Legemiddelverkets tilsyn

Legemiddelverket har nylig sett på ekspedisjonsarbeidet ved 18 apotek. Tilsynet skulle blant annet avdekke hvor bevisste apotek er i sin bruk av FarmaPro for å sikre korrekt bruk av dataverktøyet og derved bidra til høy ekspedisjonssikkerhet. Her er noen av resultatene:

  • Over halvparten av apotekene hadde ikke særlige rutiner som innskrenket adgangskontrollen.
  • Innstillingen i FarmaPro var vanligvis styrt av dataansvarlig eller apoteker og var ofte basert på erfaringer fra andre apotek. Bevisstheten omkring hva som er korrekte innstillinger var ofte lav.
  • Ingen av apotekene hadde en løpende systematisk kontroll av innstillingene i FarmaPro.
  • På ett apotek med obligatorisk strekkodekontroll var to tredeler av reseptene ikke strekkodekontrollert. For de fleste apotekerne var disse verktøyene ukjente, og med ett unntak ble de ikke benyttet i apotekets kvalitetssikringsarbeid.
  • Det er fortsatt stor variasjon i hva som regnes som en feilekspedisjon.

En ny undersøkelse Statens legemiddelverk har gjennomført (se faktaboks) viser at mange apotekere har et lite bevisst forhold når det gjelder å sikre rutinene for reseptekspedering.

Jørgen Huse

— Undersøkelsen tyder på at mange apotekere har for lav bevissthet om systemkontroll, ifølge Jørgen Huse (bildet), legemiddelinspektør ved Legemiddelverket.

— Vi tar ansvar

Apotekkjedene selv kjenner seg ikke igjen i Huses virkelighetsbeskrivelse.

Norske apotekere er ikke sløve, men snarere samvittighetsfulle og opptatte av at våre kunder skal oppleve det som trygt å handle legemidler ved våre apotek, sier Ellen Karine Ous, kvalitetssjef i Apokjeden.

— Jørgen Huse mener at apotekere bør har større fokus på systematisk kontroll av FarmaPro. Det er jeg enig i. Som kjedekontor må vi hjelpe og tilrettelegge slik at hvert apotek i en travel hverdag kan ha rett fokus på kritiske områder og forbedringsarbeid i apoteket. En del av forbedringsarbeidet i Apotek 1 er interne revisjoner i apotek. Der er reseptekspedisjonsprosessen, som en av de mest kritiske prosessene i apoteket, et sentralt område for gjennomgang.

— Hva gjøre dere for å sikre ekspedering i fremtiden?

— Vi har allerede igangsatt tiltak for å sørge for at riktig kunde får riktig legemiddel i riktig dose til rett tid. Og vi har vektlagt strekkode- og farmasøytkontroll. Når disse funksjonene benyttes som tiltenkt, vil det mest kritiske punktet i reseptekspedisjonsprosessen være registreringen. Det er i dette trinnet i prosessen flest avvik oppstår og som da kan føre til feilekspedisjon, derfor har vi hatt fokus her. Når e-resept er på plass vil sikkerheten i dette trinnet i prosessen økes betraktelig, tror Ous.

Likevel uklart?

— Stor effektivitetsøkning i apotekene stiller enda større krav til oss med hensyn til å sikre ekspedisjonssikkerheten og ivareta den enkeltes behov for veiledning og informasjon. Det prioriterer vi meget høyt, og i Alliance apotek har vi grunnleggende rutiner på plass, hevder også Marit Andrew, fagdirektør i Alliance apotek.

— Våre erfaringer kan heller ikke bekrefte Legemiddelverkets inntrykk. Apotekansatte ser ut til å ha sterk fokus på reseptekspedisjonen. Gjennom de 19 interne revisjonene Vitusapotek har gjort i 2007 har vi fått bekreftet dette inntrykket. Vi har også nylig gjennomført en egenevaluering av kvalitetssystemet vårt, og resultatene fra denne undersøkelsen bekrefter på ingen måte Jørgen Huses konklusjoner, sier Hanne Andresen, fag- og kvalitetsdirektør i Vitusapotek.

— Både kvalitetssystemet vårt og prosedyren for reseptekspedering følges og evalueres kontinuerlig. Avvik i forbindelse med reseptekspedisjoner følges også opp. Akkurat nå arbeider vi med å sikre at den nye versjonen av FarmaPro ivaretar våre krav til sikker reseptekspedering, forsikrer Andresen.

Men selv om ansvarsforholdet ved reseptekspedisjon kan synes tydelig, får Legemiddelverket hvert år mange spørsmål om dette.

— Et vanlig spørsmål er hvilket ansvar ekspederende farmasøyt har dersom det skjer en feilutlevering? Generelt gjelder at den enkeltemedarbeider bare har ansvar for sin del av ekspedisjonsarbeidet og at forskriftene definerer hvilke oppgaver som kreves utført av farmasøyt, skriver Jørgen Huse i en kommentar i siste utgave av NFT.

Han mener apotekeren har ansvaret for at apotekets rutiner og datasystemer ivaretar sikker reseptekspedisjon.

— Feil kan og skal forebygges gjennom systematisk kontroll av datasystemet FarmaPro og apotekpersonalets bruk av dette, påpeker Huse.