Farmatid har spurt de største politiske partiene spørsmål om farmasi og legemidler i forkant av valget, og leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad, har kommentert svarene. I dagene fremover får du hennes dom over partienes politikk på feltet. 

I dag svarer helsepolitisk talsperson for KrF, Geir Jørgen Bekkevold. 

Farmasøytisk kompetanse

— Hvor mener du at farmasøytisk kompetanse skal brukes i fremtiden? 

— Farmasøytene har bred kompetanse, og gjennom utbyggingen av apotektjenester, samhandlingsreformen, mer tverrfaglig og desentralisert samarbeid i helsevesenet mener vi at farmasøytisk kompetanse har potensial til å brukes mer og bedre i helsevesenet, men også i andre relevante sektorer.

— De fleste kommuner har i dag farmasøytisk kompetanse på grunn av at de har farmasøyt i apoteket. Dette er en viktig ressurs for legemiddelbrukere, lokalt helsepersonell og kommunen. Når bruken av nettapotek øker ser vi fra Sverige at distriktsapotek legges ned. Hva tenker du kan bidra til å sikre lokal farmasøytisk kompetanse i hele Norge?

— Vi mener at farmasøytene har kompetanse som trengs også utover apotek, og at for eksempel gjennom å styrke kommunenes kompetanse på legemiddel og legemiddelbruk vil vi kunne sikre lokal kompetanse i hele Norge. Farmasøyter har samfunnets bredeste kompetanse innenfor legemiddelområdet og kan bidra til å redusere feilmedisinering og dermed redusere pasientskader. Denne kompetanse mener vi at ikke må være knyttet utelukkende til apotekene.

Utdanningskapasitet

— I 2020 ga Helsedirektoratet autorisasjon til 368 farmasøyter, 60 prosent var utdannet i Norge, 40 prosent var utdannet utenfor Norge. Hva tenker du om dette?

— Det er behov for å øke rekrutteringen til farmasi. Selv om ingenting tyder på at autorisasjonen til de med utdanningen utenfor Norge skaper store problemer trenger vi å sikre oss en minimumstilførsel til et viktig yrke med bred kompetanse.

Legemiddelindustri

— Det har vært mange fine ord om økt innsats for å få økt legemiddelproduksjon i Norge. Hva tenker du er det viktigste for å gå fra ord til handling? Og hva skal være første handlingen?

— Her er det mye som kan være viktig, men at vi allerede har startet med å kjøpe inn råstoff for å kunne produsere noe selv dersom det blir vedvarende og reell mangel er viktig. Utover dette er det naturlig å se på svakhetene avdekket av koronapandemien og kriseberedskap, og følge opp dette.

Farmaceutenes dom: Produksjon må være mer enn beredskap

Urd Andestad mener KrF har noen gode refleksjoner rundt farmasøytisk kompetanse; partiet knytter ikke farmasøyter utelukkende til apotek, men ser ut til å ha forståelse for bredden i kompetansen vi har på legemiddelområdet og at denne kan brukes bedre og bredere både innenfor helsevesenet og utenfor. 

Når det gjelder produksjon ser det ut til at de først og fremst knytter det til beredskap. Partiet nevner at man har startet med å kjøpe inn råstoff til produksjon, det hjelper lite med råstoff om man ikke har nok farmasøyter og industri til å ivareta produksjonskompetansen. Vi skal ikke kun ha beredskapsproduksjon, men en levedyktig helseindustri som bidrar til det norske samfunn både under normale forhold og i krisesituasjoner.