Farmaceutenes koronatidslinje

10. mars
Spekter og hoved­organisa­sjon­­ene på arbeidstakersiden kommer med en felles uttalelse om organisering av arbeidet i sykehusene under koronasituasjonen. 

13. mars
Lønnsoppgjøret mellom frontfagorganisa­sjonene meldes utsatt til høsten.

15. mars
• Farmaceutene sender brev til Helse­direktoratet med innspill til smittevern for apotek og etterlysning av overordnet beredskapsplan for apotek. 
• Farmaceutene oppretter egen ressursside for korona på nettsidene. 
• Hovedtillitsvalgte (HTV) i Apotek 1 og HR-Apotek 1 inngår særavtale om endring av varslingsfrister og arbeids­planer.
• Første indikasjon fra HR i ­Apotek 1 om at det kan bli nødvendig med permitteringer.

18. mars
HTV-Boots og HR-Boots ­inngår sær­avtale om ­endring av varslings­frister og arbeids­planer.

20. mars
HTV-Vitus og HR-NMD inn­går særavtale om ­endring av varslingsfrister og arbeids­planer.

26. mars
De første drøftings­møter om permitter­inger i Apotek 1. Totalt blir Farma­ceutene uken før påske informert om drøyt 50 apotek hvor det planlegges drøftings­møter om permittering.

27. mars
• Spekter og SAN inngår avtale om avikende arbeids­tid i helseforetak – overens­komstområde 10, 11 og 13. 
• Farmaceutene ­sender brev til Arbeids- og sosialdeparte­­mentet om at permitterte må gis mulig­het til å opprett­holde medlemskapet i POA mens de er ­permittert. 

3. april
HTV-Vitus mottar første signaler fra NMD om at de vurderer å permittere i ­Vitusapotek.

8. april
Spekter og SAN får på plass tilleggsavtale til unntaksavtalen 27. mars. Den sikrer at medlemmer i Farmaceutene, som er skift/turnusarbeidere og får endret arbeids­plan, får bedre betaling for overtiden.

17. april
HTV-gruppen i Apotek 1 forhandler om 18 tilfeller der farmasøyter har blitt permittert med todagersfrist. For ti apotek ble fristen endret til 14 dager.

27. april
Hovedtillitsvalgte i Apotek 1 og kjeden forhandler frem ny særavtale for hvordan arbeidstid skal planlegges i forbindelse med koronaepidemien. 

Mange farmasøyter har følt seg urettferdig ­­be­­handlet av arbeidsgiver under korona­krisen, og mange har tatt kontakt med ­Norges ­Farmaceutiske For­ening med sine bekymringer rundt arbeids­tid, ­permittering og smitte­vern­tiltak. 

— Det har vært vanvittig mye å gjøre, bekrefter general­sekretær Greta Torbergsen.

Juristene på bistandsavdelingen til Farmaceutene og de hovedtillitsvalgte har hatt det travelt med å besvare ­spørsmål fra og hjelpe medlemmer, men det er ikke bare medlemmene som har tatt kontakt. 

— Vi har faktisk fått veldig god ­medlemsvekst i denne tiden. 

Mange nye medlemmer

I løpet av den siste måneden har foreningen fått en rekke nye medlemmer og har økt med nesten to prosent på en kort måned. 

— Jeg tror det er veldig mange som oppdager verdien av å ha en organisasjon i ryggen, som passer på at det er ordnede forhold. Spesielt i krisetider er det vanske­lig å ta den kampen rundt ­arbeidsforhold, fordi man har en lyst og vilje til å strekke seg ekstra og trå til i dugnaden, mener Torbergsen.

Når det skjer mye fort, er det ­viktig å ha noen som kan regelverket, vet hva som er akseptabelt og passer på de ytre rammene.

— Det kan ikke den enkelte ansatte eller arbeidsgiver, men det kan vi.

Vil forgylle de tillitsvalgte

Torbergsen skryter av sine ansatte og de tillitsvalgte og, ikke minst, de hovedtillitsvalgte. 

— De hovedtillitsvalgte har gjort en formidabel jobb i denne perioden. De skulle vært forgylt i gull!

Dagene har vært travle for de hovedtillitsvalgte, spesielt i Apotek 1 hvor det har vært flere titalls permitteringer, men Torbergsen påpeker at det har blitt bedre etter at kjeden gikk med på å kjøpe fri lederen for de hovedtillitsvalgte. 

— Det er positivt at Apotek 1 så verdien av ­frikjøp, sier hun og legger til at hun føler de har hatt god dialog med kjeden etter at lederen ble frikjøpt. 

Under permitteringsprosessene har foreningen gitt støtte og hjelp til mange medlemmer. Ikke minst fikk foreningen omgjort mange to dagers permit­teringsvarsler til fjorten dager. 

Økt engasjement

Generalsekretæren er også glad for å kunne opplyse om at flere medlemmer har engasjert seg ytterligere under krisen.

— Vi har fått mange nye tillitsvalgte på plass, informerer hun. 

Mange har skjønt at det er vanskelig for foreningen å kunne hjelpe de ansatte på apotek hvor Farmaceutene ikke har plasstillitsvalgte. Da får ikke foreningen nødvendigvis vite om permitteringen før den har blitt gjennomført.

— Vi har veldig mange plasstillitsvalgte, men vi har dessverre en god del plasser vi ikke har det. 

Med en tillitsvalgt på plass, så er det regler som skal følges. Da har Farmaceutene krav på å bli informert og være med på å drøfte eventuelle permitteringer. 

— Da involveres man i prosessen. Uten tillitsvalgte på det enkelte apoteket, blir man ikke involvert.

Torbergsen oppfordrer medlemmer på apotek hvor det ikke er tillitsvalgte, til å engasjere seg. 

— Vurder å stille opp og registrer deg selv som tillitsvalgt. Det trenger ikke kreve mye arbeid, men man er så utrolig mye bedre stilt, sier hun og påpeker at foreningen tilbyr kurs og andre opplegg for tillitsvalgte. 

Hjulpet mange under krisen

I tillegg til arbeid med per­mit­teringer har Farmaceutene ­hjulpet mange medlemmer med å diskutere arbeidstid og smitteverntiltak med arbeidsgiverne. Bistandsavdelingen har også laget mange informa­sjonsaker på farmaceutene.no om alt fra regler rundt hjemmekontor og endring av ferie i ­krisetider til hva de skal gjøre hvis de ikke får bli testet for smitte. 

Videre har foreningen jobbet mye med å få på plass nye avtaler for krise­situasjoner som varslingstid for vaktskifter og endrede arbeidstider både i private apotek og foretakene. 

Selv om lønnsforhandlingene er utsatt, har det også tatt tid å lage avtaler som sikrer rettigheter frem til forhandlingene blir tatt opp igjen – etter planen til høsten. 

Passer på pensjonen

Politisk har Farmaceutene blant annet jobbet med å sikre at farmasøyter ­opprettholder med­lemskapet sitt i POA ­(Pensjonsordningen ­for ­apotekvirksom­het) ved ­per­mit­tering.

– Det er fort gjort å ikke tenke på, men det er superviktig, påpeker Torbergsen.

Farmaceutene har også ­jobbet for at ­pensjonister­ i POA under krisen kan jobbe ekstra på ­apotek uten av­korting i ­pensjonen og for at farmasi­studenter skal bli inkludert i ordningen med økt inntektsgrense for helsefag­studenter som avhjelper under koronapandemien. 

Utnytter det digitale

Det aller meste av arbeidet har skjedd fra hjemmekontor, og selv om Torbergsen, som mange andre, begynner å bli litt lei av å jobbe hjemmefra, tror hun ikke det har vesentlig svekket ­kvaliteten på arbeidet. 

— Fra mitt ståsted så har det fungert overraskende bra, sier hun. 

Farmaceutene hadde syste­m­er klare for å jobbe mer digitalt, og den felles kriseforståelsen har gjort det lettere å akseptere endringer. På det punktet tror hun det faktisk kan komme noe positivt ut av denne ellers vonde tiden. 

— Vi har mange medlemmer over hele landet og vil alltid ha behov for å snakke med folk på ganske mange plasser. Når vi kommer gjennom det her og ut på andre siden, vil dette sannsynligvis gjøre det enklere for oss å ha tettere kontakt og oppfølging med alle. Verdien av det å fysisk møtes og kunne diskutere er kjempestor, men som et supplement vil det digitale gjøre verden mindre og enklere.

(Publisert i NFT nr. 4/2020 side 45-47.)