Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å gi farmasøyter midlertidig rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19. For farmasøyter ansatt i kommunal virksomhet skal retten tre i kraft umiddelbart. For farmasøyter i sykehusapotek og primærapotek skal den tre i kraft senere basert på den aktuelle tilgangen til vaksiner og de til enhver tid gjeldende prioriteringskriteriene for vaksinering.

Les også: HOD vil gi rekvireringsrett til farmasøyter

Uforsvarlig

I sitt høringssvar sier Legeforeningen nei til å gi farmasøyter i apotek rekvireringsrett. 

— Etter vårt syn vil det ikke uten videre være faglig forsvarlig å overlate covid-19-vaksinering til apotekfarmasøyter, selv ikke etter at det er utarbeidet en bransjestandard og farmasøyten har gjennomgått et eller flere kurs, skriver generalsekretær Geir Riise.

Les også: Har ingen tvil om at farmasøytrekvirering er trygt

Legeforeningen viser til at forekomstene av allergisk sjokk er relativt høye ved mRNA-vaksinene. Noe som kan være livstruende.

— Det er viktig å skille anafylaktisk sjokk fra andre differensialdiagnoser. Dette krever medisinskdiagnostisk kunnskap og erfaring langt utover det en farmasøyt vil inneha. 

I tillegg mener de det vil kreve medisinsk utstyr som ikke er tilgjengelig på de fleste apotek. 

— En økt risiko for akutte allergiske reaksjoner og den avanserte medisinske behandlingen som er nødvendig ved akutte allergiske reaksjoner, gir grunn til å utvise tilbakeholdenhet ved å utviderekvireringsretten, slår de fast.

Unødvendig 

Legeforeningen mener i tillegg det ikke er behov for å utvide rekvireingsretten til flere helsepersonellgrupper. 

— Farmasøyters manglende rekvireringsadgang er ikke et hinder for vaksinasjonskapasiteten – det er tilgangen på vaksiner som per nå er årsaken til lav kapasitet, skriver de og viser til at FHI mener kommunene har tilstrekkelig kapasitet til å vaksinere store deler av sin befolkning over noen få uker.

— Bruk av apotek og apotekansatte er en mulighet kommunene har for å øke kapasiteten, men FHI vurderer det slik at bruk av apotekene ikke forutsetter at apotekfarmasøytene gis rekvireringsrett til vaksiner mot covid-19. Rekvirering kan i slike tilfeller foretas av annet helsepersonell med rekvireringsrett for slike vaksiner. FHI vurderer det lite hensiktsmessig å spre rekvirering og ordinering til mange aktører når tilgangen på vaksine er liten.

Pulveriserer ansvaret

Legeforeningen mener også forslaget går tvers av etablerte ansvarsprinsippene i helse-og smittevernlovgivningen og vanskeliggjør prioriteringen av hvem som skal ha vaksine.

— Apotekene har ikke den samme muligheten som fastlegene til å prioritere pasienter på korrekt grunnlag og ingen mulighet til elektronisk kommunikasjon med fastlegene. Dette vanskeliggjør vaksinearbeidet og kan pulverisere ansvaret, noe som igjen kan føre til en risiko for at enkelte grupper ikke fanges opp. 

Les også: Spennende å være blant de første koronavaksinatører fra apotek