En stadig økende andel eldre bruker fem eller flere ulike legemidler samtidig. Polyfarmasien kan neppe unngås, men forsker mener den kan optimaliseres.


— Eldre bruker stadig flere legemidler samtidig, og polyfarmasi skaper mange legemiddel­relaterte problemer. Det er likevel ikke alltid riktig å redusere antall legemidler, sa Hege Kersten under Farmasidagene i november.

Kersten er forskningssjef ved Sykehuset Telemark, førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun brukte innlegget sitt til å drøfte kompleksiteten i vurderingene som må gjøres for å få til en vellykket behandling med legemidler hos den eldre delen av befolkningen.

Polyfarmasi øker

Polyfarmasi, definert som bruk av fem eller flere legemidler samtidig eller bruk av flere legemidler enn det er indikasjon for, er en stor utfordring ved legemiddelbehandling hos eldre. Farmakoepidemiologiske studier avdekker at en stadig økende andel av den eldre befolkningen bruker fem eller flere legemidler samtidig. 

Farmasidagene 2017 - Hege Kersten
Kompleks vurdering: Forskningssjef Hege Kersten mener at livskvalitet og pasientens eget ønske alltid må være med i vurderingen rundt hvilke legemidler som skal brukes. Foto: Kristin Rosmo

— Vi ser ofte at pasienter som bruker flere legemidler på samme tid lider av alvorlige legemiddelbivirkninger, og at bivirkningene i mange tilfeller er årsaken til en innleggelse på sykehus, fortalte hun.

I tillegg viser studier at en sykehusinnleggelse i seg selv er en risikofaktor for økt bruk av legemidler. Kersten viste til forskning som dokumenterer at legemiddelforskrivningen til personer over 70 år som ble lagt inn på en akuttmedisinsk avdeling økte fra 6 til 9,3 legemidler i snitt. 

Legemiddelrelaterte problemer

Ved bruk av flere legemidler samtidig, oppstår ofte legemiddelrelaterte problemer (LRP), definert som en hendelse som reelt eller potensielt interfererer med ønsket helseeffekt.

— Antall LRP øker tilnærmet lineært med antall legemidler som brukes samtidig, understreket Kersten.

Hun trakk frem studier som dokumenterer at de som tar fem legemidler samtidig, har 50 prosent sannsynlighet for å ha minst én ­interaksjon. Sannsynligheten øker med tolv prosent for hvert nye legemiddel som legges til behandlingen.

Gjennomsnittsalderen på en sykehjems­pasient økte med i overkant av ett år fra 20­04 til 2010, da snittalderen var 85,5 år. Det kommer frem i en studie blant pasienter fra 26 sykehjem i 18 kommuner fra fire fylker.

— Dessuten hadde signifikant flere demens, og sykehjemspasientene brukte signifikant flere legemidler i 2010 enn i 2004, sa Kersten.

Livskvalitet som mål

Selv om polyfarmasi er en risikofaktor for tap av helse, kan det likevel være forhold som tilsier at legemidlene er nødvendige. Kersten pekte på flere forhold som må vurderes, som for eksempel funksjonsnivå, forventet effekt, bivirkningsrisiko, formulering og etterlevelse. 

— Når behandling med legemidler først er vurdert som nødvendig, er det viktig å gå opp til terapeutisk dose, poengterte hun. 

Hun viste til det kjente uttrykket innen ­geriatrien, «Start low, go slow. But get there». 

— Det er ikke alltid riktig å redusere antall legemidler. Det kan også handle om å ­optimalisere en helt nødvendig poly­-
farm­asi. Livskvalitet er et relevant endepunkt for ­sykehjemspasienter, ikke bare overlevelse, konstaterte forskningssjef Kersten.

(Publisert i NFT nr. 1/2018 side 12)