Arbeids- og sosialdepartementet slår fast at koronasmitte påført ansatte i apotek kan gi rett til yrkesskadeerstatning etter yrkessykdomsforskriften.

«Avgjørende er om smitten anses påført der virksomheten skjer i miljøer med "særskilt sykdoms- eller smittefare".» skriver departementet i et brev til Norges Farmaceutiske Forening. 

Les også: Uklart om korona regnes som yrkessykdom i apotek

Endret forskriften

Covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning i yrkessykdomsforskriften. Tidligere i år endret regjeringen forskriften, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb og får alvorlige komplikasjoner, sikres økonomiske rettigheter. Reglene trådte i kraft 1. mars 2020. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

Norges Farmaceutiske Forening har jobbet for utvidet forsikring ved koronasmitte og er glad for utvidelsen av forskriften, men mente forskriften er uklar når det gjelder apotek og ba Arbeids- og sosialdepartementet bekrefte at apotek er omfattet eller spesifisere det i forskriften.

Gjelder mer enn de spesifiserte

I paragraf 1 bokstav H nummer 2 i yrkessykdomsforskriften er det satt som vilkår at smitten må være påført "under arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barneheim, aldersheim o.l. eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare."

I svarbrevet bekrefter departementet at selv om apotek ikke er spesifisert, så kan smitte påført i apotek omfattes. 

«Bestemmelsen i nr. 2 er primært innrettet mot arbeid i helsevesenet. Men gjennom formuleringen "eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdom- eller smittefare", kan også annen yrkesutøvelse enn de som konkret opplistes, omfattes.» står det i brevet fra departementet som påpeker at det følger av forarbeidene til bestemmelsen at smitte påført under arbeid i fengselsvesenet, ambulansetjenesten og i politiet, omfattes.

Ikke automatisk dekket

Departementet påpeker samtidig at yrkesskader og yrkessykdommer må meldes til Arbeids- og velferdsetaten. Det er denne etaten som, etter en konkret vurdering av de aktuelle opplysningene i saken, avgjør om covid-19 med alvorlige komplikasjoner kan godkjennes som yrkessykdom i det enkelte tilfelle. Den som er uenig i deres avgjørelse, kan på vanlig måte bringe saken inn for Trygderetten og/eller de alminnelige domstolene.