Norges Farmaceutiske Forening lanserte nylig sluttrapporten for arbeidsmiljø­undersøkelsen som ble gjennomført blant foreningens medlemmer i 2015 av Comte Bureau. Fjorårets ­undersøkelse er den første som har blitt gjennomført blant medlemmer i offentlig sektor (NFF-O) og i sykehus­apotekene (NFF-F), ettersom de to undersøkelsene i henholdsvis 2009 og 2011 kun ble ­gjennomført blant medlemmer som jobber i private apotek (NFF-A). Dermed er det bare svarene fra medlemmene i ­apotek man kan sammenlikne med svarene fra ­tidligere år.

Høy arbeidsbelastning

Av nøkkeltall fra kapitlet om arbeids­belastning kan man lese at 45 prosent av farmasøytene i apotek har opplevd fysiske eller psykiske plager de kan relatere til sin arbeids­situasjon i løpet av 2015. Selv om dette er nesten halvparten av de spurte, viser resultatene en reduksjon fra 48 ­prosent i undersøkelsen fra 2011. Omtrent halv­parten av medlemmene i Apotek 1 ­forteller i undersøkelsen om slike plager, noe som er et høyere antall enn for de andre kjedene. Kun apotekansatte fikk disse spørsmålene.

Rundt 20 prosent av de spurte fra alle ­seksjoner mener de i større eller mindre grad knytter høy arbeidsbelastning til den ­vanligste årsaken til sykefravær. Disse ­tallene sier allikevel ikke noe om hva som er den faktiske årsaken til sykefraværet. Denne ­problemstillingen står ikke like sterkt hos ansatte i offentlig sektor. 

Den høye arbeidsbelastningen kan også gå utover den faglige forsvarligheten, i alle fall hvis vi skal tro resultatene: 51 prosent av medlemmene i NFF-A mener høy arbeids­belastning har ført til feil. 

Gir grundig veiledning

80 prosent av sykehusfarmasøytene mener at de har anledning til å gi «god og grundig» eller «tilstrekkelig» veiledning om reseptfrie legemidler. 86 prosent når det gjelder reseptpliktige. For de apotekansatte er imidlertid tallene 78 prosent for reseptfritt og 74 prosent for reseptpliktige legemidler, noe som tilsier at nærmere én fjerdedel av apotekansatte ikke føler de får gitt tilstrekkelig faglig veiledning om legemidler generelt.

Omtrent en fjerdedel av de spurte i ­sykehusapotek og apotek mener også at bemanningssituasjonen er knyttet til høy arbeidsbelastning. 

«Noe overraskende, ettersom de ulike seksjonene har en såpass ulik arbeidshverdag, er det ikke store variasjoner mellom seksjonene. Her varierer andelen mellom 28 og 27 prosent for henholdsvis NFF-F og NFF-A og 25 prosent i NFF-O», står det skrevet i rapporten. 

For apotekansatte er prosenten som er enige i påstanden gått noe ned, så svarene tyder ifølge rapporten på at bemannings­situasjonen i apotek har forbedret seg noe de siste fire årene. 

Selv om et høyt antall av respondentene mener datasystemene skaper stress og ­frustrasjon i arbeidshverdagen, mener et enda høyere antall at de datatekniske løsningene bidrar til effektiv og ordentlig jobbutførelse. Blant NFF-Os medlemmer er det spesielt hos ansatte i Statens legemiddelverk at data­problemer oppleves mye mer frustrerende enn hos gjennomsnittet. 

Ulikheter blant kjedene

Når det gjelder faglig fokus på arbeidsplassen, viser resultatene at 65 prosent av organiserte i NFF-A har mulighet til å delta på kurs i de ­private apotekene. Det er en nedgang fra 74 prosent i 2009. Når det gjelder kjedene ­separert, ser vi mellom 6 og 8 prosent reduksjon i prosentpoeng når det gjelder oppfattelse av mulighet for å delta på kurs for Alliance/Boots, Apotek 1 og Ditt Apotek / andre apotek. Vitusapotek har derimot en svak økning på tre prosent. Resultatene kan også tyde på at spesielt Alliance/Boots kan ha vært dårligere på å informere om produsent­uavhengige kurs enn de øvrige kjedene, ettersom 30 ­prosent av respondentene fra denne kjeden ikke ­visste om muligheten. Gjennomsnittet for alle apotekansatte var 19 prosent. 

Tallene viser at NFF-O-organiserte er mye mer fornøyde enn NFF-A-organiserte når det kommer til hvor faglig stimulerende de mener arbeidsplassen er.

15 prosent av apotekansatte i undersøk­elsen oppgir at de klarer å holde seg faglig oppdaterte i arbeidstiden uten å bruke av egen fritid. Dette er også medlemsmassen som i størst grad mener det forventes at de bruker av egen fritid til faglig oppdatering. 

Tre av fire medlemmer forteller at de har tillitsvalgt på sin arbeidsplass, noe som samsvarer med tallene for alle seksjoner i arbeidslivet for øvrig. Imidlertid er det stor forskjell i svarene blant medlemmer i de forskjellige NFF-seksjonene, og apotekansatte kommer dårligst ut med 69 prosent. Hele 94 prosent av NFF-F-medlemmene forteller at de har ­tillitsvalgt på arbeidsplassen.

1 av 5 av NFF-A-medlemmene mener ­tillitsvalgt kan påvirke utformingen av arbeidsplanene. Hos NFF-F melder på sin side 60 prosent av de spurte reseptar- og provisor­farmasøytene at de tillitsvalgte har påvirkningskraft. 

«Blant respondentene fra NFF-O har kun 19 av 84 respondenter en vaktlisteordning, så vi går ikke dypere inn i de tallene i denne rapporten», står det skrevet. 

Om lag 20 prosent av de ansatte i de ­private apotekene svarer at de ikke får beskjed om nye arbeidsplaner tidligere enn to uker før endringer. Størst andel av ansatte i Alliance/Boots opplever kort varsel. 

7 av 10 spurte farmasøyter mener de har et godt sosialt klima på arbeids­plassen, og at de opplever arbeidsmiljøet som oppmuntrende og støttende. Tallene viser at farmasøytene dermed er mer fornøyde med arbeidsmiljøet enn den generelle ­norske arbeidsstokken. Samtidig forteller nærmere 80 prosent at de kan få støtte fra sine arbeidskolleger med oppgaver ­dersom de har behov for det. Dette gjelder også ­nærmeste sjef, og også her skårer ­farmasøytene høyere enn landsgjennomsnittet. 

Godt arbeidsmiljø kan være med på å sikre farmasøyter som gleder seg til å gå på jobb. Halvparten forteller at arbeidsplassen inspirerer dem til å gjøre sitt beste, og over halvparten gleder seg ofte til å gå på jobb. Tallene viser i forhold til 2011 en tendens til økning når det gjelder jobbmotivasjon. 

Selv om det på punktet om mobbing og ­trakassering på arbeidsplassen ideelt sett burde vært 0 prosent, melder 15 prosent av ansatte i NFF-F at de har observert mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Tallene er 11 prosent for NFF-A og 8 prosent for NFF-O. 

(Publisert i NFT nr. 12/2016 side 39)