Som NFT har beskrevet tidligere, har etableringen av nettapotek vært hemmet av forsendelsesregel­verket. Her foreslår Legemiddelverket nå en rekke endringer som skal lempe på dette, og dermed potensielt starte netteventyret for apotekbransjen.

Bemanning og tilgjengelighet

I sitt svar til HOD er Legemiddelverket tydelige på at man har lagt seg på en linje som skal gjøre etablering av nettapotek mulig.
«Et sentralt spørsmål vil være om kravene til netthandelen settes så høyt at det vil være et etableringshinder. Legemiddelverket har vært bevisst på å ikke stille strengere krav enn det som anses nødvendig», heter det.
Myndighetene har vært nødt til å ­vurdere en rekke funksjoner i møtet med nett­apotek. Ett av mange sentrale områder er åpnings­tider og personalkrav. Apotekloven ­krever at farmasøyt skal være til stede i hele ­apotekets åpningstid – hvilke krav skal settes til nettapotek?
«Dersom apoteket benytter en nettbestillingsløsning legger vi til grunn at apotek­loven (…) være ivaretatt ved at farmasøyt er tilgjengelig for kunder som bestiller via nett og kan utføre ekspedisjon i det fysiske apotekets åpningstid, selv om nettbestillingsløsningen er tilgjengelig for bestilling utover dette.»
Legemiddelverket påpeker videre at ­apoteket må informere tydelig og på et ­relevant sted hvordan, og på hvilke ­tidspunkt, nettkundene kan kommunisere med ­apotekets faglige personale.
Som kjent nettapoteket være tilknyttet et fysisk apotek. Men, i apotekloven ­finnes det ikke hindringer for at nettapoteket kan være bemannet for å motta bestillinger utenom det fysiske apotekets åpningstider, og Legemiddelverket ser heller ingen grunn til å regulere tilgjengelighet og åpningstid ut over det fysiske apotekets. Per i dag er det ingen minstekrav til åpningstid for ­apotek, men via en lett skjult pekefinger minner Legemiddelverket om at et slikt krav kan gjeninnføres dersom markedets tilpasning tilsier det.

Forsendelse og utlevering

Forsendelse er ikke noe nytt i norsk apotekhverdag, og myndighetene ser derfor heller ingen grunn til å lage egne forsendelses­regler for nettapotek. Men, forsendelses­kravene foreslås utdypet.
«Erfaring fra tilsyn med forsendelse er at apotekene har mangelfull forhåndsvurdering av sine transportmetoder. Det følger ikke klart av gjeldende lovgivning at det skal ­foretas en kvalifisering. I Sverige er det innført krav om transportbetingelser for at legemidler skal valideres og verifiseres på egnet vis. Vi mener det er behov for en slik presisering i apotekforskriften når apotek baserer seg på planlagte transportløsninger», skriver Legemiddelverket.
Utlevering av legemidlene som forsendes er et annet sentralt punkt.
«Vi foreslår at det forskriftsfestes at ­kunden skal dokumentere for mottak av tilsendte legemidler uavhengig av forsendelsesmåte. Vi foreslår at det skal kreves dokumentasjon og ikke kvittering fordi det kan være andre måter enn egenhendig ­kvittering å ivareta et slikt funksjonskrav på, for eksempel pin-kodeløsninger.»

Tid og plikt

Leveringstid ved netthandel er av Legemiddelverket vurdert opp mot regelverket som gjelder fysiske apotek. Man er kommet til at resepter må kunne ekspederes senest første virkedag etter bestilling, og at varen sendes uten unødig venting.
«I praksis kan det fortolkes slik at apotek ved netthandel må tilby levering innen tre virkedager. I møtet med bransjen var det enighet om dette og et ønske om å forskriftsfeste dette. I likhet med fysiske apotek kan det avtales lengre leveringstid hvis kunden aksepterer det.»
Legemiddelverket foreslår at det ved ­netthandel av reseptpliktige legemidler ikke skal være en plikt for apoteket å tilby ­forsendelse av alle typer legemidler.
«Det foreslås å presisere at apotek ved salg over internett ikke har plikt til å tilby legemidler som byr på særskilte logistikkmessige utfordringer knyttet til oppbevarings­betingelser (kjølevarer) eller som krever særlig aktsomhet ved utlevering (narkotika), idet vi anser at leverings­plikten ikke bør ­tolkes så vidt. Det foreslås å ­presisere at leveringsplikten for apoteket ved internettsalg er ivaretatt ved at det der tilbys legemidler med markedsføringstillatelse.»
Ifølge myndighetene ønsket apotek­bransjen selv ikke å innføre særrettigheter på dette området for netthandel.
«Legemiddelverket vil imidlertid påpeke at apoteklovens leveringsplikt ikke innebærer noen forsendelsesplikt. Tvert imot har ­apotekloven vært preget av forsendelses­begrensninger. Leveringsplikten er i ­prinsip­pet ivaretatt gjennom utlevering over disk», er Legemiddelverkets svar på dette.

Aldersgrense og sporing

Legemiddelverket understreker at krav om aldersgrense bør ivaretas i kjøpsøyeblikket, ettersom det ikke vil være mulig å skille på innholdet i pakningene ved utlevering.
«Det skal også tas i betraktning at ­netthandelen også vil omfatte handels­varer hvor aldersgrense ikke er relevant på samme måte. Dette innebærer at det må være ­kontroll med alderskravet allerede ved pålogging i nettbutikken», heter det i brevet til HOD.
Det bør dessuten innføres krav til sporing av vareflyten, slik at apoteket til enhver til skal kunne opplyse hvor pakken befinner seg. Andre sikkerhetstiltak som vil bli ­implementert er det kommende logo­systemet fra EU. Her vil godkjente nettapotek bli utstyrt med en sikkerhetslogo som ved et klikk fører kunden til Legemiddelverkets nettsider. Her vil man få opp en liste over godkjente nettapotek.
Det vil også bli satt krav til at nett­apotekene informerer på en god måte hvordan ­kunden kan komme i kontakt med apoteket for ­veiledning. Blant de øvrige punktene som er behandlet, og foreslått endret, er systemet for fraktrefusjon. Dette, samt hele brevet fra Legemiddelverket til HOD kan du lese på farmatid.no.

(Publisert i NFT nr. 10/2014 side 7.)