Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) gikk gjennom SAN – Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter til sak mot arbeidsgiverforeningen Spekter hvor NMD er medlem, for å avklare hva det innebærer å ha spisepausen til fri disposisjon.

Arbeidsretten frikjente NMD som er godt fornøyd med resultatet.

— Vi er glade for at Arbeidsretten har slått fast at apotekbransjen kan fortsette sin praksis. Arbeidsretten kom enstemmig (7-0) til at tariffavtalen som gjelder for NMD ikke kan forstås slik at farmasøytene har en ensidig rett til å forlate apoteket i spisepausen. Dommen sier klart at SAN/NFF ikke fikk medhold i påstanden om tariffbrudd, skriver HR-direktør i NMD Kristin Watndal i en e-post.

 LES OGSÅ: Vitus må gjøre det mulig for farmasøyter å forlate apoteket i pausen

— Arbeidsretten bemerker at overenskomsten tydeliggjør at dere har et «særlig ansvar for å tilrettelegge for at farmasøytene har fri i spisepausen, herunder at de kan forlate arbeidsstedet» Hvordan tolker dere «særlig ansvar»?  
— Spekter/NMD fikk Arbeidsrettens medhold i at den praksis som NMD/Vitusapotek og apotekbransjen har knyttet til avviklingen av spisepause kan fortsette. Det innebærer at vi vil fortsette å tilrettelegge for at spisepausen kan tas til fri disposisjon så langt det er mulig for driften av apoteket. 

— Hva gjør dere for å tilrettelegge for at farmasøytene skal kunne forlate arbeidsstedet i spisepausen?
— Vår praksis er at det alltid planlegges med spisepause. Vi erfarer at våre farmasøyter selv heller vil ha færrest antall dager i arbeidsplan, og særlig færrest lørdager, fremfor garantert spisepause til fri disposisjon.  Vi opplever at farmasøytene, sammen med apoteker, finner gode lokale løsninger som balanserer apotekets service overfor publikum og personlige ønsker, behov og hensyn. 

— Hvis det ikke alltid er mulig å tilrettelegge for det, kunne det ikke være et alternativ å organisere det slik at det alltid er to farmasøyter i apoteket? Det vil vel mer eller mindre garantere at det er mulig å forlate apoteket i spisepausen? 
— De ulike stillingene i apoteket utfører forskjellige oppgaver, og ikke alle krever farmasøytkompetanse. Vi er opptatt av at farmasøytene våre utfører farmasøytoppgaver og at kompetansen deres benyttes hensiktsmessig. Vi opplever som sagt at farmasøytene, sammen med apoteker, finner gode lokale løsninger som balanserer apotekets service overfor publikum, kundestrøm og personlige ønsker, behov og hensyn.

— Hva gjør dere hvis det oppstår en situasjon hvor farmasøyten ikke kan forlate arbeidsstedet i spisepausen? 
— Farmasøytene har betalt spisepause uavhengig av om de jobber i spisepausen eller ikke. Dersom farmasøyten er alene på jobb, krever Apotekloven tilstedeværelse. Det kompenseres ekstra når hele eller deler av spisepausen ikke kan avholdes. 

— Betyr det at Vitusapotek kun har gitt kompensasjon når farmasøytene ikke har kunne avholde spisepausen, men aldri har gitt kompensasjon i situasjoner hvor en farmasøyt har kunne avholde spisepausen, men har måtte holde seg på apoteket under hele pausen?
— Farmasøytene har allerede betalt spisepause. Ansatte som ikke får avholdt pause, uavhengig av om det er en eller flere farmasøyter på jobb, får dekket pausen som alminnelig arbeidstid. Verken tariffavtalen eller arbeidsmiljøloven regulerer ytterligere kompensasjon.

— Hvor ofte og i hvilke situasjoner skjer det at farmasøyten ikke kan forlate arbeidsstedet i spisepausen?
— Det har vært fast praksis i flere tiår i apotekbransjen for at farmasøyter ikke forlater arbeidsplassen når de er eneste farmasøyt på jobb. I de tilfeller hvor farmasøyten er alene på apoteket, så kan ikke spisepausen tas ubetinget til fri disposisjon. I situasjoner hvor det planlegges for at farmasøyten jobber som eneste farmasøyt, skjer det gjennom dialog og medvirkning.

 — Cirka hvor mange ganger i løpet av en måned vil du anslå at farmasøyter i Vitusapotek er alene på apoteket så de ikke kan ta spisepausen ubetinget til fri disposisjon?
— Vi erfarer at våre farmasøyter selv heller vil ha færrest antall dager i arbeidsplan, og særlig færrest lørdager, fremfor garantert spisepause til fri disposisjon. Det er en mer utbredt praksis på lørdager enn på hverdager, og det er apotekets kundestrøm som er førende for bemanningen.

 — Jeg leser dommen punkt 45 som at Arbeidsretten ser det som at det har vært praksis at farmasøytene kompenseres når de ikke kan forlate apoteket i spisepausen. De viser blant annet til brevet fra Apotekerforeningen den 29. mars 1999 til apotekeren ved Svaneapoteket som sier ganske tydelig: «I praksis betyr dette at dersom arbeidstaker ikke kan benytte sin spisepause slik arbeidstaker selv ønsker, men må være til stede på apoteket, skal arbeidstaker kompenseres for dette.» Er det jeg som tolker dommen feil, eller har Arbeidsretten misforstått hva som faktisk er praksis?
— Dommen i arbeidsretten handler ikke om kompensasjon, men om retten til å ha spisepause til fri disposisjon.  

 — Hvordan tolker dere punkt 45? 
​​​​​​​
— Vi forholder oss til dommen som helhet og ikke til enkeltstående punkter som er tatt ut av en større sammenheng. Arbeidsretten slår klart fast at tariffen ikke kan forstås slik at farmasøytene har en ensidig rett til å forlate apoteket i spisepausen.