Dette er bransjens egne krav, som skal sikre at varer og tjenester ­holder høy kvalitet. Fra Apotekforeningen ­opplyses det at kravene kan fremheve, utdype eller gå ut over lovkrav på området, og at God apotekpraksis skal gi pasienter og myndigheter mulighet til å vurdere om bransjen oppfyller sine egne krav.
«God apotekpraksis er grunnlag for apotekenes kvalitetsarbeid. Det enkelte apotek eller kjede utvikler ytterligere kvalitetskrav til egen virksomhet, som grunnlag for utvikling av egne mål og rutinebeskrivelser», heter det på Apotekforeningens nettsider.
Vi har snakket med fagdirektør Per Kristian Faksvåg om arbeidet som er lagt ned, og selvsagt resultatet av dette.

Utfordrende og givende
Vi ber fagdirektøren kommentere hvordan arbeidet med God apotekpraksis har vært.
— Det har vært faglig utfordrende og givende. Jeg er stolt av at en hel bransje, med både arbeidstakere og apotekeiere og vi som bransjeforeningen, har blitt enige om én felles standard som skal gjelde for alle ­apotek. Arbeidet har vært ledet av seniorrådgiver Cathrine Klerck Fransson i fag­avdelingen i Apotekforeningen i samarbeid med representanter både fra apotekkjedene og fra fagforeningene, forteller Faksvåg.
— Hva er de viktigste endringene denne revisjonen har ført til?
— Apotekenes bransjestandard BRA er revidert og døpt om til God apotekpraksis. God apotekpraksis er en kvalitetsstandard for apotekenes kjernevirksomhet og ­inneholder bransjens egne krav. Disse kan fremheve, utdype eller gå ut over lovkravene. Av endringer kan nevnes at man har arbeidet spesielt med språket slik at også kunder, pasienter, myndigheter med flere skal vite hvilke krav vi setter til bransjen og hva man kan forvente på apoteket.
God apotekpraksis innfører grunn­verdier som går på tvers av kjerneområdene reseptkunde, egenomsorg, helsetjeneste og samfunn.
— Det er formulert kvalitetskrav til hvert kjerneområde. Det er også inkludert nye temaer som etikk og informasjonssikkerhet, opplyser fagdirektøren.
— Hva kan du si om samarbeidet ­mellom de ulike aktørene som har utviklet God apotekpraksis?
— Samarbeidet har vært konstruktivt og godt, og det har vært et samlende ønske om å komme i mål. Selvfølgelig har det vært ­diskusjoner og uenighet underveis i prosessen, men det er en samlet bransje som står bak dokumentet, understreker Faksvåg.

Har lagt listen høyt
Hva kan fagdirektøren si om viktigheten av disse standardene, og hvorfor ønsker man å strekke seg lenger enn hva lovkravene beskriver?
— For å ha et godt fundament i helse­vesenet, må grunnverdiene i apotekene bygge på tillit, trygghet, kvalitet og høy ­kompetanse som omsettes i aktiv kunde­behandling. For å sikre dette fundamentet, har vi ment at det er viktig å formulere klare retningslinjer for hvordan apotekene skal fremstå i møte med publikum. Jeg synes det er flott at man har lagt listen høyt og har høye ambisjoner for hvordan vi ønsker å oppfattes av kundene, sier han.
— Hvordan skal dette kommuniseres ut til apotekansatte farmasøyter?
— Både Apotekforeningen, apotek­kjedene og Farmaceutene har et ansvar for å gjøre God apotekpraksis kjent. Vi har hatt en artikkel i siste nummer av Apotekforeningens ­tidsskrift, og dette intervjuet i NFT er også med på å gjøre det kjent. Selve dokumentet er lagt ut på www.apotek.no/godapotek­praksis. I tillegg vil vi informere utdanningsinstitusjonene, Etisk råd for ­farmasøyter og Norsk Farmasøytisk Selskap. Det er også laget en egen nyhetssak på våre nettsider som er formidlet til alle apotek, og budskapet er spredt til Facebook-gruppen «farmasi», våre egne Facebook-sider og på Twitter. I tillegg har vi bedt apotekkjedene om å formidle ­informasjon via sine egne intranett.
Greit, da er altså fagpersonene for­-
håpent­­­lig nådd, men hva med kunder og andre interessenter?
— Vi vil informere helsemyndighetene, og standarden ligger åpent tilgjengelig på våre nettsider. Når det gjelder kundene, håper jeg at de merker det ved at vi opprettholder og forsterker den gode servicen, informasjonen og den høye tilliten apotekene har i befolkningen.
— Hvordan skal God apotekpraksis følges opp videre?
— Styret i Apotekforeningen, som består av lederne for apotekkjedene, sykehus­apotekene og en representant for de frittstående apotekene, har lagt til grunn at man arbeider etter de retningslinjene som står i dokumentet. Det er mitt håp og tro at dette blir fulgt opp av farmasøytene, apotekerne og kjedene, understreker Faksvåg.
Fagdirektøren viser videre til at det per i dag foreligger fire bransjestandard­er innen områdene salg av sprøyter og ­kanyler, ­rådgivning for reseptfrie legemidler, ­håndtering av falske resepter og rådgivning til sped- og småbarnsforeldre.
— I Fagdirektørforum, som består av representanter fra kjedene og en fra de ­frittstående apotekene, diskuteres nye ­bransjestandarder. Det er nå bestemt at det skal lages en om informasjonssikkerhet, opplyser han.
— I tillegg diskuteres kvalitetsindikatorer for apotek. Vi har innført kvartalsvis måling av feilekspedisjoner og har etablert en arbeidsgruppe som skal se på mulige andre kvalitetsindikatorer (KI). Det er et krevende arbeid. KI skal være relevante, registreringen og rapporteringen må være enkel og ­elektronisk, og det bør være en indikator som man kan påvirke resultatet av, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg.

(Publisert i NFT nr. 7-8/2015 side 8.)