Ifølge pressemeldingen skal pasienter gjennom forslagene sikres likeverdig, rettferdig og rask tilgang til legemidler. 

Regjeringen ønsker å heve det som tidligere het bagatellgrensen, men som nå skal kalles fulllmaktsgrensen. Denne grensen tar for seg når et legemiddel kan gis forhåndsgodkjent refusjon, og i statsbudsjettsforslaget for 2018 økes denne fra 25 til 100 millioner kroner. 

Fra 1.januar 2018 skal alle nye legemidler metodevurderes før det kan gis refusjon, og det er økt oppdragsmengde knyttet til denne endringen som er bakgrunnen for de åtte millioner kronene som Statens legemiddelverk (SLV) nå foreslås tildelt.

Seks av disse åtte millioner kronene skal bidra til å øke saksbehandlingskapasiteten for metodevurderinger av folketrygdfinansierte legemidler. To millioner kroner foreslås brukt for prisforhandlinger på legemidler som er finansiert over folketrygden. 

Samtidig foreslår regjeringen å gradvis avvikle den delen av bidragsordningen  (hvit resept) som gjelder reseptpliktige legemidler. Ordningen har tidligere sikret at pasienter i noen tilfeller kan få delvis dekning av utgifter til reseptpliktige medisiner. I disse tilfellene yter ifølge helsenorge.no Helfo bidrag til utgifter til helsetjenester som ellers ikke er dekket av folketrygden eller andre lover.

«Bidragsordningen er en gammel ordning som er videreført fra før blåresept ble innført, og bygger ikke på Stortingets prinsipper for prioritering», begrunner regjeringen i sin pressemelding.

Pasienter som får slik støtte gjennom bidragsordningen i dag, vil ifølge Regjeringen fortsatt kunne få dette etter søknad. Det er nye pasienter som ikke skal få tilgang til denne ordningen gjennom avviklingsperioden. 

Helseforetakene vil gjennom det nye regelverket få finansieringsansvar for flere legemidler.

«Noen legemidler vil i større grad kunne dekkes av blåreseptordningen», skriver Regjeringen.