Sammen med kollega Kirsten K. Viktil har hun Frøyland skrevet et hefte om legemiddelsamtalen i teori og praksis. I begynnelsen av november skal de holde kurs om temaet.
— På bakgrunn av heftet har vi fått flere forespørsler om vi ikke kunne holde et kurs om dette. Vi får prøve å lage noe da, tenkte jeg, og slik vokste ideen frem, sier Frøyland til Farmatid.

— Vi er spente på kurset, sier Frøyland. Foto: Ingrid Moen Rotvik

— Kurset er ment for sykehusfarmasøyter og andre farmasøyter som er interessert i klinisk kommunikasjon med legemiddelbrukerne. Målet er at farmasøytene som har gjennomført kurset, som går over 30 timer, skal kjenne til prinsipper for hva som fremmer og hemmer en god legemiddelsamtale og få økt forståelse for hva som skal til for å avdekke og fange opp legemiddelrelaterte problemer i møte med brukeren, påpeker avdelingslederen ved Diakonhjemmet Sykehusapotek.

Nyttig verktøy

— Vi håper farmasøytene får innsikt i noen verktøy og prinsipper om hvordan håndtere en legemiddelsamtale, slik at den blir nyttig og avdekkende. Vi håper at kurset skal gi inspirasjon og føre til at deltakerne kan ta med seg gode verktøy ut i sitt arbeid når man selv skal gjennomføre samtalene. Ønsket er også at kurset skal fungere som en trygg setting hvor deltakerne kan utveksle erfaringer og tanker om egne legemiddelsamtaler og møter med brukerne.
— Kurset består av tre deler, der vi starter med en kurssamling som tar for seg teori og praktisk trening. Del to er lagt opp til at deltakerne selv skal gjennomføre tre legemiddelsamtaler på egen arbeidsplass og skrive rapport om disse. Når vi samles til tredje del av kurset skal vi ha en gjennomgang av erfaringer og opplevelser fra legemiddelsamtalene, og deretter ha videre praktisk trening i form av for eksempel rollespill. Vi benytter rollespill fordi det er viktig å øve seg på dette i praksis, men vi kommer til å kjøre en myk variant, fordi vi vet at mange kvier seg litt for å delta på slike, sier Frøyland.

Lytt, lytt, oppsummer

Å føre en god samtale med brukerne er vanskeligere enn det høres ut som.
— Det er ingen enkel sak å sette seg inn i et annet menneskes perspektiv. Evnen til å lytte, oppfatte og evaluere det brukeren sier, krever helt andre egenskaper enn bare å være en god farmasøyt rent faglig, mener Frøyland.
— Selv om også høy faglig standard er avgjørende for en god og trygg legemiddelsamtale.
— Det som kanskje er det aller viktigste er å lytte aktivt til brukeren og ved slutten av samtalen få brukeren til å oppsummere det samtalen handlet om. På den måten kan man fange opp hvordan legemiddelbrukeren og farmasøyten har forstått hverandre. Noen ganger ser man nemlig at brukeren ikke har vært motagelig for det farmasøyten har sagt eller at hun eller han ikke har fått med seg det viktigste. Ved å oppsummere kan farmasøyten fange opp, og ikke minst finne ut om farmasøyten selv har oppfattet brukeren rett.
— Vi ser en tendens til at farmasøyten gjerne glemmer å sjekke hva brukeren sitter igjen med. Derfor håper vi at kurset skal være med å bidra tilå bedre blant annet dette.
En god samtale krever at farmasøyten har store ører, som også oppfatter små hint fra brukeren og ikke bare det som sies høyt.
— Farmasøyten burde være så skjerpet at man klarer å oppfatte disse små hintene. Slik at samtalen bidrar til å avdekke legemiddelrelaterte problemer som bivirkninger, interaksjon eller hvorvidt pasienten tar riktig foreskrevet dose.

Spent på kurset

Både heftet og kurset er et resultat av det pågående forskningsprosjektet «Legemiddelpoliklinikk med vekt på utvidet legemiddelsamtale» som Frøyland og Viktil startet i 2005. Prosjektet er et samarbeid med medisinsk poliklinikk ved Diakonhjemmet Sykehus og har støtte fra Helsedirektoratet.
— Dette er en undersøkelse som går ut på å sammenlikne to grupper hvor den ene får tilbud om samtale, mens de andre ikke får samtale, men et spørreskjema å fylle ut. Vi håper resultatet fra undersøkelsen vil føre til at vi får mulighet til å åpne en Legemiddelpoliklinikk ved Diakonhjemmet Sykehus. Resultatet av dette prosjektet er foreløpig ikke klart, sier Frøyland.
— Nå er vi spente på hvordan kurset blir. I første omgang var kurset ment for sykehusfarmasøyter, men vi har lyst på et mangfold blant deltakerne, så alle farmasøyter som er interessert i klinisk kommunikasjon kan melde seg på. Problemstillingene i apotek går mye ut på det samme og med debatten om legemiddelsamtaler i apotek, er det absolutt aktuelt.
I etterkant skal kurset evalueres for å se om det er grunnlag for å holde flere. Det er altså fortsatt mulig å melde seg på dette kurset innen 10. oktober, og det starter opp i november, understreker Hilde Frøyland.