— Det innføres nå en rekke tiltak på e-helseområdet, og vi ser en generell digitalisering av Helse-Norge. Dette er avgjørende for fremtidig kvalitet i helsetjenesten og i næringsutviklingen. Vi støtter disse forslagene helhjertet, sier Monica Larsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI) til NFT.

Hun poengterer at LMI ser positive budsjettposter innenfor både næring, helse og kunnskap.

— Vi ser nå en underliggende trend ved at man viderefører langtidsplan for forskning, sier hun.

Larsen mener det ikke er spesielle punkter som er verdt å kritisere i forslaget til statsbudsjett. Hun ønsker i stedet å sette søkelys på et problem som er nært knyttet til regjeringens satsing.

— Vi opplever stadig problemer med at satsingen på å sammenkoble forskning og næringsutvikling ikke får fotfeste i sykehusene og i øvrige helsetjenester. Offentlige aktører innen forskning må samarbeide med næringsliv og leverandører. Man kan nå lese at det er politiske føringer for offentlig samarbeid i statsbudsjettet, men i praksis faller dette bort. Insentivsystemene for universitene og sykehusene må på plass, og det må en generell kulturendring til for å forløse dette, understreker seniorrådgiveren.

Larsen mener det er svært viktig at regjeringen nå øremerker 40 millioner kroner til arbeidet med å få på plass helseanalyseplattformen. Denne skal bidra til å gjøre helsedata lettere tilgjengelig for forskere.

— Helseanalyseplattformen må realiseres så raskt som mulig, ettersom helsedata blir et stadig viktigere verktøy innen legemiddelutviklingen. Dette gjelder spesielt for utviklingen av presisjonsmedisin og genetisk veiledet utvikling av legemidler. Helsedata er da helt avgjørende, for det er den type utvikling som legemiddelselskapene nå holder på med i sin pipeline. 

Larsen påpeker at dersom vi ønsker denne utviklingen til Norge, må man bedre tilgangen til helsedata. Dette vil igjen bidra til å gjøre Norge mer attraktivt og konkurransedyktig.

— Dette handler blant annet om å lettere få kliniske studier til Norge, men det vil også gi et løft for hele verdikjeden. Å gjennomføre kliniske studier der helsedata inngår er avgjørende, og vil bidra konkret til ulike løsninger under disse kliniske studiene.

Avslutningsvis mener LMIs seniorrådgiver det er gledelig å se ambisjon på e-helsefeltet.

— Regjeringen understreker at et samarbeid mellom forskning, leverandører og næringsliv er avgjørende. Det foreslås i statsbudsjettet 37,4 millioner kroner til drift og forvaltning av nasjonale e-helseløsninger, slik som pasientens legemiddelliste og medisinske kvalitetsregistre. Dette vil forhåpentligvis gi kvalitet på dataene, høy dekningsgrad og gode tekniske fellesløsninger, som igjen vil koble og gi effektiv gjenbruk av dataene, forklarer Larsen.