Natt til fredag sikret et flertall i Stortinget at Norge skal tiltre Pediatriforordningen, som ble vedtatt i EU i 2006. 

Pediatriforordningen er et eget regelverk som omhandler legemidler til barn, som skal sikre økt tilgjengelighet på legemidler spesielt beregnet til barn, samtidig som den skal sørge for bedre dokumentasjon av sikkerhet og effekt. 

Legemiddelindustrien skriver på sine nettsider at de har jobbet med å få Norge inn i forordningen i flere år, men at det har tatt veldig lang tid på grunn av ulike forhold i EØS-landene. 

— Med dette har Høyre og regjeringen fulgt opp hva de lovte i regjeringserklæringen, og det er vi svært glad for. Pediatriforordningen er for lengst på plass i EU-landene, og det er gledelig at Norge nå endelig kommer etter. Det gir viktige signaler om vilje til innovasjon, sier Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI, i en pressemelding på LMIs nettside. 

Alle partiene på Stortinget, med unntak av stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet, stemte for at Norge skulle innlemmes i forordningen. I sammendraget fra Stortingets behandling av sakenstår det skrevet at Toppe er enig i behovet for økt forskning på og utvikling av legemidler til barn, bedre tilgang, et sterkt patentvern og gode vilkår for utvikling av legemidler. 

«Dette medlem viser til at barn kan ha en annen effekt av legemidler enn voksne, og at det er viktig at det legges til rette for gode rammeverk rundt utviklingen av legemidler for barn. Dette medlem mener derfor det er svært uheldig at gjennomføringen av EUs pediatriforordning i  norsk rett etter regjeringens forslag skal skje ved å avgi suverenitet fra norske domstoler til EFTAs overvåkningsorgan ESA»

Videre står det at medlemmet ikke kan støtte at Norge avgir suverenitet ved at EFTAs overvåkingsorgan ESA skal få myndighet til å gi bøter til legemiddelselskap ved brudd på bestemmelser i pediatriforordningen.

«Dette medlem viser til at Senterpartiet vil stemme mot endringen i legemiddelloven som overfører kompetanse til å ilegge økonomiske sanksjoner til ESA, slik at kompetansen som der er lagt til departementet, legges til ESA», står det i sammendraget.