Etikkrådet

Etikkrådet for farmasøyter i Norge er det faste organ i spørsmål som angår farmasøytisk yrkesetikk. Det gjelder både i forhold til enkeltsaker og spørsmål av generell karakter.

Oppgavene til rådet

  • Aktivt og på selvstendig grunnlag uttale seg i saker og spørs- mål som angår farmasøyters praksis.
  • Gi råd og anbefalinger i saker av etisk karakter.
  • Høringsinnsats i saker av etisk karakter som legges frem for rådet.
  • Stimulere til debatt om etiske spørsmål.
  • Fortløpende vurdere aktualiteten til, og eventuelt utarbeide forslag til NFS om oppdateringer av de etiske retningslinjene

For å skape profesjonsbredde har NFS invitert representanter fra Norges Farmaceutiske Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening og Foreningen for industrifarmasøyter i Norge samt én representant fra NFS.

— Vi skal nå blåse liv igjen i Etikkrådet, sier Britt Wolden, styre­leder i NFS.

Etterspurt funksjon

Rådet er frittstående og ble opprettet i 1999. På tross av at det ikke har vært i virksomhet det siste året, innehar det en svært viktig ­funksjon som har blitt etterspurt.

— På det første møtet skal vi utnevne medlemmer fra de ulike invi­terte foreningene, pluss en ekstern profesjonell yrkesetiker nært knyttet til rådet. Avdelingsdirektør for Regional etisk komité (REK) Sør-Øst, Knut Ruyter, har takket ja til dette, forteller Wolden.

Planen er at rådet skal ha to møter per år. Det skal velges en beredskapsansvarlig innad i rådet, som har hovedansvar for even­tuelle hastesaker som meldes inn. Beredskapsansvarlig skal i ­samråd med daglig leder i NFS, Rønnaug Larsen, finne ut hvilke andre medlemmer av rådet som bør kontaktes avhengig hva den aktuelle saken gjelder.

Justere retningslinjene

— Vi skal se på retningslinjene og justere noe hvis vi finner at det er behov for det. Det som er det viktigste med rådet er at farma­søyter har et sted å gå hvis de trenger hjelp til å vurdere yrkes­etiske problem­stillinger de kommer opp i, presiserer hun.

— Målet er ikke å være en politivirksomhet mot faget, men å ta opp aktuelle saker og å være et sted der farmasøyter kan henvende seg med saker de synes det er viktig å drøfte. Hvor stort behovet er, vet vi ikke ennå. Men det vesentlige med rådet er at det er der til ­disposisjon for yrkesgruppen når det trengs, sier Britt Wolden.

(Publisert i NFT nr. 9/2009 side 13.)