Tekst: Johan Erichs, frilansjournalist

— Vi är för en omreglering. Det handlar helt enkelt om att vi vill ha fler arbetsgivare och att vi tror att läkemedelsanvändningen och därmed folkhälsan bli bättre genom tillgången till olika typer av apotek. Det förbättrar tillgängligheten till både läkemedel och rådgivning, menar Cecilia Bernsten, ordförande i Sveriges Farmacevtförbund.

Farmacevtförbundet välkomnar regeringens meddelande om, inför den pågående utredningen, att i första steget i en avreglering inte släppa den receptfria försäljningen fri.

— Låter man bli att släppa ut receptfria läkemedel till försäljning så blir det fler pengar i systemet och chansen att vi får fler apotek och arbetsgivare ökar. Därför måste frågan om fri etableringsrätt komma först. Vi är inte motståndare till att ett begränsat antal receptfria läkemedel på sikt säljs i allmän handel men man måste ta sakerna i rätt ordning och fri etableringsrätt måste bli första steget i samband med en omreglering, säger Cecilia Bernsten och fortsätter:

— Vi vill i första hand att man ska få fler apotek och en möjlighet för våra medlemmar att kunna välja arbetsgivare eller starta eget. Våra medlemmar har det besvärlig på apoteken med en arbetsmiljö som har försämrats stadigt under de senaste tio åren.

Felaktigt mål
Men Farmacevtförbundet understryker i ett eget förslag om vägen till en bättre läkemedelsförsörjning att det måste finnas ett mål för verksamheten som är knuten försäljning av läkemedel inom ramen för hälsa och sjukvård.

— Målet kan aldrig vara att pressa läkemedelspriset. Det är ett väldigt snävt synsätt som rimmar mycket illa med en modern syn på läkemedelsanvändning. Läkemedelsanvändningen är ett stort problem idag och det handlar bland annat om att rådgivningen på apoteken är otillräcklig och en anledning till detta är arbetsgivarens inställning. Sedan en tid tillbaka mäter Apoteket AB hur lång tid det tar för en medarbetare att expediera ett recept (se NFT nr. 7–8/2006). Istället borde arbetsgivaren mäta hur väl kunderna hanteras när det gäller rådgivning och information om läkemedelsanvändning, tycker Cecilia Bernsten.

Konkurrens nödvändig
Sveriges Farmacevtförbund är övertygat om att den svenska marknaden för läkemedelsförsäljning måste konkurrensutsättas.

— Vi måste ha konkurrens eftersom Apoteket inte klarar av sin roll som rådgivare tillräckligt bra. Men omregleringen måste ske under ett bra regelverk med krav på farmacevtisk kompetens, rådgivning och samverkan inom vården.

Cecilia Bernsten tror att det finns en potential för privata aktörer att uppfylla höga krav på rådgivning och service.

— Förutsatt att regeringens utredning inte på ett onyanserat sätt lyfter kravet om prispress. Det får inte bli så att den aktör som är störst och har störst köpkraft bara i egenskap av detta får konkurrensfördelar. En sådant synsätt riskerar att gå ut över folkhälsan genom försämrad läkemedelsrådgivning och det skulle riskera att skapa en mycket besvärligsituation.

Farmacevtkrav
Direktiven till utredningen om monopolets avskaffande tar fasta på effektivisering, förbättrad tillgänglighet och prispress samt en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning.

— Vi hade gärna sett att direktiven fokuserade mer på läkemedelsanvändningen och vikten av farmacevtisk rådgivning. Det är ett alltför stort och snävt fokus på prispress.

När det gäller indelningen av läkemedel ser Farmacevtförbundet helst en indelning i tre olika kategorier: Läkemedel som säljs i allmän handel, receptfri försäljning under farmacevts överseende och receptbelagd försäljning under farmacevtkrav.

— Läkemedel är inte som vilken dagligvara som helst. Varje butik och försäljningsställe inom allmän handel bör regelbundet ses över av en någon farmacevtutbildad för att säkerställa hanteringen av produkterna. Uppföljning och någon form av anmälningsplikt är viktig för att få någon som ansvarar för att det finns kvalitets- och säkerhetsrutiner.

Utredningen
Den utredning som ska ligga till grund för omregleringen av apoteksmarknaden ska i ett första steg presentera vad som krävs av de aktörer, förutom Apoteket AB, som vill bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel. Villkoret att det finns farmacevtisk kompetens att tillgå är en förutsättning för att komma i fråga som aktör. Denna del av uppdraget ska redovisas senast 31 december 2007. I ett andra steg ska utredaren lämna förslag som möjliggör försäljning av ett begränsat sortiment receptfria läkemedel på andra ställen än apotek. För denna handel ska farmacevtisk kompetens inte vara nödvändig enligt kommittédirektivet.

Uppdraget ska slutredovisas 1 april 2008 och en avreglering är tänkt att träda i kraft under 2009.

Kritik
Ledningen för Farmacevtförbundet riktar kritik mot Apoteket fram till avregleringen träder i kraft tillåts att stärka sina positioner och skaffa sig ett försprång som försvårar en kommande konkurrenssituation och skaffar sig en monopolliknade ställning som grossist och därmed kan dominera både infrastrukturen och partihandeln för läkemedel. Detta kan innebära en risk att små privatägda aktörer har svårt att konkurrerar med en stor kedja som Apoteket AB.

Apoteket försvarar sitt agerande att man måste rusta inför en konkurrenssituation där internationella apotekskedjor etablerar sig i Sverige.

— Det är klart att vi har ett jätteförsprång mot mindre svenska aktörer men det är inte dem vi känner oro för. Däremot gäller det för Apoteket att vara förberett när de utländska apoteksgiganterna gör sitt intåg i Sverige, säger Eva Fernvall marknadsdirektör i Apoteket AB. Hon fortsätter:

— Vi räknar med att de analyserat den svenska marknaden och ser den som attraktiv och därför ligger i startgroparna att etablera sig.

Apoteket AB och dess medarbetare har under lång tid levt i en monopolkultur.

— Arbetet för att vi ska vara förberedda för att bli utsatta för konkurrens pågår. Vi är inte oroade för konkurrensen utan ser det som en utmaning förutsatt att vi får sammaförutsättningar att etablera oss på en fri marknad som andra aktörer.

Brett sortiment och hög trovärdighet är inslag som ska slå vakt om Apotekets position. Men Eva Fernvall konstaterar även att det blir kamp om kunderna.

— Det kommer att finnas 20–25 procent av den totala kundmassan som inte har någon lojalitet alls till Apoteket AB utan bara väljer det mest tillgängliga. 25–30 procent är väldigt intresserade av sortiment och inspiration och gentemot dessa har vi en hel del att locka med. Vi har de trogna kunderna som kroniker, de utgör kanske 20 procent. Utöver dessa kategorier har vi en stor grupp ungdomar som är sökande och i ofta vill ha råd via nätet. Där handlar det om att ha ett bra sortiment och åtkomst till produkterna via nätet.

För Apoteket AB öppnar sig även genom omregleringen en möjlighet till utlandsetablering.

— Utlandsetablering kan vara en förutsättning för att vi ska kunna vara starka i Sverige. Det som är intressant är länderna i Nordeuropa.

Eva Fernvall utesluter inte heller att svenska staten säjer ut delar av sitt innehav i Apoteket AB.

— Om det blir en fortsatt borgerlig regering så har jag svårt att säga varför vi inte skulle komma i fråga, men det dröjer säkert, tror Eva Fernvall.

(Publisert i NFT nr. 5/2007 side 16–17.)