Nalokson er et legemiddel som i injeksjonsform lenge har blitt brukt i ambulansetjenesten som standard akuttbehandlingen mot opioideoverdoser. I 2014 begynte naloksonprosjektet å dele ut nalokson som nesespray til rusmiddelbrukere, pårørende og ansatte på boliger og behandlingstilbud. I form av nesespray kan den brukes uten helseutdannelse og ved å dele den ut til de som er der det kan skje overdoser, kan den gis umiddelbart ved overdose og forhåpentlig redde liv.

— Vi vet at flere tusen nalokson nesespray er brukt i en overdosesituasjon fra 2014 og frem til i dag. Det rapporteres om gode erfaringer fra de som har brukt sprayen og i de langt fleste tilfellene overlever personen som har tatt overdose etter naloksonbehandlingen, sier professor ved senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og leder for naloksonprosjektet, Thomas Clausen.

Les også: Morfin – det første alkaloidet som ble isolert rent

Mandag 31. august er Verdens overdosedag

Mange føler de har vært med å redde liv

Siden prosjektet startet, som et pilotprosjekt i 2014 i Bergen og Oslo, frem til våren 2020 er det delt ut mer enn 13 000 nesespray via prosjektet som nå er utvidet til 40 kommuner. I 2019 alene ble det delt ut mellom 4000 og 5000 spray.

— Mange av de som har fått utdelt en spray kommer tilbake og ber om ny spray etter at de har brukt den i en overdosesituasjon. Disse beskriver at de har vært med å redde liv, sier Clausen.

Sikker på at sprayen redder liv

I Bergen gikk antallet overdosedødsfall fra 38 til 19 mellom 2014 og 2015 og selv om flere faktorer, ikke minst LAR-behandling, antakelig spiller inn, antar SERAF at sprayen bidro til å redde liv. Overdosestatistikken i Norge har dog stort sett ligget stabil mellom 250 og 300 både før og etter 2014.

— Tallene er litt uklare. Er dere sikker på at nesesprayen er effektiv?

— Ja, jeg mener nesesprayen har bidratt til å redde liv, men det er umulig å fastslå hvor mange liv den har reddet konkret, eller hvor mange årlig. Vi vet jo ikke hvor mange av overdosene hvor spray blir brukt, ville blitt dødelig, eller ikke, dersom nalokson ikke var blitt brukt. Men vi vet fra forskningslitteraturen at omtrent én av 20 overdoser ender dødelig, sier Clausen. 

Siden sprayen er brukt i flere tusen overdosesituasjoner, anser han det som rimelig at noen av de situasjonene ville endt dødelig uten spray. 

Han viser også til at selv om overdosetallene har vært stabile så har typen dødsfall endret seg. 

— Det er færre heroindødsfall og flere som er knyttet til opioide smertestillende piller. Målgruppen som hittil har fått og brukt mest nalokson-spray er den gruppen som bruker heroin, og vi kan anta at nedgangen i heroindødsfallen delvis kan forklares med nalokson, men det er sammensatt.

Les også: LAR-behandling – hva bør du vite?

Ingen erstatning for livreddende tiltak

Prosjektlederen minner om at selv om man har nalokson nesespray tilgjengelig skal man alltid ringe 113 og få ambulanse og helsepersonell til å komme for å følge opp personen som har tatt overdose. Nesespray er ingen erstatning for vanlige livreddende tiltak, men et tillegg.

Han forklarer også at for å få utdelt nesespray gjennom prosjektet, henvender man seg til et utdelingssted og gjennomgår en kort opplæring. De som får nesespray gjennom prosjektet betaler ikke selv for nesesprayen. Det er mulig å få nesespray utenom prosjektet også, men da må man få resept fra legen sin først.

Bruk og forskning i ett

Naloksonprosjektet startet som en del av Nasjonal overdosestrategi (2014 - 2017) og videreført i Nasjonal overdosestrategi (2019 - 2022). Prosjektet har to komponenter. Den ene delen består i selve utdeling- og opplæringsdelen som gjennomføres i samarbeid med landets kommuner, fengsler og andre relevante aktører. Den andre delen av prosjektet er en forsknings- og analysedel der effekten av utdelingen og opplæringen evalueres og monitoreres, for å få kunnskap om nytten av tiltaket.

Det er i dag to tilgjengelige varianter av nesesprayen som er registrert i Felleskatalogen; Ventizolve som er utviklet i Norge og Nyxoid. Produktene vurderes å være likeverdige med henhold til effekt som overdosemotgift.

Les også: Gastrointestinale bivirkninger av nalokson