Det ble både engasjert debatt og forsøk på Medisinstart-samtale da Apotekforeningen lanserte den etterlengtede apotektjenesten 2.mai.

 

Apotekforeningens administrerende direktør og farmasøyt Per T. Lund ønsket velkommen til frokostmøtet 2.mai.

— 2.mai 2018 vil bli en prinsipiell merkedag for norske apotek. Den forrige gangen vi hadde en slik da var lanseringen av inhalasjonsveiledning, sa han innledningsvis.

Medisinstart-tjenesten har til nå blitt bevilget fire millioner kroner over statsbudsjettet.

— Det er midler til samtaler for cirka 9000 nye hjertepasienter, og vi håper det blir fulgt opp med tilsvarende bevilgning og mer til ved en senere anledning.

Tjenesten kan ifølge Lund beskrives som et kinderegg.

— Den hjelper pasientene til å bruke legemidlene slik de skal brukes, men i et samfunnsperspektiv vil det også gi bedre folkehelse og bedre liv. Samtidig er det god samfunnsøkonomi og god anvendelse av samfunnets midler å bruke legemidler riktig. Tjenesten vil gi pasientene bedre forstå egen behandling, gi de større motivasjon til å bruke legemidlene de er satt på, og lar pasientene ta opp spørsmål de har.

Han mener det er et paradoks at man bruker milliarder av kroner på legemidler til denne pasientgruppen, samtidig som det ikke tidligere har blitt gjort mye for å sikre at disse pasientene bruker legemidlene sine riktig.

— Det blir litt som å bygge nye og flotte firefelts motorveier, men når veien ikke er riktig merket, så vil alle fortsette i samme kjørefil. Fire millioner kroner er et beskjedent beløp for å fikse problemer for en gruppe pasienter som bruker legemidler til to milliarder kroner hvert år.

Elisabeth Skarsbø Moen var leid inn som ordstyrer for lanseringen, og introduserte statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Line Miriam Sandberg, som kom for å fortelle om regjeringens satsing på Medisinstart og andre apotektjenester.

— Rett bruk av legemidler er så viktig, og legemiddelfeil er den hyppigst uønskede hendelsen som forekommer i helsetjenesten. Helsepersonell og pasienter har ofte mangelfull oversikt over legemiddelbruken, og legemiddellisten fastlegen har samsvarer ofte ikke med listene på sykehjemmet, eller det personell på sykehus får tilgang til. Dette kan føre til skader på pasienten. Derfor er planen at Pasientens legemiddelliste skal innføres nasjonalt i 2021, påpekte hun. 

Sandberg passet også på å rose kompetansen farmasøytene i apotekene sitter på.

— Regjeringen vil ta i bruk alle gode krefter, og apotek og farmasøyter innehar helheltlig legemiddelkompetanse som kommer kundene til gode. Farmasøytene har en viktig rådgiverrolle for å sikre etterlevelse av behandling og riktig legemiddelbruk, noe som faktisk er en lovpålagt oppgave, sa hun.

Halvparten av av pasientene med høyt kolesterol eller høyt blodtrykk følger  i dag ikke anbefalingene fra sin lege.

— Medisinstart vil i denne sammenhengen være en viktig veiledningstjeneste  for å sikre riktig legemiddelbruk for denne pasientgruppen.

 Etter Sandbergs peresentasjon gjennomførte Bjarne Asgrimplass, hjertepasient, og Johan Stensson, tjenestefarmasøyt, en presentasjonssamtale for de fremmøtte. I gjennomgangssamtalen ble det blant annet avdekket at pasienten gikk på Voltaren, og at det kunne gi uheldige bivirkninger mens pasienten gikk på hjertemedisiner. Pasienten fikk også svar på flere spørsmål knyttet til reise, alkoholbruk og andre spørsmål pasienten lurte på.

— Jeg føler jeg har fått gode svar på mine spørsmål her i dag, sa Asgrimplass etter sesjonen.

Avslutningsvis ledet Skarsbø Moen en paneldebatt med stortingsrepresentant og farmasøyt Sveinung Stensland (H), fagmedisinsk rådgiver Helge Istad i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og fagdirektør i Apotekforeningen Per Kristian Faksvåg.

— Man har sett i mediene i det siste at allmennlegene ikke lenger støtter denne tjenesten. Vi i LHL har sett nøye på tjenesten, og  selv om vi kan finne legitime innvendinger og utfordringer med tjenesten, så utveier fordelene for pasientene ulempene, sa Istad.

— Hvis legene hadde gjort jobben sin, hadde vi ikke hatt én av tre pasienter som tok legemidlene sine feil. Vi har over 5000 leger i Norge, og noen av dem er veldig flinke, mens andre ikke er så flinke. Derfor får vi nå på plass denne tjenesten. Medisinstart ble vedtatt for lenge siden, og det gjenstår nå å se om bransjen sammen med legene kan gjøre dette til en suksess. Hvis ikke forsvinner kronene til tjenesten ganske fort, for helsebudsjettet er trangt, konstaterte Stensland.

— Jeg har stor tro på at apotekfarmasøytene skal klare dette. Med en god mal utarbeidet med hjelp fra Apokus vil vi klare å levere på Medisinstart, forsikret Faksvåg.

— Det viktigste oppe i denne diskusjonen er uansett pasienten. Det er meningsløst at hver tredje legemiddeldose i Norge brukes feil. Apotekene har vist at de klarer å levere på inhalasjonsveiledning, sa Stensland.

Stortingsrepresentanten viste samtidig bekymring for størrelsen på apotek i forhold til tilbydning av Medisinstart-samtaler.

— Etableringstakten i apotek er så høy at det er en trussel mot overføring av nye oppgaver. På et apotek med kun en farmasøyt, ville ikke jeg latt vedkommende ta seg av Medisinstart-samtaler. Da måtte jo vedkommende stått i resepturen.

— Vi er enige om at vi må ha faglig godt drevne apotek. alle apotek er medlemmer hos oss og har lik stemme, men vi må sørge for nok faglighet i apotek for å møte myndighetenes forventninger, svarte Faksvåg.

Administrerende direktør i Boots Norge, Margrete Sunde, ønsket at panelet skulle svare på hvor veien ville gå videre, og på hvilke tjenester man kan forvente seg i årene som kommer.

— Vi har en ambisjon om å være ledende på dokumentasjon og utvikling av tjenester, og vi er langt fremme. Mange land har tatt kontakt. Hvor går veien nå? Det eneste som er sikkert er at behovet for helsetjenester vil øke, sa Faksvåg, som også dristet seg til å komme med eksempler på nye tjenester.

— Medisinstart for flere kronikergrupper vil være viktig, for eksempel for diabetikere som de har i Danmark, der risiko for å skade pasienten er stor. 

— Jeg tror det er viktig å spille dagens rolle enda bedre i fremtiden, ved at apotekene skal være et lavterskel tilbud for at pasientene skal kunne løse enkle helseplager selv. Jeg mener vi må få flere legemidler inn i farmasøytutleveringsordningen, men først må modellen vise seg å fungere godt nok. Det er ingenting i veien for vaksinasjon i apotek, og det er åpenbart at flere kan ta influensavaksine i apotek, sa Stensland, som også mente at apotekene må tørre å være mer på når det gjelder legemiddelgjennomgang for eldre på fire eller flere legemidler.

— Det er opplagt at farmasøytene kan spille en viktig rolle, og apotkene kan være med på mye mer. Jeg har klokketro på en slik tjeneste. Samtidig liker jeg ikke tendensen med flere og flere helsetester i apotek. Det er bedre å få tatt slike tester hos legen. Jeg synes ikke man skal krølle med skillet på hvem som har forskrivningsrett heller, sa Stensland. 

Apotekene vil fra 2.mai begynne å tilby Medisinstart-samtaler for pasienter på nye hjertemedisiner.