Sigtuna, Sveriges antatt eldste by, var samlingssted for NFU-møtet 13.–15. august. I år som i fjor bar møtet preg av stor interesse for internasjonale spørsmål.

Rollene må bli klarere
Thony Björk, president i Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) og visepresident i Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP), var invitert til å fortelle om hvilke spørsmål de nevnte organisasjonene samt EuroPharm Forum (samarbeidsforum mellom farmasøytorganisasjoner i hele Europa og WHO Europe), jobber med.

PGEU er en lobbyorganisasjon for apotekere og farmasøyter i EU. Den ressurssterke organisasjonen er primært opptatt av apotekeieres rettigheter og EU-direktiver innen legemiddelområdet. Det arbeides med politiske spørsmål som eksempelvis retningslinjer for pharmacovigilance og pasientinformasjon. EuroPharm Forum representerer apotekansatte farmasøyter og arbeider kun med profesjonsspørsmål. De sliter økonomisk på grunn av medlemsflukt. Hovedårsaken er trolig at det eksisterer for mange organisasjoner, og de aktuelle medlemsorganisasjonene opplever til dels overlapping og dobbeltarbeid samt problemer med å finansiere flere dyre medlemskontingenter.

Björk pekte på at rollefordelingen mellom PGEU og EuroPharm Forum må bli klarere, og at de må finne nye måter å samarbeide på. Han mente dessuten at EuroPharm Forum kan være en sterk ansattesorganisasjon og være representert i EU-systemet.

— Problemet er at alle de interessante politiske spørsmålene er i PGEU, sa Steffen Bager, formann i Pharmadanmark.

— Vi må endre EuroPharm Forums grunnlag, foreslo Carin Svensson, ordförande i Sveriges Farmacevtförbund.

— Etter hvert har også PGEU begynt å styre med profesjonsspørsmål, innrømmet Björk.

Et underliggende problem er den høye kontingenten i FIP, hvor alle de nordiske landene er medlemmer. Hva får man igjen for pengene? Kunne noe av disse midlene vært brukt til å styrke EuroPharm Forum i stedet?

— Da må vi redusere ambisjonsnivået i FIP og heller delegere dette til regionsnivåer lokalt, slo Thony Björk fast.

NFFs leder Anne Markestad
(til h.) og nestleder Oda Bente Riska i diskusjon med PGEUs president Thony Björk.
Foto: Hanne Nessing

Et europeisk fip?
NFU-deltakerne fortsatte å diskutere disse viktige spørsmålene også dagen etter, da uten PGEU-presidenten til stede. Det var enighet om at man ikke kunne gå ut av FIP, både fordi den nordiske stemme er viktig og på grunn av solidaritet med resten av verden. Men ønsket om å lage et europeisk FIP er fremtredende.

— Hvordan kommer man dit? Det trengs en attraktiv agenda og et mål. Dessuten koster det ressurser i form av tid og penger. Kunne vi kanskje kopiere legenes europeiske organisasjon? undret Lennart Axelsson, direktör i Sveriges Farmacevtförbund.

— Vi har allerede FIP og PGEU. Det er vanskelig å skape noe nytt, trodde Harri Ovaskainen, farmacevtisk direktör i Finlands Farmaciförbund.

— Mange «statements» blir utvannet i FIP i dag. Det er åpenbart at EuroPharm Forum kommer til å dø ut hvis det ikke skjer noe, spådde Carin Svensson.

— Hvorfor klarer vi ikke å favne den faglige profesjonsdelen, blant andre sykehusfarmasøytene som organiserer seg selv? spurte Anne Markestad, leder avNFF.

— Problemet er at foreningene fremstår som «apotekforeninger», de sysler først og fremst med apotekansattes spørsmål, mente Arne Kurdahl, direktør i Pharmadanmark.

— Kunne man slå PGEU og EuroPharm Forum sammen? Eller starte noe nytt? foreslo Lennart Axelsson.

— Det ville gi mye større gjennomslag hvis vi hadde hatt én stor organisasjon i Europa, konstaterte Adalheidur Palmadóttir, leder av Lyfjafrædingafélags Íslands.

Konklusjonen ble at man skal diskutere videre i de respektive landene. På NFU-møtet i 2010 bør det legges en visjon med tanke på hva Norden ønsker med interasjonalt og europeisk samarbeid og hvordan dette skal se ut. Det ble vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe.

Omregulert apotekmarked i Sverige
Allerede på midten av 1990-tallet startet Sveriges Farmacevtförbund (SFF) arbeidet med å få avviklet apotekmonopolet, som det statlige Apoteket AB hadde hatt siden 1971. I år fikk SFF endelig betalt for sin innsats, da apotekmonopolet falt 1. juli 2009.

Ordförande Carin Svensson og direktör Lennart Axelsson ga NFU-deltakerne et historisk tilbakeblikk, fra Lars Jedings utredning i 1998 som anbefalte avvikling av monopolet, via den såkalte Bringwell-dommen i 2005 og et vaklende monopol, til dags dato med et mangfold av arbeidsgivere klare til dyst i et omregulert marked. Forbundet opprettet selv datterselskapet «Farmacevtföretagarna i Sverige AB» i fjor, et servicebolag som bistår medlemmer som starter egne apotek.

Farmacevtförbundet har tatt initiativ til en rekke innlegg og vært en av de ledende aktørene i mediedebatten rundt hele arbeidet med omreguleringen. Ikke minst markerte de seg i årets Almedalsvecka, en sommeruke der lobbyorganisasjoner og politikere møtes på Gotland, hvor de fikk mye oppmerksomhet. Ett av flere medie-stunt som ble gjennomført var feiringen av «det farmacevtiska nyåret» med fyrverkeri natt til 1. juli.

Apoteket Omstrukturering AB har lagt ut et stort antall apotekgrupperinger for salg, såkalte cluster, men de skal også beholde et visst antall apotek selv. Videre vil internasjonale kjeder (bl.a. Celesio), handelskooperativ, småforetakskjeder og enkeltforetak etablere seg. Det spennende nå er hvem som skal samarbeide med hvem.

— Ett er sikkert; SFF skal være et kraftfullt profesjonsforbund i denne nye tiden, lover Svensson.

Den 1. november innføres en ny lov som tillater salg av visse reseptfrie legemidler utenom apotek i Sverige.

Legemiddelverket i Finland flyttes
I Finland omorganiseres legemiddelforsyningen som del av et «regionaliseringsprogram». Etter en rask og lite inkluderende politisk behandling er det besluttet å flytte det finske legemiddelverket til Kuopio, til store protester fra mange av de ansatte. Finlands Farmaciförbund har jobbet for å beholde tilsynsoppgaver og liknende i Helsinki, men slik ble det altså ikke. Det nye FIMEA (Finnish Medicines Agency) starter opp 1. november, og forflytningen av ansatte skal skje over en femårsperiode.

Høye legemiddelpriser i Island
Den internasjonale finanskrisen har rammet Islands økonomi hardt, og den islandske kronen står meget svakt. Det betyr blant annet at legemiddelprisene har steget kraftig det siste året og at staten betaler mye mer enn før.

Fra 1. oktober 2008 selges nikotinholdige preparater og preparater med fluor utenom apotek. Fra samme dato ble postordresalg av reseptpliktige legemidler tillatt. Rabatter på AIP, det vil si fra grossist til apotek, erderimot blitt forbudt.

Fornøyde medlemmer i pharmadanmark
Det er nå 14 utdanninger på universitetsnivå innen legemiddelområdet i Danmark, og kun én er farmasøytutdanning. Det blir stadig flere ikke farmasøyter i foreningen, og det er en utfordring.

Pharmadanmark har i år gjennomført en medlemsundersøkelse. Det viser seg at foreningen kommer meget godt ut av det. Undersøkelsen konkluderer med at medlemmene i høy grad mener de får noe ut av medlemskapet, og de føler dessuten en høy grad av tilknytning til Pharmadanmark.

(Publisert i NFT nr. 11/2009 side 27–28.)