Komiteleder i Stortingets Arbeids- og sosialkomite, Erlend Wiborg fra Frp, fremmet forslag om å inkludere farmasøyter i apotek da komiteen behandlet lovunntaket som gjør at pensjonerte helsearbeidere får beholde full pensjon når de jobbet under koronakrisen. Han fikk støtte av et flertall i komiteen bestående av alle medlemmene unntatt medlemmene fra Høyre og Kristelig Folkeparti. 

«Stortinget ber regjeringen sikre at personell som stiller til beordret tjeneste under Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav h, innlemmes i unntaksbestemmelsene om avkortning av pensjon.» står det i innstillingen. 

Saken skal etter planen behandles i Stortinget 20. oktober. 

Les også: Frp mener det er ulogisk å avkorte lønnen til pensjonerte farmasøyter

Gode nyheter for farmasøyter

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, har jobbet mye for å få farmasøyter inkludert i endringen og gleder seg over nyheten. 

— Dette var veldig hyggelige nyheter til alle som er berørt, og jeg er glad for at våre folkevalgte gjør opp for urett når ikke departementet klarer det, sier hun og påpeker at sykehusapotek som er offentlig eid, og apotek generelt har en essensiell nøkkelrolle i legemiddeltilgangen i Norge.

— Farmaceutene har funnet det merkelig at disse da ikke skal inkluderes i endringene, når andre private som tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester til befolkningen er det, sier hun som lover å feire når Stortinget har gjort endelig vedtak. 

Les også: Pensjonerte farmasøyter som bidrar under krisen blir straffet

Må også gjelde farmasøyter

I sitt forslag til utvidelsen viser komiteen til at farmasøyter ansatt på sykehusapotekene blant annet står for produksjon av kontrastmidler til PET-scannere, for produksjon og klargjøring av cellegift som administreres til kreftpasienter i tillegg til øvrige legemiddelleveranser til spesialisthelsetjenesten.

«Koronapandemien har i perioder bidratt til at det har vært krevende å få bemanningsplaner i deler av helsetjenesten til å gå opp. Disse medlemmer mener forskriften om midlertidige unntaksbestemmelser for avkortning av pensjon må utvides til også å gjelde farmasøyter og andre viktige deler av helse- og sosialtjenesten, under Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav h.», står det i merknaden. 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet i tillegg forslag om at «Stortinget ber regjeringen vurdere å unnta flere grupper, som ansatte ved sykehusapotekene, fra avkorting i alderspensjon og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti mente at situasjonen normaliserer seg, de mest inngripende tiltakene rulles tilbake, og behovet for ekstra personell reduseres.

"Dermed tilsier ikke situasjonen at det er behov for å utvide midlertidige ordninger til å gjelde flere grupper."

Medlemmene fra Høyre og KrF mener også det er mulig for de som mottar pensjoner fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) å tiltre stillinger på pensjonistvilkår der de kan jobbe uten reduksjon av alderspensjon.

"Med gjeldende sats på pensjonistavlønningen er det mulig å ha en årsinntekt på i underkant av 400 000 kroner, som kommer i tillegg til en uredusert pensjon."

De understreker at hvis situasjonen endrer seg, bør det vurderes om flere berørte grupper burde inkluderes, herunder apotekansatte.

Forlenger unntaket

For å sikre at kvalifisert og nødvendig personell ved behov kan mobiliseres til arbeid i offentlig helsesektor under koronakrisen, ble det innført et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon på tre lovfestede tjenestepensjonsordninger, deriblant pensjonsordning for apotekvirksomhet (POA). Unntaket gjelder frem til 1. november. Som følge av utviklingen av pandemien har Arbeids- og sosialdepartementet foreslått å forlenge unntaksregelen til 1. juni 2021. Denne ordningen gjaldt ikke farmasøyter i apotek, og departementet ønsket heller ikke inkludere farmasøyter i forlengelsen.