— I hovedsak vil jeg nevne tre viktige ­elementer i fagplanen, sier Kolstø.

— De institusjonsforankrede strategiske prosjektene foreslått i fagplanen er kanskje det aller viktigste tiltaket, fordi det tillater institusjonene selv å vurdere hva som er viktig for dem. Da må de selv finne ut hvilke ­om­råder de vil og kan forbedre for å bidra til å styrke forskningen nasjonalt. Slik vil man få best mulig utbytte av et faglig samarbeid mellom de ulike lærestedene.

— Vi tror det her er en del å hente for alle. Et slikt samarbeid vil kunne styrke den farma­­søytiske forskningen nasjonalt og vi vil kunne jobbe mot et felles mål, påpeker professoren.

— Det viktigste virkemidlet for å styrke forskningen på lang sikt i tråd med anbe­falingene og funnene i evalueringsrapporten er opp­rettelsen av et eget program for farma­søytisk forskning, FARMFORSK 2020, sier hun.
Det er et større program som inkluderer også andre farmasirelaterte fagmiljøer, og som vil kunne bidra til å utnytte det kunnskapsmessige potensialet som ligger i de ulike forskningsmiljøene og gi grunnlag for viktige synergier.

— Opprettelsen av et slikt program er klokt. Vi må stå sammen for å bli sterkere slik at vi i større grad kan konkurrere på EU-­arenaen, mener Kolstø.

— Forskerskole er det siste tiltaket jeg vil trekke frem. Det er tenkt som et samarbeid der de tre institusjonene sammen kan tilby et ­større miljø for doktorgradstudenter, blant annet ved å sende dem på av faglige kurs og andre samlinger, både nasjonalt og inter­nasjonalt.

— For å tiltrekke seg gode kandidater må man ha gode forskningsmiljøer, med dyktige veiledere og legge opp til å skape et større miljø for forskningen. Det forutsetter at man har penger til å drive forskningen, og ikke minst forutsetter det et engasjement fra gode hoder. Man må ønske å skape et spennende forskningsmiljø, sier hun.

— Nå er vi veldig spente på hva slags ­økonomisk støtte FARMFORSK 2020 utløser og om institusjonene klarer å utnytte de ­ressurser som gis på en optimal måte, slik at vi kan starte opp som tenkt i løpet av 2010, sier Anne-Brit Kolstø.

(Publisert i NFT, nr. 12/2008 side 11.)