Regjeringen har oppnevnt helsepersonellkommisjonen som skal hjelpe regjeringen sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Kommisjonen, ledet av Gunnar Bovim, består av representanter fra arbeidstakere, arbeidsgivere, spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og utdanningssektoren. Farmasøyt Rebwar Salar Nori Saleh ved Sykehusapotekene i Oslo er én av 16 medlemmer i kommisjonen. 

Det gleder leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Urd Andestad. 

— Jeg er veldig tilfreds med at Farmaceutenes forslag til representant ble inkludert i kommisjonen; det er ingen selvfølge å ha farmasøyt med i et slikt utvalg. Allikevel er jeg ikke overrasket fordi vi hadde en veldig god kandidat i Saleh. Han har mye relevant kompetanse og erfaring å tilføre kommisjonen, og som farmasøyt representerer han også en gruppe helsepersonell med høy sysselsetting i privat sektor, et aspekt som er viktig å ha med i en slik gjennomgang. 

Les også: Rebwar synes det er utrolig gøy å være barnefarmasøyt

Skal være ferdig i 2023

Helsepersonellkommisjonens hovedoppgave er å gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse fram mot 2040. Kommisjonen skal blant annet vurdere hvordan innovasjon gjennom digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer kan påvirke det framtidige personellbehovet og kartlegge frafall i tjenestene. Den skal også se nærmere på hvordan ubenyttet arbeidskraft kan kvalifiseres og mobiliseres. Kommisjonen skal levere en NOU (Norges offentlige utredninger) innen 1. februar 2023.

Stor mangel på helsepersonell

Ap og Sp slo fast i Hurdalsplattformen at de skulle nedsette en helsepersonellkommisjon. 

— Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass en helsepersonellkommisjon. En av de største oppgavene vi står overfor er å utdanne, rekruttere og beholde nok kvalifisert fagfolk i helse- og omsorgstjenesten. For å lykkes med dette, trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag og treffsikre tiltak. Det skal kommisjonen levere, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på nettsidene til departementet. 

Ifølge departementet er mangel på kvalifisert personell er allerede en utfordring i flere deler av helse- og omsorgstjenesten, ikke minst i distriktene. Pandemien har understreket behovet for nok fagfolk både i sykehusene og i kommunene. Den økende andelen eldre og færre personer i yrkesaktiv alder vil begrense tilgangen på arbeidskraft fremover. Samtidig er det ventet mindre økonomisk handlingsrom når inntektene fra olje- og gassindustrien går ned. Dette vil sette helse- og omsorgstjenesten under press.

— For å møte disse utfordringene er det avgjørende at vi legger gode, langsiktige planer og at vi samarbeider på tvers av sektorer. Derfor har helsepersonellkommisjonen representanter fra både partene i arbeidslivet, helse- og omsorgstjenesten, utdanningssektoren, brukerorganisasjoner, forskning og samfunnsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Medlemmer av helsepersonellkommisjonen

    Gunnar Bovim, professor, Trondheim (leder)

    Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum

    Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø

    Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo

    Iren Mari Luther, leder, Oslo

    Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø

    Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo

    Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen

    Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand

    Marit Karlsen, lege, Kautokeino

    Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg

    Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim

    Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer

    Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord

    Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø

    Morten Dæhlen, professor, Tønsberg