Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet sender nå ut et utkast til retningslinje og forskrift.
— Dette viderefører i hovedsak dagens praksis og medfører ikke store endringer, sier Arne Johannesen, leder for arbeidsgruppen, til Farmatid. Han er overlege ved Psykiatrisk Klinikk i Skien og jobber daglig med LAR-pasienter.
Evalueringen av LAR i 2004 viste at det har utviklet seg uheldige forskjeller i landet når det gjelder ventetid, rehabiliteringsinnsats, medikamentbruk, organisering og praktisering av gjeldende retningslinjer. For å motvirke forskjellene ble det besluttet å utarbeide en faglig retningslinje for LAR.
— Det foreslås nå at LAR skal være en del integrert del av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige, og dette vil bestå av et samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste og sosialhelsetjeneste, forklarer Johannesen.

Viktig med oppfølging

Han presiserer at dette kun er ett av flere tilbud som tilbys de rusavhengige. Avgjørelse om oppstart av behandling skal tas i spesialisthelsetjenesten der det finnes spesialistkompetanse på feltet.
— Samtidig er det viktig å huske på at LAR er mer enn bare legemidler, like essensielt er det med rehabilitering, oppfølging og at hverdagen fylles med meningsfulle aktiviteter. Derfor er det viktig med god samhandling mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, vi må styrke den delen av LAR, sier han.
Over 5000 pasienter mottar i dag behandling med LAR, og det har vært et landsdekkende tilbud i vel 10 år. Behandlingen har betydelige faglige og etiske utfordringer både fordi det er snakk om en livstruende sykdom og fordi legemidlene som benyttes, kan skade andre.
— Behandling med opioider er omstridt, både i Norge og internasjonalt. Det er store motsetninger i brukerorganisasjoner og andre. Vi regner derfor med en del av den type innspill og det må vi håndtere.
— Det som er viktig for oss nå er å kvalitetssikre de anbefalinger vi har kommet med i arbeidsgruppen. Derfor ønsker vi oss så mange innspill som mulig, oppfordrer Arne Johannesen.

Høringsfristen er 1. september i år.

Lenke til høringsnotat

Høringsutkast