Tidligere leder, nå medlem, i Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi og studieleder på bachelorutdanningen for farmasi på Oslo Met – storbyuniversitetet, Anne Berit Walter, understreker at det ikke er noe nytt å snakke om farmasøyter i kommunen.

— I fagorganet diskuteres det mest saker for utdanningsinstitusjonene, men det er jevnlige saker på agendaen som har relevans for arbeidslivet, som både arbeid i apotek, men også i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Nye retningslinjer for utdanningen

Walter opplyser til NFT at de nasjonale fagorganene for helse- og sosialfagutdanningene har hatt mye fokus på arbeidet med RETHOS (Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene) i regi av Kunnskapsdepartementet. Målet er å utvikle nye nasjonale retningslinjer for alle helse- og sosialfagutdanningene. En forskrift med nye retningslinjer for farmasiutdanningene skal være ferdig høsten 2019 og nye programplaner skal være i bruk i 2021. Hun sitter selv i programgruppen for farmasi sammen med representanter fra de øvrige utdanningsinstitusjonene, sykehusene, Apotekforeningen, Legemiddelindustrien, studentene og kommunene.

— De viktigste avtakerne for farmasøyter har sittet i RETHOS-arbeidet og både underveis i arbeidet og fra høringsprosessen er det tatt hensyn til innspillene, blant annet fra praksis.

Programgruppen har levert sitt forslag. Høringsutkastet ligger tilgjengelig på nettsidene til RETHOS. Nå er det Kunnskapsdepartementet som jobber videre med en forskriftsfesting. Hun understreker at det legges opp til at utdanningene skal forberede fremtidens farmasøyter for flere forskjellige typer jobber.

— Blant annet har det vært mye fokus på kommunikasjon i den nye programplanen, sier hun.

Tverrprofesjonaliserte retningslinjer

De nye retningslinjene, RETHOS, har vært ute på høring og blant annet KS har kommet med høringsinnspill. KS etter­lyser ikke spesifikt å vri farmasiutdanningen mot flere oppgaver i kommunal sektor, men påpeker behovet for tverrprofesjonell samarbeidslæring.

«Mottakere av kommunale tjenester vil ofte ha behov for et spekter av tjenester både i kommunal sektor og spesialisthelsetjenesten. Tverrprofesjonell samarbeidslæring vil kunne være godt egnet for at studentene får utviklet sin kompetanse, og et krav om dette bør komme klart fram i alle retningslinjene», skriver KS.

Kristiansand kommune har i sitt hørings­innspill etterspurt et bredere forskningsfelt som inkluderer flere samfunnsfarmasøytiske emner.

«Profesjonen kunne på en annen måte enn tidligere være med på å finne løsninger på noen utfordringer vi har i helse-Norge/ kommune-Norge», skriver kommunen.

Flott med klarhet rundt kommunefarmasøyter

Områdedirektør for legemiddelbruk i Statens legemiddelverk, Dag R. Jordbru, understreker at det er Helsedirektoratet som har ansvar for regelverket for legemiddelhåndtering i primærhelsetjenesten.

— Legemiddelverket er imidlertid også opptatt av riktig legemiddelbruk og følger derfor med interesse utviklingen med kommunefarmasøyter som et tiltak for riktigere legemiddelbruk, sier han til NFT.

Han påpeker at arbeidsform og oppgaver for kommunefarmasøyter er varierende.  

— Det er derfor flott at det kommer studier som belyser hvordan farmasøytenes kompetanse brukes i kommunene.


(Publisert i NFT nr. 7/2019 side 21.)