Dagbladet Pluss skrev i slutten av oktober at flere pasienter ved norske sykehjem overmedisineres. I en oppfølgingsartikkel stiller nå Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol helseminister Bent Høie til veggs og krever tiltak for å sikre at forskriften om årlig legemiddelgjennomgang for alle pasienter på norske sykehjem blir fulgt opp.

Rønnaug Larsen, leder av Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), mener denne saken viser et skrikende behov for flere kommunefarmasøyter i kommunehelsetjenesten.

— Vi farmasøyter har lenge bekymret oss over manglende fokus på riktig legemiddelbruk ute i kommunehelsetjenesten. Det er anerkjent at for å sikre riktig legemiddelbruk er det viktig å samstemme legemiddellister, altså å sjekke ut at det legene tror pasienten tar av legemidler faktisk stemmer med virkeligheten, og gjennomføre legemiddelgjennomganger, sier Larsen til Farmatid, og legger til:

— Vi trenger kommunefarmasøyter for å bekjempe overmedisinering i sykehjemmene.

Farmaceutenes leder viser til at det i fastlegeordningen er nedfelt at «for listeinnbyggere som bruker fire legemidler eller mer, skal fastlegen gjennomføre en legemiddelgjennomgang når dette anses nødvendig ut fra en medisinsk vurdering.»

I følge 2016-tall fra HELFO ble taksten for legemiddelgjennomganger hos fastleger brukt cirka 175 000 ganger. Videre viser 2017-tall fra Folkehelseinstituttet at 570.000 personer over 65 år som bor hjemme fikk fem eller flere ulike legemidler på resept.

— At kun ca. 30 prosent av de som bruker fem eller flere legemidler fikk en slik legemiddelgjennomgang er alt for lavt med tanke på det man vet om eldre og polyfarmasi, påpeker Larsen.

Videre viser hun til at det kun er 49 prosent av beboere over 67 år på langtidsopphold på sykehjem som på landsbasis har hatt legemiddegjennomgang i løpet av de siste 12 månedene. Det viser tall fra kvalitetsindikatoren for legemiddelgjennomganger.

Larsen mener det er synd at farmasøyter ikke inngår i de omfattende kravene  til hvilken helsefaglig kompetanse kommunene skal ha.

— Hvor er farmasøyten og legemiddelfokuset? Legers hovedfokus er diagnostisering og behandling, sykepleieres hovedfokus er pleie. Intet annet helsepersonell har hovedfokus på legemidlene på samme måte som farmasøyter, sier Larsen, som også drar frem et eksempel:

— En doktorgradsavhandling fra 2018 viste at bevisstheten om at enkelte legemidler kan være en risiko­faktor for fall var lav både blant leger og hjemmeboende brukere av slike legemidler. Hvert hoftebrudd hos en hjemmeboende pasient over 70 år koster i gjennomsnitt 550 000 kroner for sykehus og kommune det første året etter bruddet (2014-kroner). At flere typer legemidler (ikke bare sovemedisiner og beroligende medisiner) kan utgjøre en risikofaktor for fall er veldig godt kjent blant farmasøyter.

Larsen påpeker at Primærhelsemeldingen viser til at minst én av ti sykehusinnleggelser av eldre i medisinsk avdeling skyldes feil bruk av legemidler.

— Vi mener at grunnen til at mye går galt er nettopp at fokuset på legemidler mangler, og fører til at legemiddelhåndteringen ikke er god nok og man får unødvendige sykehusinnleggelser.