— Vi ønsker å være samlende for våre medlemmer, og ikke begrensende eller ekskluderende på noe måte, sier Jakob Bjerg Larsen, som er konsulent i lege­middelfaglige spørsmål i Pharmadanmark. Nylig ble han også valgt til dansk nest­formann i den europeiske industrifarma­søytforening (EIPG). Et prestisjefylt verv med flere potensielle, positive ringvirk­ninger for foreningen.

— Det som er relevant for oss er medlemmenes interesse av å være organsiert på bakgrunn av deres faglige felleskap i den arbeidssituasjonen de er i. Den rent faglige bakgrunnen er underordnet. Deres daglige beskjeftigelser er avgjørende for om de identifiserer seg med oss som forening eller ikke, mener Bjerg Larsen.

— Det er ulike grunner som gjør at ­forskjellige fagpersoner ønsker å være organisert. Motivasjonen for en kjemiker kan være enn helt annen enn motiva­sjonen til en farmasøyt. Mens en lege, for eksempel, kan være medlem fordi han ­jobber med kliniske forsøk, forklarer han.

— Pharmadanmark skal være et organ der medlemmene møter faglige utford­ringer, og der de til enhver tid kan holde seg oppdaterte. De skal lett kunne få et overblikk over det som er relevant for dem i den arbeidssituasjonen de er i, sier han.

— For oss er det viktig å spørre oss selv hvilke faglige nettverk som finnes der ute. Vi har ikke et ønske om å konkurrere, men å støtte de nettverkene som finnes rundt omkring. Vi ønsker å bidra til å gjøre dem enda bedre, slik at vi kan ivareta våre ­medlemmers beste interesser, sier han, ivrig. Dedikert. Mens han smilende ­gestikulerer frem sine synspunkter.
Nettverksmøter

— Vi prøver å dra i gang aktiviteter for våre medlemmer. Samtidig glemmer vi heller ikke de tradisjonelle fagforenings­problem­stillingene, sier Bjerg Larsen.

— Medlemmene våre kan til enhver tid holde seg oppdatert på det som skjer via vår nettside (www.pharmadanmark.dk). Der har vi lagd en oversikt over ulike ­nettverk, slik at man kan følge med på hva som skal debatteres og slik kunne holde seg orientert om det er av interesse for en selv.

— Ønsker et nettverk å arrangere et møte, så bidrar sekretariatet med ressursene. Det er mange som ikke gidder å gjøre det hvis de ikke har noen til å gjennomføre det praktiske. For oss handler det om at noen griper ideen. Vi gjør det bare lettere for de faginteresserte å møtes, rent praktisk, og formidler kontakten dem imellom, forklarer han.
Geografisk har ikke danskene så store utfordringer når det gjelder å samle den nasjonale kompetansen til møter. Alle er å finne i København-området.

— Vi prøver å samle de som sitter spredt rundt. Debattantene er ikke fagforeningseksperter, og synes det er spennende at deres ekspertise blir lyttet til og brukt.

— En viktig del av jobben er å finne ut hva våre medlemmer er opptatt av, og gi dem det. Vi tilbyr også spesielle for­sikringsordninger. Hvis du blir oppsagt i en jobb får du automatisk dagpenger fra ­staten, men i tillegg kan vi tilby ekstra ­sikring fra oss. Den ordningen er det ingen andre som har og den er helt unik for Pharmadanmark, forteller PhD.en.

— Slike ordninger gjør jo at mange synes det er attraktivt å være medlem og dermed får vi også flere, samtidig som vi beholder de gamle.

Påvirkning og egeninteresser

— Vi ønsker å gi våre medlemmer faglige utfordringer, sier Jakob Bjerg Larsen. Foto: Vivian Fjeldstad

Legemiddelindustrien er stor i lille Danmark.
— Av Pharmadanmarks medlemmer arbeider cirka 2000 i legemiddelindustrien, og av disse er hovedparten farmasøyter. For oss er det derfor spesielt viktig å jobbe for å styrke industriansatte medlemmers posisjon i arbeidsmarkedet – uten hensyn til utdanningsbakgrunn, sier han.
Jakob Bjerg Larsen er i en spesiell ­situasjon som nestformann i EIPG.

— Fordi jeg i tillegg er ansatt i en fag­forening i et land som har en høyere andel industriansatte enn i noe annet EU-land. Min erfaring kan derfor gi EIPG nyttig ­informasjon.

— Fordelen for oss er at mitt nest­formannsverv gir en bedre mulighet for å ivareta danske industriansattes syns­punkter i EU, når ny EU-lovgivning på legemiddelområdet implementeres og utvikles, påpeker han.

— Jeg håper også at vi som fagforening kan få nytte av arbeidet i EIPG slik at vi kan bruke det til å forutse utfordringer vi selv på et senere tidspunkt kan komme til å stå overfor her hjemme, og at det kan gi oss input til hvordan problemer kan løses.
EIPG fungerer som et talerør til politik­erne og til andre interesse­organisasjoner.

— Hvis for eksempel et av nettverkene prøver å ta opp et emne, inviterer de til hvordan vi skal forbedre nettopp dette nasjonalt og i EU. Da blir det diskusjoner mellom ulike parter, og man benytter den ekspertisen som finnes. Så kontaktes de som sitter på den riktige kompetansen om nettopp det temaet. Politikerne som skal være med på å ta avgjørelsene sitter ikke på en slik spesifikk kompetanse, og derfor er det viktig å få frem sin mening.

— Engasjementet du har for saken er også viktig for å nå gjennom, tror jeg, sier Bjerg Larsen.

Samlet farmasipolitisk standpunkt

— Arbeidet er veldig spennende, jeg ­prøver å få inn saker som jeg er opptatt av også på vegne av Pharmadanmark, sier han.

— En slik innflytelse på europeisk nivå beskytter oss. Dette vervet gir også et godt nettverk til de andre representantene i industrien, og det er en god kilde til viktige kontakter. Det gir oss et ­større nettverk, noe jeg tror bare vil bli viktigere i årene fremover.

— På vegne av Pharmadanmark er jeg opptatt av å jobbe for at flere skal få øynene opp for en karriere i legemiddel­industrien. Jeg ønsker å tilrettelegge utdanningsmessig og få åpnet mulig­hetene som finnes. Jeg synes det er viktig å gi råd i karrierespørsmål, og bidra til å holde kvalifikasjonene oppe, sier den ambisiøse ­konsulenten.

— Siden jeg er ansatt i organisasjonen, har jeg mer tid og energi til å fordype meg i problemstillingene vi tar opp i EIPG. Du kan godt kalle det en dobbeltrolle. Fordelen er at jeg har mer jeg skulle sagt. Internasjonalt arbeid kan være tid­krevende, og de ressursene har Pharma­danmark mulighet til å gi meg.

— Men det er viktig å huske på at inn­flytelsen ikke kommer av seg selv. Siden jeg er mer engasjert i mitt daglige jobb­virke, stiller det større krav til den per­sonen. Men alt i alt vil jeg si at dette har bidratt til at jeg tenker mer europeisk,mer helhetlig og enda mer inkluderende. Et slikt internasjonalt arbeid gjør at man ikke bare tenker på sitt eget land, konkluderer Jakob Bjerg Larsen i Pharmadanmark.

(Publisert i NFT nr. 11/2008 side 20–21.)