Norge har oppnådd betydelig reduksjon i bruken av antibiotika, men resistensproblemet har ikke i seg selv blitt mindre truende, og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) oppdaterer strategien for antibiotikaresistens. I den forbindelse har HOD gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å lage en rapport om kunnskapshullene.  

Les også: Antibiotikabruken fortsetter nedover i Norge

Nok fokus på tall

Gruppen som har utarbeidet rapporten, ledet av Gunnar Skov Simonsen fra Universitetet i Tromsø, mener det er på tide å utvide fokuset fra kvantitative mål som har stått sterkt i den nåværende strategien. Målene på 30 prosent reduksjon er mer eller mindre overoppfylt i landbruket, tilnærmet oppfylt i primærhelsetjenesten og delvis oppfylt når det gjelder bredspektret antibiotika i spesialisthelsetjenesten. 

— Vi vurderer det ikke som hensiktsmessig å stille nye kvantitative mål for reduksjon. Vi ønsker det skal være mer kvalitetsforbedrende mål, sa Skov Simonsen og understreket at det så klart er tenkt kvalitativt tidligere også, men at det er mer å hente der enn i fokus på kvantitative mål. 

Han presenterte rapporten på et webinar under Antibiotikauken som i år erstatter den årlige ARM-HAI-konferansen på Gardermoen. 

Skuffer de som ønsker noe nytt

Rapporten har en rekke funn og forslag om tiltak. Skov Simonsen advarte om at de som håper på skinnende nye erkjennelser kan bli skuffet. 

—Det er synd å si det, men det har ikke skjedd noe fundamental nytenkning på de siste 50 år.

Les også: Forskere i nord samles til krig mot antibiotikaresistens

Hovedanbefalingene i rapporten er blant annet å tenke mer rundt hvordan øke kvaliteten på forskrivning, utnytte den allerede eksisterende handlingsplanen for smittevern i helsetjenesten, prioritere mer forebyggende tiltak på dyresiden, tenke mer helhetlig og vektlegge én helse-tankegangen for å se sammenhengen mellom miljø og antibiotikabruk hos dyr og mennesker og gjennomgå hele beredskapstanken. 

I tillegg anbefaler gruppen å styrke forskning og innovasjon, ikke bare på norske problemstillinger, men også internasjonale. 

— Dette er områder vi mener Norge faktisk bør bidra mer på, sa han og understreket at det er i vår egeninteresse å være med å hjelpe andre land til å bekjempe resistens. 

Gruppen er i innspurten av rapporten og den er fremdeles ikke offentlige tilgjengelig. Skov Simoensen anslår at de kommer til å levere rapporten til departementet i løpet av november.

Gruppen består videre av Jan Erik Berdal fra Akershus universitetssykehus, Kari Grave og Anne Margrete Urdahl  fra Veterinærinstituttet, Kjell Hauge fra Mattilsynet, Lene Juvet og Christine Årdal fra FHI, Bjørn Tore Lunestad fra Havforskningsinstituttet, Ingvild Riisberg fra Miljøverndirektoratet og Guri Rørtveit fra Universitet i Bergen.

Les også: ACD Pharma har tro på kommersiell og medisinsk suksess med bakteriofager