NFU fikk omvisning på the Blue Lagoon Clinic hvor man behandler pasienter med
psoriasisplager. Vannet inneholder helende mineraler, silica og alger. Foto: Hanne Nessing

Island var vertsland da Nordisk Farmaceutunion (NFU) møttes i Reykjavík 15.–17. august.

Arbeidstakerne må bli hørt

Søsterforeningene har tidligere i år truffet representanter for Royal Pharmaceutical Society of Great Britain og Ordre national des pharmaciens, Frankrike, og diskutert mulighetene for å danne et nettverk for apotekarbeidende farmasøyter i Europa. Ifølge NFU har nemlig PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) hovedfokus på apotekeierskap og fremstår som en lobbyorganisasjon for apotekeiernes interesser, hvilket innebærer at ansattes røst ikke blir hørt. For å styrke de ansattes innflytelse i en omskiftelig apotekbransje, bør det dannes et farmasøytnettverk på tvers av landegrensene. NFU vil i første omgang fortsette å ha uformelle møter med europeiske organisasjoner om temaet.

Norsk autorisasjonspraksis skaper trøbbel

NFFs leder Anne Markestad ønsket å sette fokus på hvilke krav de nordiske landene stiller ved ansettelse av farmasøyter utdannet utenfor EU/EØS-området.

I Norge er det for tiden ingen krav til ekstra kurs i verken norsk lovgivning eller apotekpraksis, ei heller norsk språkkurs. Markestad kjenner til at farmasøyter utdannet i Russland og andre land har fått autorisasjon som provisorfarmasøyter, uten at det er blitt tatt hensyn til resultatet av jevngodvurderingene fra de akademiske lærestedene i Norge. Teoretisk sett kan dermed disse personene nå begynne å jobbe som farmasøyter innen hele Norden. Det hjelper altså ikke at de andre nordiske landene i utgangspunktet har langt strengere krav både mht. språk og farmasikunnskaper, så lenge Norge har en ullen autorisasjonspraksis. Dette er kort sagt et felles nordisk problem.

NFU skal nå sammenfatte og sammenlikne de respektive lands krav med tanke på en kvalitetssikring av lik praksis innen Norden.

Pharmadanmark for fremtiden

Gjennomgangen av hvert lands status, «Hendt siden sist», er alltid et av høydepunktene på NFU-møtene.

I Danmark har det skjedd store ting det siste året. Dansk Farmaceutforening har skiftet navn til «Pharmadanmark – akademikere på lægemiddelområdet» og organiserer ikke lenger kun farmasøyter og humanbiologer, men har åpnet opp for alle akademikere med en form for legemiddelfaglig utdanning (dvs. innen pharma-medicoområdet). Årsaken til de endrede medlemskriteriene er de senere års oppblomstring av legemiddelrelaterte utdanninger, i tillegg til at universitetslandskapet er forandret. Kandidater fra de nye medlemsgruppene har allerede begynt å melde seg inn i Pharmadanmark. Formann Steffen Bager innrømmet at det erutfordrende å ha mange ulike typer medlemmer med forskjellig utdanning i foreningen.

I forbindelse med navneskiftet har fagbladet Farmaceuten blitt relansert. Bladet heter nå «Pharma» og har månedlige utgivelser. Den første utgaven av Pharma utkom i februar i år.

Pharmadanmark har gjennomført en serviceundersøkelse blant medlemmer som har benyttet seg av foreningens ytelser. Resultatene viser at hele 90 prosent er tilfredse eller meget tilfredse med servicen de har mottatt.

Kvalitetssvikt i rådgivningen på svenske apotek

I Sverige venter man fremdeles på avviklingen av det statlige apotekmonopolet. Utredningen pågår fortsatt og i slutten av august ventes det en offentlig anbefalt liberalisering mht. organiseringen av sykehusenes legemiddelforsyning.

I påvente av utfallet har Sveriges Farmacevtförbund (SFF) startet et samarbeid med Läkemedelsindustriföreningen om prosjektet Framtidens Farmaci. Hensikten er å gi kunnskap og inspirasjon i diskusjonen som pågår parallelt med utredningen om apotekmarkedet. Ledelsen i SFF har vært på studiereiser i England, Nederland, Tyskland og USA for å se på apoteksystemer og organiseringen av farmasøyttjenester.

Ordförande i SFF, Cecilia Bernsten, har vært prosjektleder for en undersøkelse om rådgivning i forbindelse med reseptekspedering på 100 svenske apotek i 2006. Metoden som ble benyttet var såkalt mystery shopping. Undersøkelsen avdekket avvik i forhold til Apoteket ABs retningslinjer og viste følgende: Alvorlig mangel på spørsmål i 37 prosent av observasjonene, alvorlig mangel på informasjon i 24 prosent og alvorlig mangel på rådgivning i 16 prosent av observasjonene. Apoteket AB har vært kjent med resultatene i flere måneder, men vist liten interesse for å ta tak i problematikken, mener SFF.

Utdanningsmessige utfordringer i Finland

Ifølge finsk lovgivning har både bachelorer og mastere mulighet til å ta spesialistutdanning innen både sykehus- og industrifarmasi. Til tross for gjentatte forsøk har Universitetet i Kuopio fremdeles ikke fått stønad fra det finske undervisningsministeriet til oppstart av en spesialistlinje i sykehusfarmasi. Dette bekymrer Finlands Farmaciförbund som skal ta opp saken med undervisningsministeren på et møte i høst.
Apotekeierne er lovpålagt å gi personalet etterutdanning. Farmaciförbundet gjennomførte en undersøkelse i mai 2007 for å skaffe informasjon om hvordan etterutdanningen organiseres. Resultatene viste at det fremdeles finnes farmasøyter som overhode ikke får anledning til å delta i noen form for etterutdanning. Når forhandlingene om kollektive avtaler begynner i høst, kommer forbundet til å kreve at etterutdanningen inkluderes i avtalene.

LFÍ fyller 75 år

Diskusjonen om legemiddelpriser på Island har fortsatt også i år. Debatten har blant annet dreid seg om at det er for mange apotek på sagaøya og for dyrt å ha pakningsvedlegg på islandsk.

I juni arrangerte Lyfjafrædingafélags Íslands (LFÍ) en kulturkveld der artister sang og leste tekster som er skrevet og/eller oversatt av farmasøyter. Flere av medlemmene stilte også ut egne kunstverk. Arrangementet ble en stor suksess og viste at det finnes mange skjulte talenter blant islandske farmasøyter!

I 2007 feirer LFÍ sitt 75-årsjubileum. Islands universitet feirersamtidig at det er 20 år siden de første apotekerne ble ferdigutdannet. Farmasøytforeningen har sammen med universitetet og Farmasimuseet ansatt en historiker til å skrive om nasjonens farmasihistorie.


Et oppkvikkende bad i den blå lagunen, Bláa Lónid, var et kjærkomment innslag for møtedeltakerne, her representert ved åtte av dem. Foto: Lárus St. Gudmundsson

(Publisert i NFT nr. 10/2007 side 21–22.)