Legemiddelbruken i Norge har et åpenbart forbedringspotensial, og bedre samarbeid mellom leger og farmasøyter vil kunne gi god effekt mener rådgivingsselskapet Oslo Economics.

«Farmasøyter har faglig kompetanse som kan utnyttes i større grad enn i dag for å sikre bedre legemiddelbruk, særlig når det gjelder interaksjoner og bivirkninger.» skriver rådgiverne i rapporten som er bestilt av Helsedirektoratet. 

Les også: — Hvorfor har vi ikke skaffet farmasøyt før?

Legemiddelbruken kan forbedres

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet kartlegger Helsedirektoratet samarbeid mellom leger og farmasøyter. Legemiddelmeldingen peker på behovet for å redusere omfanget av uhensiktsmessig og feil legemiddelbruk. 

«Slik bruk av legemidler kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpasienter i form av bivirkninger og i verste fall død, og for samfunnet i form av betydelige ekstra kostnader knyttet til for eksempel unødvendig bruk av legemidler og helsetjenester, samt sykefravær.» skriver Oslo Economics. 

Rådgiverne beskriver situasjonen i Norge og arbeidet i National Health Service (NHS) England, som har økt bruk av farmasøyter i tverrfaglige team med allmennleger og annet helsepersonell og er beskrevet som en suksesshistorie, og kommer med forslag til veien videre. 

«Det er fortsatt et potensial for å bedre legemiddelbruken i befolkningen. Mange fastleger har lange pasientlister, i tillegg til at hver pasient bruker mange ulike legemidler. Selv om det er økt oppmerksomhet om riktig legemiddelbruk og antall legemiddelgjennomganger har økt, synes det fortsatt å være et forbedringspotensial.»

Les også: Kliniske farmasøyter: Fra skepsis til uunnværlighet

Behov for ytterligere tiltak 

En rekke tiltak er allerede iverksatt for å bidra til bedre legemiddelbruk, blant annet prosjekter som skal styrke samarbeidsrelasjonene mellom leger og farmasøyter både i primær- og spesialisthelsetjenesten, men det trengs mer.

«Det finnes imidlertid ikke én enkelt løsning, og selv om det allerede er igangsatt utvikling som trolig vil gi økt samarbeid mellom farmasøyter og legetjenesten i kommunen i fremtiden, synes det å være behov for ytterligere tiltak. Som et eksempel har flere pekt på at tverrfaglige team som nå prøves ut i primærhelsetjenesten også kan inkludere farmasøyter, enten som ansatte eller i form av tjenestekjøp av apotekfarmasøyter på deltid.»

Les også: Suksess med farmasøyter på intensivavdelingene i Stavanger

Må øke gjensidig kunnskap

Oslo Economics mener det et viktig grep er å gjøre leger og farmasøyter mer kjent med hverandre. 

«Kjennskap til hverandres kompetanse og tydelig rolleavklaring kan trolig ytterligere bygge ned barrierene for samarbeid.» skriver de og viser til at leger er positive til kommunefarmasøytene, også der man selv ikke har erfaring fra slikt samarbeid. 

Et av de største utfordringene for samarbeidet er ifølge rådgiverne at legene ikke stoler på farmasøytenes kompetanse. Det er derfor spesielt viktig å tilrettelegge for at den tilliten skapes.

«... det er derfor behov for at myndighetene bidrar til å skape gode rammer for samarbeid, både i form av finansiering, avklaring av roller og IT-infrastruktur. Satsingen i England har krevd vesentlig tilleggsfinansiering og utvikling av nye samarbeidsformer, men synes så langt å gi gode resultater.»

Jobber for egentakster for farmasøyter

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, gjenkjenner situasjonen slik den er beskrevet i rapporten og mener funnene er som forventet. 

— Jeg mener det er spesielt viktig å få på plass finansieringsløsninger og IT-systemer som understøtter samarbeidet, sier hun og legger til at hun er glad foreningen kunne bistå i arbeidet med rapporten og takker medlemmene som bidro.

Egentakster og tilgang til legemiddelliste

Larsen opplyser at Farmaceutene i første omgang vil jobbe for at farmasøyter får utløst egentakster når de jobber på legekontor med for eksempel legemiddelsamstemminger og legemiddelgjennomganger. 

— Dette vil kunne avlaste fastleger og øke pasientsikkerheten. Det bør være klima for å innføre dette nå, sier hun sier hun og påpeker at tiltak 13 i regjeringens nylig fremlagte handlingsplan for allmennlegetjenesten omhandler innføring av teambasert fastlegeordning.  

Foreningen jobber også aktivt med at farmasøyter ikke bare skal ha lesetilgang, men også skrivetilgang i Pasientens legemiddelliste (PLL).

— Dette er spesielt viktig fordi økt legemiddelmangel fører til at mange pasienter ikke får det legemidlet som står på resepten, og det er da viktig at begrunnelsen for det som er utlevert inngår i PLL. Vi ønsker også fortgang i å få PLL implementert, og er veldig enig med Sveinung Stensland i at det er helt uaktuelt å vente ti år på PLL. I tillegg til at dette selvsagt også øker nødvendigheten av generisk forskrivning, som også forhindres av IT-systemene.

Lite å hente i allmennlegeplan

Farmaceutene mener det ville være naturlig å se til rapporten og inkludere samarbeidstiltak for allmennlegetjenesten og apotek i Handlingsplan for allmennlegetjenesten som ble lansert torsdag 14. mai. Larsen hadde derfor sendt inn to spørsmål til det digitale lanseringsseminaret.

  • Hvorfor er ikke konkrete samarbeidstiltak mellom allmennlegetjenesten og apotek omtalt?
  • Hvordan vil det konkret bli jobbet frem at annet helsepersonell på fastlegekontor, som per i dag ikke er med i primærhelseteam, kan utløse egentakster?

Statssekretær inger Klippen og helseminister Bent Høie svarte på spørsmålene som kom inn til lanseringen og bekreftet at det er viktig med godt samarbeid mellom legekontor og apotek og at de skal se på samarbeidet samtidig som de ser på samarbeidet med andre yrkesgrupper i piloten for primærhelseteam. De forklarte også at de har dialog om temaet i trepartssamarbeidet mellom Legeforeningen, KS og helse- og omsorgsdepartementet. 

Larsen gir honnør til helseministeren og departementet for å gi muligheten til å stille spørsmål, men hun var ikke videre imponert over svarene.

—Jeg synes kanskje ikke svarene var så klare. Blant annet snakket de om evaluering av primærhelseteam, når spørsmålet mitt konkret gikk på å utløse takster på legekontor for annet helsepersonell som IKKE inngår i primærhelseteam. Jeg synes heller ikke det er godt nok å henvise til trepartssamarbeidet. Dette blir for snevert og andre profesjonsaktører må inviteres med dersom man ønsker å øke kvaliteten og pasientsikkerheten i teambasert fastlegeordning.