Tekst: Sidsel Skotland, frilansjournalist

I august fikk Alliance UniChem Norge AS to advarsler fra Statens legemiddelverk. Begge handlet om søknad om driftkonsesjon for en farmasøyt der konsesjonssøknaden hadde blitt sendt inn etter at farmasøyten hadde overtatt ansvaret for apoteket. Alliance-kjeden har altså ved flere tilfeller latt ansatte drive apotek ulovlig – uten konsesjon. I det ene tilfellet viste det seg også at søkeren ikke oppfylte kriteriene for konsesjon. Vedkommende hadde ikke tilstrekkelig utdanning fra opprinnelseslandet.

Trekker ikke konsesjon

I advarselen fra Legemiddelverket heter det blant annet at «Gjentatte advarsler kan medføre tilbakekall av apotekkonsesjon».
           
Alliance har fått klager før, senest i 2007. Ligger konsesjonen tynt an nå?

— Å tilbakekalle en apotekkonsesjon innebærer at vi enten trekker hele eierkonsesjonen eller trekker tilbake konsesjonen(e) til bestemte apotek. Vi vurderer ikke å gjøre det i denne omgang, sier konstituert avdelingsdirektør ved Statens legemiddelverk, Martin Bjerke, til Farmatid.no.

Kan det være at dette er så dramatiske og dermed urealistiske sanksjoner, at de ikke blir tatt på alvor?

— Vi ser på en advarsel i seg selv som et sterkt virkemiddel, og forventer at det blir ryddet opp. Vi ser det altså som et pedagogisk virkemiddel. På forhånd sender vi ut et varsel om at vi forbereder å fatte vedtak om advarsel. Dette for å få ryddet opp i eventuelle misforståelser eller saksbehandlingsfeil fra vår side. Det handlet det ikke om i disse tilfellene, og innen advarselen var sendt hadde Alliance fått på plass apotekere med konsesjon i begge apotekene.

Dispensasjonsbestemmelser

Bjerke forteller at det finnes en dispensasjonsbestemmelse, § 3-8, som kan tre i kraft dersom apotekeren som har driftskonsesjonen slutter brått – dør, blir oppsagt eller liknende. Den innebærer at konsesjonen kan overføres til en reseptar eller provisorfarmasøyt uten konsesjon i tre måneder, mens det jobbes med å få på plass en regulær apoteker.

Men det var ikke meldt inn § 3-8 i noen av de nevnte tilfellene, understreker Bjerke. I det ene apoteket sa til og med apotekeren opp så tidlig som i oktober 2007, mens søknad om konsesjon for etterfølgeren ikke kom til Legemiddelverket før i slutten av mars 2008. Da hadde han allerede sittet i stillingen siden 1. februar.

— Vi håper Alliance tar lærdom av advarselen i den alminnelige saksbehandlingen sin, men
det ser foreløpig ikke ut som om det er tilfelle. Kjeden har fortsatt svakheter i saksbehandlingen. De har for eksempel nylig åpnet et apotek uten godkjenning.

Har dere ikke andre litt mindre dramatiske virkemidler dere kan iverksette?

— Vi kan gi tvangsmulkt i form av dagbøter, men det var ikke aktuelt i disse sakene fordi de uregelmessighetene disse advarslene dreide seg om nå, ble ordnet opp i innen advarselen ble gitt.

For lite skremmende

Leder i Norges Farmaceutiske Forening (NFF), Anne Markestad, mener en advarsel fra Legemiddelverket ikke skremmer apotekkjedene nettopp fordi det er lite sannsynlig å tro at en sanksjon som er så dramatisk som å tilbakekalle en apotekkonsesjon, gjennomføres.

— Det er vanskelig å lukke apotek på småsteder. Det vil ramme befolkningen altfor sterkt.

Hun etterlyser en sanksjon som rammer dennonchalante holdningen til loven uten å ramme publikum.

— En alternativ sanksjon kunne være en karanteneperiode for åpning av nye apotek. Når Alliance tydeligvis har så store problemer at de ikke får til lovelig apotekdrift på alle apotekene sine, har de mer enn nok med de apotekene de har. Det hadde vært et viktig og tydelig signal – og en sanksjon det hadde vært lettere å gjennomføre.

Markestad mener at den type advarsler som gis av Legemiddelverket nå, ikke betyr vesentlig mer for Alliance enn litt ekstra bry og litt mer saksbehandling.

— Alliance har fått flere advarsler tidligere og har åpenbart ikke lært. Samtidig får Legemiddelverket mindre tid til å drive med det de egentlig skal drive med.

— Les apotekloven

Hun synes det er trist at medlemmene hennes ikke kan stole på at arbeidsgiveren deres gjør det de skal.

— Vi erfarer at flere av medlemmene våre tar på seg ansvar som de ikke burde tatt for å få apotekene til å gå rundt. De må vite at de ikke kan ta ansvaret for et apotek før de har fått godkjenning fra Legemiddelverket.

Nå anbefaler NFF medlemmene sine til selv å meddele til Legemiddelverket når de skal fratre en stilling som apoteker eller bestyrer.

— Driftskonsesjon er personlig. Likevel stoler folk på at arbeidsgiver melder inn det de har plikt til å melde. Men eierne har tydeligvis ikke lyst til å si ifra, påpeker Markestad. Hun synes det er synd at ikke arbeidsgiverne er ryddige på dette overfor de ansatte, men understreker at farmasøyter har et personlig ansvar for det de gjør, og at de må sette seg inn i apotekloven.

— Eierne kommer til å fortsette å bryte loven når det ikke får konsekvenser. Denne advarselsaken viser noe om bransjens vilje til å tøye grensene.

Men på lang sikt vil det få konsekvenser, påpeker foreningslederen. For en arbeidsgiver som er så lite ryddige vil etter hvert bli sett på som mindre attraktiv.
— I dag er det kamp om farmasøytene. Da er det om å gjøre for arbeidsgiverne å skjerpe seg.

— Ansvaret ligger hos selskapet

Ledelsen ved Alliance UniChem ønsket ikke å prioritere et intervju med Farmatid om denne saken på grunn av «tette agendaer og høy aktivitet», men valgte å sende oss følgende kommentar på e-post, signert driftsdirektør Gunstein Hovland:

«Alliance UniChem Norge har mottatt advarsler i forbindelse med at to av våre apotek har vært drevet uten godkjent apoteker for en periode. Vi ser alvorlig på advarslene og erkjenner at vi har vært for sent ute med søknader om å få godkjent daglige ledere i disse apotekene. Vi har vært i kontakt med Legemiddelverket om dette.

Dagens farmasøytmangel kan gjøre det vanskelig å oppfylle alle regelverkskrav i forhold til å få godkjent apoteker så raskt som vi skulle ønske.

Vi vil selvsagt gjøre vårt ytterste for å innfri kravene til Legemiddelverket og vi går nå grundig gjennom våre prosedyrer rundt godkjenninger fra Legemiddelverket. Vi har også satt i gang tiltak for å styrke saksbehandlingen internt hos oss.»

Da vi gjentar spørsmålet om hva Alliance sier til dem som tar på seg apotekeransvar uten konsesjon – blir de informert om loven, vet de at de gjør noe ulovlig – får vi vite at apotekerenblir orientert.

— Men vi er klar over at ansvaret for dette ligger i selskapet, og ikke hos apoteket. Det er også selskapet og ikke apoteket som har fått advarselen, understreker informasjonssjef Vibeke Hoff Norbye.

(Publisert i NFT nr. 11/2008 side 10.)