— Etter å ha hatt en foreløpig gjennomgang av resultatene kan vi slå fast at kartet stemmer godt med terrenget – dette gjelder i både positiv og negativ forstand, konstaterer leder Tove Ytterbø.
Mer konkret vil det si at medlemmene som har svart på undersøkelsen uttrykker stor grad av tilfredshet med NFF-­medlemskapet og arbeidet foreningen gjør.
— Noe av det aller viktigste vi kan lese ut av undersøkelsen er tilbakemeldingene knyttet til forbedringspotensial, sier Ytterbø.

Inspirasjon til forbedring

— Dette er et styringsverktøy jeg har ­etterlyst siden jeg tok over som NFF-leder, og det skal styre foreningen mot forbedring.
Ytterbø forteller at hun fikk ytterligere inspirasjon til å gjennomføre medlems­undersøkelsen etter at den danske ­søsterorganisasjonen presenterte resultater fra sin undersøkelse.
— Hjelp til prioritering av veien videre var mye av målsettingen fra vår side. Vi ønsker å gi et bedre tilbud til medlemmene i tråd med deres ønsker, påpeker lederen.

NFFs representantskap besluttet i 2011 å sette ned en styringsgruppe for ­gjennom­føring av medlemsundersøkelsen. Det ­første møtet fant sted i 2012, og det er ikke til å stikke under stol at det har tatt noe tid å finne frem til rett løsning.
— En arbeidsgruppe, nedsatt av Sentral­styret og under ledelse av fag- og ­kommunikasjonsrådgiver Guri Wilhelmsen, har i samarbeid med analysebyrået Comte Bureau drevet prosessen videre. Byrået ble valgt på bakgrunn av god erfaring ­tidligere, da med arbeidsmiljøundersøkelsen, forteller Ytterbø.

— Samarbeidet med Comte sikret oss også gode eksterne kvalitetssikrere, fremfor å forsøke seg på flere av oppgavene selv, legger Wilhelmsen til.
Byrået satte for øvrig strenge krav til hva arbeidsgruppen fikk ha med av spørsmål i undersøkelsen.
— Vi fikk ikke stille så mange spørsmål som vi i utgangspunktet ønsket, og det ble derfor en diskusjon internt i gruppen om hva som skulle være med. Det var også et ønske om å få vite mer om hva ikke-­medlemmer ønsker, noe som ble dekket via ­dybdeintervjuer i forkant av den store undersøkelsen, mens hovedformålet altså var å lære mer om hva de som er ­medlemmer synes om tilbudet, forteller Wilhelmsen.
— Dybdeintervjuer blant medlemmer ble dessuten gjennomført, hvor styrings­gruppen foreslo aktuelle kandidater for Comte, ­supplerer Ytterbø.

Viktige funn

NFF har nå tilgang til samtlige data fra undersøkelsen som ble sendt ut i april. Comte har på sin side utarbeidet og ­presentert en resultatgjennomgang og et dokument som viser foreningens mulig­heter videre.
— Når det gjelder hovedfunn, viser ­undersøkelsen blant annet at NFT er hovedkontaktpunktet mellom NFF og ­medlemmene, hele to tredeler av respondentene leser NFT relativt nøye, og at medlemmene i stor grad ikke kjenner foreningens øvrige tilbud. For mange var også nettverksgruppen for kommune­farmasøyter, FEVU, foreningens arbeid med utdanningspolitikk, ulike kurstilbud og at NFF er på sosiale medier ukjent, forteller Ytterbø.

Svarprosenten blant NFFs medlemmer, som har registrert korrekt e-postadresse hos foreningen, var høy, ifølge Ytterbø og Wilhelmsen.
— Hele 44 prosent har svart, noe vi har blitt fortalt er veldig bra på slike under­søkelser. Dette tilsvarer et ­representativt utvalg av medlemsmassen med tanke på alder, utdanning, stillingsnivå og arbeidssted. Samtidig ber vi de som ikke har ­mottatt undersøkelsen om å sjekke at de har registrert rett e-postadresse hos NFF, oppfordrer de to.

Naturlig nok viser undersøkelsen et sprik mellom yngre og eldre medlemmer når det kommer til beveggrunner for å være NFF-medlem.
— De yngre er opptatt av å være faglig oppdatert og rene økonomiske medlemsfordeler, mens de eldre melder tilbake at de setter stor pris på å være en del av det faglige fellesskap, sier Wilhelmsen.
— At foreningen jobber for å sikre ­medlemmene best mulige arbeidsvilkår, og at det arbeides for farmasøytens anseelse og rolle i samfunnet, er av stor betydning, noe tilbakemeldingene fra medlemmene viser, sier Ytterbø.
Både Wilhelmsen og Ytterbø tillegger kommentarene fra respondentene stor verdi, og de er tydelige på at de vil komme tilbake til disse etter å ha gjort et dypdykk i materialet.

Økt synlighet

Ytterbø er klinkende klar på at under­søk­elsen var verd hver eneste krone.
— Det er svært viktig for NFF å vite hva medlemmene mener om foreningens arbeid, og ikke minst hva de ikke er fornøyde med, sier hun.
Resultatene ble presentert på et ­sentral­­styremøte før sommeren, og ­spesielt synlighet overfor medlemmer, og i ­samfunnet generelt, ble trukket frem som et viktig element.
­— Vi må arbeide for å formidle hva vi gjør på en bedre måte, koden som nå må knekkes er hvordan å få dette til, poengterer Wilhelmsen og Ytterbø.
— Utfordringen er å treffe medlemmene via andre kontaktflater når undersøkelsen viser at det kun er NFT som fungerer godt per i dag, sier NFF-lederen, og retter en stor takk til de som har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen.
— Svarene skal brukes aktivt videre, nå begynner arbeidet for vår del, erkjenner Ytterbø og Wilhelmsen.

(Publisert i NFT nr. 9/2013 side 13–15.)