HODs målsetting er å sette i verk tiltak som vil redusere risikoen for forsyningssvikt av legemidler på grunn av parallelleksport. Allerede i november 2010 ga Legemiddelverket sine anbefalinger på området til HOD. Saken har nå på mange måter gått full sirkel, når Legemiddelverket bes om å utforme utkast til forskriftsbestemmelser som gir myndighetene anledning til å føre kontroll med legemiddelgrossistenes parallelleksport.

I sin rapport fra 2010 konkluderer Legemiddelverket med at parallell­eksport representerer en trussel for ­forsyningssikkerheten av legemidler. For å avhjelpe dette foreslås det blant annet at myndighetene skal innhente statistikk fra grossistenes parallelleksport, og at Legemiddelverket via tilsyn skal følge opp at grossistene som parallelleksporterer har de nødvendige rutiner og systemer på plass slik at eksportvirksomheten ikke går ut over evnen til å levere til det norske markedet.

«For å innføre krav til grossistene om å rapportere om sin parallelleksport, vil det være behov for endringer i grossistforskriften som spesifiserer hvordan en slik opplysningsplikt skal praktiseres. Departementet gir Legemiddelverket i oppdrag å utforme utkast til slike forskriftsbestemmelser og administrative og økonomiske konsekvenser», heter det i oppdragsbrevet fra HOD.

Departementet ber videre Legemiddelverket om å sende forslaget på høring.

(Publisert i NFT nr. 10/2013 side 14.)