AstraZeneca konkluderte under tredje dag i retten med at Legemiddelverkets vedtak måtte vurderes som ugyldig.

 

Innledningsvis viste AstraZenecas advokat Beret Luise Sundet til at statens mening er at domstolene ikke skal prøve vedtakene som staten, i dette tilfellet ved Legemiddelverket, har gjort.

— AstraZeneca har sannsynliggjort at vedtaket er ugyldig, og det foreligger et krav. Vår påstand er at Legemiddelverket i denne saken har hatt materiell kompetansemangel, og at vedtaket vil føre til en helserisiko for pasientene. 

— Er det forsvarlig å la pasienter få utlevert andre inhalatorer med samme virkestoff på apoteket enn man har fått forskrevet? Da går man fra legens valg basert på pasientsikkerhet, til et kommersielt valg styrt av apotekenes innkjøpsordning, sa Sundet.

Advokaten viste til en annen rettssak fra 2010, der Amgen og LMI begjærte midlertidig forføyning etter Legemiddelverkets vedtak om å sette det biologiske legemiddelet Neupogen på byttelisten sammen med de to andre legemidlene Tevagrastim og Ratiograstim, som også har samme virkestoff - proteinet filgrastim. 

Det rettslige spørsmålet gikk på om biologiske legemidler kan settes på byttelisten. Den gangen ble det vurdert at generiske biologiske legemidler ikke kan regnes som medisinsk likeverdige, og avgjørelsen ble dermed tatt om å ikke sette biologiske legemidler på byttelisten. 

— Dette mener vi er relevant for vår sak. Det gjøres en totalvurdering, og medisinsk likeverd forekommer kun når alle elementene i saken er oppfylt. Dersom alle hensyn er tatt til betraktning, er det trygt å få et annet prepara enn det legen har forskrevet.

Sundet trakk også frem Legemiddelverkets unnlatelse til å ta hensyn til tilbakemeldinger og bekymringer fra et samlet fagmiljø var svært kritikkverdig.

— 20 høringsuttalser kom inn. Vår vurdering er at 15 av disse var negative og 5 positive, og de positive hadde klare økonomiske interesser i saken, sa Sundet, som også innrømte at AstraZeneka også har økonomiske interesser i saken.

— Vår vurdering er at manglende hensynstakelse til innspillene alene er tilstrekkelig til å vise at SLV ikke har foretatt tilstrekkelig skjønn før de gjorde dette vedtaket, understrekte AstraZenecas advokat. 

Hun nevnte igjen feil i regnestykket til Legemiddelverket, som tilsa hvor stor innsparing staten vil få ved å sette inhalasjonspulver på byttelisten.

— Regnestykket var så feil at dette enten må betegnes som en grov regnefeil, eller i verste fall et bevisst forsøk på å påvirke prosessen, påsto Sundet. 

22.juni er satt som dato for domsavsigelse.