Tekst: Vibeke Bostrøm, prosjektleder Vestfold, Nasjonal pasientsikkerhetskampanje

Feilmedisinering fører årlig til unødvendige lidelser for mange pasienter. Helsetilsynet har funnet store mang­ler ved rutiner for legemiddelgjennomgang av pasienter i sykehjem. Eldre (over 65 år) står for ­­nesten halvparten av den totale legemiddelbruken, til tross for at de bare utgjør 15 prosent av befolkningen. Risiko for feil­medisinering øker i takt med antall legemidler.

Optimal legemiddelbehandling for pasienter innlagt til langtidsopphold i sykehjem er imidlertid vanskelig. Pasientene er ofte i livets sluttfase og er multisyke. Kunn­skaps­grunn­laget er dessuten svakt ettersom denne pasientgruppen vanligvis eksklu­deres fra kliniske studier. Forskere på­peker derfor behovet for spesifikke retnings­linjer for medikamentell behandling av sykehjemspasienter (Ruths og Bakken 2011). Innføring av tverrfaglige team med lege, sykepleier og farmasøyt anbefales i flere vitenskapelige studier (Halvorsen et al., 2010).

Nasjonal spredning av ­tiltak
Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i hele landet setter nå i verk ferske tiltak fra pasientsik­kerhets­kamp­anjen, som involverer rutinemessige legemiddelgjennomganger. De tverrfaglige gjennomgangene av pasientenes ­medi­siner skal sikre at pasientene ikke får for mange medisiner, ikke for få og ikke medisiner som er uheldige i kombinasjon.
Alle fylker er representert i et nasjonalt læringsnettverk med hvert sitt utviklingssenter. Tiltak som utviklingssentrene nå setter i verk, skal optimalisere medisineringen av alle langtidspasienter på sykehjem og redusere pasientskader. I neste omgang skal utviklingssentrene arbeide for å spre tiltakene til andre sykehjem i egne fylker.

Erfaringsrikt pilotprosjekt
Nygård sykehjem, som er utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest­fold, har vært pilot for pasientsikkerhetskampanjens arbeid for riktig legemiddel­behandling i sykehjem. Prosjektet har bidratt til å øke pasientsikkerheten i ­sykehjemmet ved å optimalisere legemiddelbehandlingen. Dette har blitt gjort  ved å etablere rutiner for strukturerte legemiddelgjen­nomganger (LMG) ved ­innkomst, halvårs- og årskontroller, et eget registreringsark i legejournal i tilknytning til LMG, legemiddelrelaterte pleieplaner innen 24 timer etter endring i forskrivning samt tverrfaglige case-møter og farma­søytundervisning i avdelingene. Pilotpro­sjektet viste gode resultater, og tiltakspakken anbefalt av Utviklingssenteret, spres nå til andre ­sykehjem i Norge gjennom pasientsikkerhetskampanjens nasjonale lærings­nettverk.

Nygård sykehjem har erfart følgende:

  • kunnskapen og bevisstheten om riktig bruk av legemidler til eldre er økt
  • det tverrfaglige samarbeidet og felles faglig fokus er styrket
  • legemiddelbehandlingen er kvalitets­sikret ved strukturerte og regelmessige legemiddelgjennomganger
  • dokumentasjon i pasientjournal har bedre struktur og høyere kvalitet
  • kunnskapen om forbedringsarbeid er økt og stimulerer til fagutvikling

Gir resultater
— Vi er veldig glade for at utviklings­sentrene har vist så stor interesse og nå jobber systematisk for å sette i verk tiltak for å sikre riktig legemiddelbruk i sykehjem, basert på erfaringer fra Nygård sykehjem. Det arbeidet som utviklingssentrene nå legger ned, vil komme tusenvis av sykehjemspasienter over hele landet til gode, sier Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder for Nasjonal pasientsikkerhets­kampanje.

(Publisert i NFT nr. 5/2012 side 12–13.)