere versjoner. Andre problemstillinger er avhengig av at andre aktører i eResept-kjeden legger til rette for å gjøre endringer. Dette gjelder for eksempel tilgang til ­vedtaksinformasjon og informasjonen som er tilgjengelig på e-resept ved start av ekspedering. Tidvis treghet i svartider er et annet eksempel som ikke kan løses ensidig av Espire. Det involverer også Norsk Helsenett og Reseptformidleren.  Det er Apotekforeningen som jobber mot myndighetene for at andre aktører skal bidra med systemløsninger og rutiner som kan bedre ­arbeidssituasjonen for apotekene.
Vi har nært samarbeid med apotekkjedene og ­apotekansatte i utviklingen av FarmaPro, både ­gjennom Forvaltningsforum og ved at apotekansatte deltar i workshoper vi arrangerer. ­Dessuten har vi ansatt en apoteker som produkteier for ­reseptur, samt at vi har flere ansatte med fersk apotek­kompetanse og som regelmessig jobber ute i apotek.

 

Kommentar:  

Terje Wistner,
direktør Teknologi og e-helse, Apotekforeningen

Terje Wistner.
Foto: Apotekforeningen

Det er positivt med ­engasjerte brukere som ­påpeker ­svakheter og utviklings­muligheter. Vi er helt ­avhengige av brukernes tilbakemeldinger for å få til et enda bedre produkt. Da er det viktig at apotekene melder inn endrings­ønsker enten til ­kjedekontoret eller direkte til Espire.
Apotekforeningen har på vegne av hele bransjen ­etablert ­eHelseutvalget som skal ­prioritere ­utviklingen i FarmaPro, basert på ønskene og behovene Espire får meldt inn. eHelseutvalget har et eget ­under­utvalg, ­Forvaltningsforum, som forbereder innspill til ­prioritering sammen med Espire. På den måten får vi en ­helhetlig ­vurdering som ivaretar hele bransjens behov. I både ­eHelseutvalget og Forvaltningsforum sitter det ­representanter fra apotekkjedene; både ­­kvalitets- og IT-sjefer. Apotekkjedene gjør avklaringer med sine apotekansatte når det er nødvendig.
Vårt mål er selvsagt at FarmaPro skal gjøre jobben i apotek så enkel og effektiv som mulig for både de ansatte og kundene; en undersøkelse vi gjennomførte blant apotekerne nettopp viste at de fleste nå er fornøyde med hvordan FarmaPro støtter arbeidsflyten i apoteket.
Noen ganger kan det være kryssende hensyn eller ­utenforstående faktorer som gjør at vi sentralt gjør andre ­prioriteringer enn det som virker rasjonelt for en enkelt ­farmasøyt i apoteket. I andre tilfeller er ­forbedringene ­viktige, men ikke umiddelbart synlige for den ­apotekansatte. ­Samtidig har vi valgt å fokusere på å forbedre kvalitet og ytelse i FarmaPro fra neste versjon 5.14. Jeg tror nok vi kan bli ­flinkere til å forklare hvorfor vi gjør de prioriteringene vi gjør og hvilken verdi den har for apotekansatte.

(Publiser i NFT nr. 9/2015 side 20.)