IMM-modellen

  • IMM, Integrated Medicines Manage­ment, tilstreber en sømløs overgang mellom behandlings-/omsorgsnivåene og har til hensikt å maksimere helse gjennom optimal legemiddelbruk.
  • En klinisk arbeidsmetode hvor farmasøyter samarbeider med leger og ­sykepleiere, først utviklet i Nord-Irland, og videreutviklet i Lund i Sverige.
  • Utviklet på bakgrunn av at legemiddelfeil og bivirkninger forårsaker en betydelig andel innleggelser på sykehus (10–40 prosent), og at utilfredsstillende informasjonsflyt mellom behandlingsnivåene bidrar til disse feilene og bivirkningene.
  • Bruk av IMM har i studier vist å avdekke i snitt seks til sju legemiddelrelaterte problemer per pasient ved innleggelse/under oppholdet, og halverer feil i legemiddellisten og kontakter med sykehuset tre måneder etter utskriving.
  • Metoden har dokumenterte resultater på liggetid, legemiddelrelaterte ­reinnleggelser, kvalitet i legemiddelbehandlingen og kostnader.

Kilde: IMM-senteret ved Sykehusapotekene HF

— IMM-modellen dokumenterer svært gode resultater, både helsemessig og ­økonomisk, og etableringen av IMM-­senteret er sykehusapotekene i Helse ­Sør-Østs bidrag til økt pasientsikkerhet, ­proklamerte Malin Davidsson, leder for avdeling Farmasøytiske tjenester ved Sykehus­apoteket Oslo, i sin tale ved ­åpningen av det nye senteret.

Sterkt fagmiljø
Senteret har ingen fysisk dedikert plass, men er en del av avdeling Farmasøytiske tjenester ved Sykehusapoteket i Oslo.
— Plasseringen av IMM-senteret er lagt til Oslo fordi det største fagmiljøet for klinisk farmasi innen Helse Sør-Øst er her, forklarte Tove Kreppen Jørgensen, områdedirektør Stor-Oslo og Østfold i Sykehus­apotekene HF. Hun mener satsingen på IMM-metoden har bidratt til å styrke fagmiljøet rundt klinisk farmasi.
— Dette er tverrfaglig samarbeid i praksis, og som arbeidsmetode er IMM et viktig bidrag innen legemiddelområdet i samhandlingsreformen, poengterte hun.

Synliggjør kompetansen
— Et av de mest sentrale satsingspunktene i Helse Sør-Øst er pasientsikkerhet, og IMM er en godt dokumentert metode og et glimrende verktøy å bruke for å tilfredsstille kravene våre eiere stiller til oss, sa administrerende direktør i Sykehus­apotekene HF, Tore Prestegard, under markeringen i det ærverdige Søster­hjemmet ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Han benyttet også anledningen til å minne prosjektdeltakerne om at ­tjenesten skal synliggjøres, og ikke lenger være en del av «Sykehusapotekenes hemmelige tjenester».

Nasjonalt verktøy for kliniske farmasøyter
I 2012 vedtok alle sykehusapotek­direk­tørene i Norge å innføre IMM som arbeids­metode for kliniske farmasøyter nasjonalt, ifølge Elin Trapnes, klinisk farmasøyt ved avdeling farmasøytiske ­tjenester, Sykehus­apoteket Oslo. Hun har vært prosjektleder for innføring av IMM-modellen i Sykehus­apotekene HF.
En av kjerneoppgavene til kompe­tansesenteret er å lære opp farmasøyter i regionen i IMM-metoden. Innen utgangen av året vil 35 farmasøyter ha vært gjennom opplæringsprogrammet.
— Etter hvert som vi blir flere som arbeider aktivt med IMM-modellen, øker behovet for standardisering. Kunder skal vite hva de får, og vi på sykehusapotekene må vite hva vi skal levere, presiserer Trapnes overfor NFT. Kompetansesenteret deltar aktivt i det nasjonale samarbeidet om innføring av IMM som arbeidsmetode.

Tverrfaglig samarbeid
— Vi farmasøyter må huske at pharma­ceutical care først og fremst handler om omsorg for pasienten, påpekte Jalil Djahromi, sykehusapoteker ved Sykehus­apoteket Oslo. Han mener IMM-modellen er en metode for å hjelpe og forstå pasientene, og at metoden kun gir resultater ­dersom det etableres et dynamisk, ­tverrfaglig samarbeid med klinikerne.

Økt pasientsikkerhet
Under arbeidet med IMM-prosjektet ­oppdaget Trapnes at det er mange ulike oppfatninger av hva som ligger i det litt kryptiske «IMM-ordet». Men ordet ­«pasientsikkerhet» viser seg å være et ord som mange involverte heller til når IMM skal oversettes til noe mer forklarende.
— IMM er en systematisk måte å jobbe på for å sikre pasientens legemiddelliste, å optimalisere legemiddelbehandlingen for den enkelteinneliggende pasient og sikre videre overføring av legemiddel­in­for­ma­sjon til andre omsorgsnivåer. Vi er ­veldig glade for å kunne bruke tiden vår på dette meningsfulle arbeidet, og deler gjerne av våre erfaringer med flere enn de som ­deltar i det nasjonale samarbeidet, sier en engasjert og stolt Elin Trapnes til NFT.
Det er bare å gripe muligheten.

(Publisert i NFT nr. 13/2013 side 18–19.)