Der konkludere de som følger:
Deltagerne i en fokusgruppestudie med landets kommunalt ansatte farmasøyter påpekte det store antall arbeidsområder i kommunehelsetjenesten der det kreves kompetanse på legemiddelområdet. Foreløpig er antallet farmasøyter ansatt i norske kommuner lavt, men til en viss grad utfylles dette tomrommet av farmasøyter innleid fra apotek/sykehusapotek til å utføre spesielle oppgaver. Mange legemiddelrelaterte oppgaver utføres også av sykepleiere.

De aller fleste av farmasøytene ­arbeidet med oppgaver på systemnivå. God økonomistyring i helsevesenet er av stor viktighet, og de sa de følte seg særlig verdsatt ut fra sitt arbeid med anbudsprosesser og legemiddelkomitearbeid. Bare et par av deltagerne hadde stillinger som kan sies å være mer direkte på individnivå. Men også her så de et klart behov for bedre legemiddelhåndtering.

Det var generell enighet om at med så mange legemiddelrelaterte oppgaver som man har i kommunehelsetjenesten, vil det være en fordel å ansette flere farmasøyter.
 

(Publisert i NFT nr. 7/2019 side 20.)