NFTs fagredaksjon står sammen om å styrke tidsskriftets faglige innhold. Fra venstre Ingunn Tho, Berit Smestad Paulsen, Ane Gedde-Dahl, Espen Molden, Anne Elise Eggen, Erik Andrew, ansvarlig redaktør Hanne Nessing og Hedvig Nordeng. Anne Gerd Granås var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Monica Bjermeland

— Jeg er svært fornøyd med å endelig ha fått på plass en fag­redaktørgruppe! sier Hanne Nessing, ansvarlig redaktør i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.
— De åtte fagredaktørene våre er profilerte farmasøyter som ivrer både for faget sitt og NFT-arbeidet de nå har valgt å ta del i – et arbeid som over tid vil tjene hele den farmasøytiske etat, håper sjefredaktøren.

Vil motivere til publisering
For nå skal kvalitetssikring av artikler gjennom fagfellevurdering ­settes i system. Fagredaktørene er allerede i full sving med artikkelrekruttering og gleder seg til å presentere «nye NFT» til leserne­ utover høsten og vinteren.
— Norge trenger et legemiddelorientert tidsskrift med vitenskap­elige, det vil si fagfellevurderte, artikler på norsk, sier fagredaktør og professor Erik Andrew, direktør ved Giftinformasjonen og én av primus motorene bak nysatsingen.
— I så måte er NFT riktig kanal, understreker Nessing.
— Vi håper at de ulike fagmiljøene vil ta godt imot initiativet og bidra i arbeidet – både når det gjelder fagfellevurdering og artikkelskriving, legger hun til.

— Ja, for ett av hovedmålene med innføringen av fagfellevurdering er å stimulere til økt publisering av fagartikler i NFT og slik gjøre norsk farmasøytisk forskning kjent for et bredere publikum, sier fagredaktør Ane Gedde-Dahl, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo.
Fagredaktør Anne Gerd Granås har også høye ambisjoner på vegne av NFT:
— Fagredaksjonen vil forhåpentlig bidra med å gjøre NFT til et tidsskrift det er attraktivt å publisere i, både for unge og etablerte farmasøyter. På sikt håper vi å være med på å heve refleksjons­nivået og kunnskapsnivået hos norske farmasøyter og bidra til en bredere offentlig fagdebatt, sier hun.

Engelske sammendrag på nett
NFT er allerede i dag et vitenskapelig tidsskrift innen disiplinen ­farmakologi, men nå skal arbeidet med fagfellevurdering av ­artikler trappes opp. Også i andre disipliner.
— Redaksjonen har jobbet i flere år for å styrke NFTs faglige ­profil. Når vi har kommet ordentlig i gang med det faglige ­vurderingsarbeidet, går vi for å utvide disiplinen til å gjelde ­eksempelvis galenisk farmasi og samfunnsfarmasi, sier Nessing.
— Og gjennom Farmatid.no kan vi nå ut til enda flere lege­middelinteresserte personer enn tidligere. Vi legger derfor opp til å publisere et engelsk sammendrag av alle originalartikler og oversiktsartikler på nett, noe som også vil kunne fange opp inter­nasjonale legemiddelinteresserte, forteller hun.

Det var i forbindelse med Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) innføring av nytt målesystem av forskningsresultater i 2003 at NFT fikk statusen vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 ­sammen med Tidsskrift for Den norske legeforening, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Den norske tannlegeforenings Tidende og Fysioterapeuten. Den første målingen ble gjort i 2004. Da ga artikler i tidsskriftet 8,75 publiseringspoeng. I 2005 publiserte NFT fem vitenskapelige artikler. Til sammenlikning publiserte Legeforeningens tidsskrift 111 artikler og Fysioterapeuten seks artikler samme år.
— Vi ønsker at det nye målesystemet skal fungere som et ­insentiv til økt produktivitet og kvalitet på forskningen, opplyser HOD i etinformasjonsskriv om måleordningen.
Målesystemet fordeler ressurser til forskningsmiljø som kan dokumentere gode forskningsresultater. Det er Universitets- og høgskole­rådet (UHR) som har ansvaret for drift og utvikling av ­systemet.

Dette er NFTs fagredaktører:

Ingunn Tho, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø
Håper fagredaksjonen vil være med å bidra til et sterkere faglig fokus og gjøre NFT til et interessant forum for formidling av forskningsresultater på norsk – som et supplement til internasjonal publisering på engelsk.

Hovedansvarsområde i NFT: Galenisk farmasi; legemiddel­produksjon,
legemiddelteknologi, fysikalsk farmasi og bio­farmasi


Anne Gerd Granås, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen og rådgiver, Apotekene Vest HF
Håper fagredaksjonen vil gjøre NFT til et tidsskrift det er attraktivt å publisere i og bidra til at kvaliteten på fagartiklene blir bedre.
— På sikt håper vi å være med på å heve refleksjons­nivået og kunnskapsnivået hos norske farmasøyter og bidra til en bredere offentlig fagdebatt.

Hovedansvarsområde i NFT: Samfunnsfarmasi, klinisk farmasi og farmasøytisk praksis

Ane Gedde-Dahl, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo
Håper fagredaksjonen ved innføring av fagfellevurdering vil stimulere til økt publisering av fagartikler i NFT og slik gjøre norsk farmasøytisk forskning kjent for et bredere publikum.

Hovedansvarsområde i NFT: Farmakologi

Espen Molden, forsker, Universitetet i Oslo og Diakon­hjemmet sykehus
Håper fagredaksjonen vil bidra til å gjøre NFT til en attraktiv publiseringskanal for fagfolk og forskere og til et enda mer sitert tidsskrift i populærmediene.

Hovedansvarsområde i NFT: Farmakologi

Hedvig Nordeng, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Håper fagredaksjonen vil medvirke til at NFT blir et tidsskrift med flere fagartikler av god, vitenskapelig kvalitet og ­farmasifaglig relevans.

Hovedansvarsområde i NFT: Samfunnsfarmasi, farma­ko­terapi ­og
farmakoepidemiologi

Berit Smestad Paulsen, professor, Universitetet i Oslo
Håper fagredaksjonen vil medvirke til større fokus på ­forskningen som skjer innen farmasøytiske områder i Norge, både ved lærestedene og andre institusjoner.
— Fagredaksjonen bør også oppmuntre unge farmasøyter til å publisere prosjektene sine, både på master- og doktorgradsnivå – populærvitenskapelig, slik at de fleste norske farmasøyter får innblikk i det som rører seg.

Hovedansvarsområde i NFT: Utdanning, farmakognosi, ­lege­middelkjemi og
legemiddelanalyse

Erik Andrew, direktør, Giftinformasjonen og professor 2, Universitetet i Oslo
Håper fagredaksjonen vil øke mengden samfunnsrelaterte artikler i NFT, noe han tror vil bidra til å styrke NFT som et samlende tidsskrift for farmasien og andre legemiddel­interesserte.
— Norge trenger et legemiddelorientert tidsskrift med vitenskapelige, det vil si fagfellevurderte, artikler på norsk.

Hovedansvarsområde i NFT: Farmakologi og toksikologi

Anne Elise Eggen, cand.pharm., Instituttfor samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
Håper fagredaksjonen vil hjelpe å skaffe norsk farmasi et tidsskrift av god faglig kvalitet på lik linje med det norsk ­medisin har.
— Målet må være å på sikt skape et fagtidsskrift for farmasøyter med en egen fagredaktør og et etablert system for fagfellevurdering som sørger for god kvalitet på artiklene.

Hovedansvarsområde i NFT: Legemiddelepidemiologi,
legemiddelbruksundersøkelser, legemiddelpolitikk og lege­middelkontrol

MERK: Artikler innen andre områder enn nevnt over blir også dekket.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2008 side 14–15.)