Rapporten er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, og den starter med en beklagelse. Årsrapporten ble nemlig forsinket på grunn av sen overføring av datafilene fra Mattilsynets rapporteringssystem MATS til Legemiddelverket.

Deler ansvaret

Mattilsynet og Legemiddelverket har begge tilsynsansvar i LUA-ordningen, altså reseptfrie legemidler som omsettes utenom apotek. Arbeidsoppgavene er fordelt, og det er dermed Mattilsynet som står for det stedlige tilsynet mens Legemiddelverket bidrar med opplæring og veiledning.
I 2013 ble det gjennomført 776 tilsyn innenfor LUA-ordningen, mot 799 året før. Ifølge årsrapporten finnes det ingen samlet oversikt over antall virksomheter som omsetter legemidler utenom apotek, men legemiddelgrossistene registrerte salg av legemidler til 6365 virksomheter i 2010.
«Mattilsynet skal, i henhold til gjeldende avtale, tilstrebe å gjennomføre 900 tilsyn årlig», heter det i brevet fra Legemiddelverket.

Fordeling og avvik

Det var dagligvarebransjen som fikk flest besøk av kontrollørene i 2013, med 529 tilsyn totalt. På en god andreplass følger bensinstasjoner (167) fulgt av kiosker (68), helsekost (5) og gruppen «andre» som ble fulgt opp av Mattilsynet fem ganger.
«Som tidligere år er de hyppigst forekommende avvik knyttet til mangelfull overholdelse av kravet til minimumsutvalg og manglende/mangelfullt internkontrollsystem, inkludert skriftlige prosedyrer for tilbakekalling og salgsstopp», skriver Legemiddelverket.
Hos fem prosent av de kontrollerte virksomhetene har man også avdekket avvik som ulovlig veiledning av kunder om bruk og valg av legemidler. Totalt ble det påvist 551 avvik fordelt på 299 utsalgssteder.
«Fordeling av avvik er i hovedtrekk i samsvar med tidligere års tall», opplyser Legemiddelverket.

Virkemidler

I henhold til regelverket har Mattilsynet selvstendig tilsynsansvar og myndighet. Det betyr at vedtak om virkemiddelbruk ved avvik fattes av Mattilsynet, og i de tilfellene hvor tilsynet vedtar midlertidig omsetningsforbud går det melding til Legemiddelverket.
«Det er Legemiddelverket som eventuelt vedtar endelig omsetningsforbud. Legemiddelverket har ikke i løpet av 2013 vedtatt endelig omsetningsforbud», står det å lese i rapporten.
Det konkluderes med at tilsynsaktiviteten i 2013 stort sett har vært i samsvar med Legemiddelverkets forventninger, og at den anses som akseptabel ettersom utsalgene fortsatt har et svært begrenset utvalg av legemidler.
«Virkemiddelbruken indikerer at alvorlige avvik fra regelverket er sjeldne, men de forekommer», slår Legemiddelverket fast.