Guri Wilhelmsen
Samspill: Fag- og kommunika-sjonsrådgiver Guri Wilhelmsen i NFF forteller at Sentral-styrets medlemmer har deltatt i innspill-arbeidet rundt ny legemiddel-melding. Foto: Kai Hovden

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) var blant de inviterte til rådslaget, og fag- og kommunikasjonsrådgiver Guri Wilhelmsen forteller om opplevelsen.

— Foreningen fikk invitasjon i begynnelsen av april. Vi hadde på forhånd fanget opp mandatene/oppdragene som var utgått fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til henholdsvis Legemiddelverket og Helsedirektoratet, så vi var forberedt på å uttale oss, sier hun.

Innspill

Vi ber Wilhelmsen fortelle hva hun lærte om arbeidet med legemiddelmeldingen via rådslaget.

— Fremdriftsplan for arbeidet med meldingen ble presentert. Innspillsrunden foregår nå og frem til tidlig høst, før skrivefasen overtar og man ender opp i et meldings­utkast som skal være klart til nyttår. Den nye legemiddelmeldingen skal være ferdig til påsken 2015. Statssekretæren i HOD tok også turen innom rådslaget, og orienterte om hvilke tanker departementet gjør seg rundt den nye legemiddelmeldingen på et nokså overordnet nivå. Riktig legemiddelbruk, finansieringsordninger, prioriteringer og innovasjon ble blant annet nevnt som viktige tema i den kommende meldingen, forklarer Wilhelmsen.

— Hva var spesielt interessant fra farmasøytperspektiv?    

— Som farmasøyt er det selvfølgelig veldig interessant at bruk av farmasøytisk kompetanse blir satt på dagsordenen. I stedet for å samle alt under ett, og be om innspill på hvordan oppnå bedre legemiddelbruk, valgte man altså å trekke frem bruk av farmasøyter spesielt. HOD ønsker å finne ut om farmasøyter og de tjenestene de leverer kan bidra ytterligere til å bedre kvalitet ved behandlingen og pasientsikkerheten. Det var også positivt at legemiddelindustriens rolle som leverandør av legemiddelinformasjon ble nevnt som et område som bør ses nærmere på, mener farmasøyten.

Relevante aktører

Oppdraget fra departementet skisserte at relevante aktører skulle involveres til innspillsrunden, og vi ber Wilhelmsen kommentere gruppesammensetningen.

— Profesjons- og pasientforeninger, i tillegg til andre etater i helsetjenesten ble spesifikt nevnt i oppdragsbeskrivelsen. I forkant av rådslaget ble de inviterte bedt om å sende inn et kort notat på hver av de tre fokusområdene; farmasøyttjenester, etterlevelse av legemiddelbehandling samt god legemiddelinformasjon (og beslutningsstøtte). De fleste organisasjoner som hadde sendt inn på forhånd deltok også med én eller flere representanter på møtet. 

— Hvordan opplevde du gruppedynamikken?    

— Rådslaget var fulltegnet og samlet både leger, farmasøyter, legemiddelfirma, interesseorganisasjoner et cetera. Fra de få fremmøtte legene kom det en tilbakemelding på at møteprogrammet var «farmasøyttungt». At to av de sju innleggene var ved farmasøyter, synes ikke jeg var unaturlig, ettersom bruk av farmasøytisk kompetanse var ett av tre hovedområder som skulle diskuteres den dagen, mener Wilhelmsen.

Innspillsliste

I forkant av rådslaget ble det tatt en intern runde i NFF for å finne sentrale punkter foreningen ønsket å spille inn i legemiddelmeldingsarbeidet.

— Vi har tatt en runde blant Sentralstyrets medlemmer for å få innspill. Disse ble sammenfattet og redigert av en liten arbeidsgruppe før innsending i forkant av rådslaget.

Sentralt i NFFs innspill var blant annet: 

  • tilgang til oppdaterte legemiddellister; både for pasienter og relevant helsepersonell    
  • tilgang til journal
  • generisk forskrivning på virkestoffnivå
  • oppfølging og videreføring av Apotekforeningens prosjekt Medisinstart
  • opprettelse av flere kommunefarmasøytstillinger i kommuner i Norge
  • opprettelse av (flere) tverrfaglige team
  • innføring av lovfestet oppstartsveiledning og/eller oppfølging av pasienter som får utskrevet kronikermedisin
  • ved innføring av nettapotek må mulig­heten for å kunne stille spørsmål om bruk av legemidlene sikres, slik at innføringen av nettapotek ikke fører til mer gal bruk av legemidler.

Farmasøyten er usikker på hvorvidt det vil skje mer før høringsrunden etter nyttår.

— Vi kommer til å ha tett dialog med samarbeidspartnere fremover for å fange opp eventuelle initiativ. Det er bra at legemiddelpolitikken igjen settes på dagsordenen. Vi satser på å følge opp arbeidet med meldingen i møter med HOD og Helsedirektoratet. Nå har vi mulighet til å sette våre saker på den politiske dagsorden, og NFF vedtok høsten 2013 foreningens nye visjon «Riktige legemidler. Bedre helse – god samfunnsøkonomi». Departementet må gjerne få låne denne i det videre arbeidet med legemiddelmeldingen, sier Wilhelmsen.

(Publisert i NFT nr. 6/2014 side 10.)