Lovunntak gjorde at mange pensjonerte helsearbeidere fikk beholde full pensjon når de sa ja til å jobbe for å bidra under koronakrisen, mens pensjonerte farmasøyter som jobbet i sykehusapotek fikk avkortet pensjon. 

— Vi synes det er trist og veldig unødvendig at pensjonerte farmasøyter som bidro under koronakrisen blir straffet, sier leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Rønnaug Larsen som mener det er urimelig at pensjonerte farmasøyter ikke blir anerkjent som viktige i en beredskapssituasjon på samme måte som annet pensjonert helsepersonell.

Les også: Sykehusapotekene trenger deg som koronavikar

Unntak for å sikre beredskapen

For å sikre at kvalifisert og nødvendig personell ved behov kan mobiliseres til arbeid i offentlig helsesektor under koronakrisen, ble det innført et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon på tre lovfestede tjenestepensjonsordninger, deriblant pensjonsordning for apotekvirksomhet (POA). Unntaket gjelder frem til 1. november. 

I forbindelse med unntaket sendte Farmaceutene brev til Arbeids- og sosialdepartementet sammen med Farmasiforbundet – Parat hvor de påpeker at endringen i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet ikke omfatter pensjonerte farmasøyter som ønsker å bidra i apotek. De ba om at ordningen utvides til å omfatte apotek uten at innspillet ble tatt til følge, og de som har jobbet i apotek har fått avkortet pensjon. 

Utvider unntaket

Som følge av utviklingen av pandemien foreslår Arbeids- og sosialdepartementet å forlenge unntaksregelen til 1. juni 2021.  Lovendringen er lagt ut på høring og Farmaceutene har sendt inn høringssvar. 

«Fordi offentlige sykehusapotekene er definert som apotek og lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. ikke omfatter pensjonerte farmasøyter som ønsker å bidra i apotek ble dette til hinder for at pensjonerte farmasøyter kunne bidra i den grad det var nødvendig for å sikre beredskapen. Vi finner dette svært uheldig for offentlig beredskap. I tillegg er det skuffelse over at pensjonerte farmasøyter som har bidratt i dette viktige arbeidet har fått avkortet sin pensjon.» skriver Larsen.

«Vi ber derfor om at lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. i tillegg til å forlenges også inkluderer apotek.»

I høringssvaret informerer også Larsen om at erfaringer fra vårens situasjon viser at det å utelate apotek i lovendringen har ført til problemer for sykehusapotekene.

«I forbindelse med korona-pandemien var det stor økning i legemiddelleveransene til sykehusene blant annet med bakgrunn i oppbygging av nye poster som skulle få nye typer pasienter og derfor trengte nye typer legemidler. Apotekpersonalet bisto i tillegg i større grad en vanlig, for å avlaste sykehuspersonalet, med blant annet oppfylling av legemiddellager på postene og tilberedning/klargjøring av legemidler. I tillegg var kliniske farmasøyter ønsket med økt tilgjengelighet på intensivposter. Den økte aktiviteten til sykehusapotekene, og nødvendigheten av å dele seg i grupper for å sikre drift i tilfelle smitte/karantene, gjorde at man fikk hadde stort behov for å øke personalet.»

Skuffelse i vest

Da NFT ringte rundt for å finne ut hvordan sykehusapotekene rundt i Norge taklet koronakrisen var dette også et problem som ble trukket frem. 

— Det ble gjort mye bra tilpasning sentralt rundt arbeidsorganisering, også for pensjonister i POA, men den lovendringen var avgrenset til sykehus og kommuner, så de som tok jobb i sykehusapotek og apotek, de fikk forkortet pensjon. Det var litt skuffende, sa HR- og organisasjonsdirektør Berit Beate Berntsen ved Sjukehusapoteka Vest.

Les også: Sykehusapotekene holdt seg på toppen av koronabølgen