Siden 2015 har RELIS (regionale ­legemiddelinformasjonssentre), i sam­arbeid med de kliniske farma­kologiske avdelingene, besøkt fastleger i hele Norge og tilbudt faglige gjennom­ganger av forskjellige tema i kampanjen KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter. ­Første runde handlet om NSAIDs, og en studie gjennomført av RELIS i etterkant viser at de har hatt en effekt.
­
— Der dokumenterer vi at vi fikk en ­betydelig endring i forskrivning av NSAIDs, sier cand.pharm. og leder i RELIS Midt-Norge Harald Christian Langaas.

Publisert i topptidsskrift

Hovedbudskapet under NSAIDs-kampanjen var at bruken av diklofenak burde ­reduseres på grunn av risiko for kardiovaskulære bivirkninger. Ved behov for å forskrive NSAIDs burde naproksen foretrekkes, enten alene eller i kombinasjon med en protonpumpehemmer.

Sammen med farmasøyt Eimir ­Hurley og de kliniske farmakologene Roar ­Dyrkorn og Olav Spigset viser Langaas i studien at det umiddelbart etter ­besøkene var en reduksjon i forskrivning av ­diklofenak på henholdsvis 16 og 18 ­prosent i Tromsø og Trondheim ­sammenliknet med resten av ­landet. I samme periode var det en ­generell ­reduksjon i forskrivningen av­ ­diklofenak i hele Norge, men resultatene viste også at den videre nedgangen i Tromsø og Trondheim var minst like stor som i resten av ­landet i den 12 måneders oppfølgings­perioden etter besøkene.

Studien har de fått publisert i nivå 2-tidsskriftet European Journal of Clinical Pharmacology.
­
— Når det settes fokus på noe, vil det ofte skje en endring. Du er ikke redd det bare er kortvarig?
­— Vi er veldig oppmerksomme på den effekten der. Hvis effekten var umiddelbar, så ville en gått tilbake til vanlig praksis før 12 måneder. Vi har ikke grunn til å tro at det skal endre seg etter det. Når effekten har holdt i 12 måneder, kan du forvente at de har etablert en ny praksis.

Fare for en opioidepidemi

Etter runden med smertestillende har RELIS kjørt en runde med faglig ­gjennomgang av antibiotika som skal evalueres i løpet av året.
­
— Evalueringene fra fastlegene er veldig positive etter den kampanjen, sier Langaas.  
­
— Evalueringene er gjennomgående positiv på tvers av kampanjer, legger han til og trekker frem spørreundersøkelsene de har brukt i etterkant av besøk, som viser at et stort flertall mener det er et godt tilbud og at de vil si ja til et liknende tilbud senere.

Nå er RELIS midt i en runde hvor de besøker legekontor og snakker om diabetes.
­
— Hovedfokus er å promotere ­metformin som førstevalg og korrekt bruk av det. ­Planen er å fortsette med diabetes­kampanjen i vinter og vår, opplyser han.

Samtidig er de i full gang med å ­planlegge sin neste kampanje som omhandler opioider.
­
— Det er et område vi ser det er en del usikkerhet knyttet til forskrivning. I tillegg er konsekvensene av overforbruk veldig stor, og vi tenker at det er et område det er grunn til å ha fokus på, sier han.

Flere land har store problemer med avhengighet og dødsfall som følge av bruk av lovlige opioider.
­
— Du ser i andre land at det er nærmest en epidemi. Det er en viss vekst i Norge også, men ikke som den vi ser i USA for eksempel.

Tanken er at de nå kan komme en slik problematikk i forkant og forebygge den veksten som skjer internasjonalt.  

Håper å bli et nasjonalt tilbud

Etter pilotprosjektet i Trondheim og Tromsø har KUPP vokst jevnt. I Midt-Norge har alle fastleger fått tilbud om besøk fra RELIS. Nord i Norge har rundt halvparten fått besøk. På Vestlandet og det sentrale ­Østlandet har fokus ligget på Bergen og Oslo.  
­
— Vi har ikke kapasitet til å ta hele landet, men vi tar litt i hver region, sier Langaas, som ønsker å utvide virksomheten.

KUPP er etablert i alle helseregioner og har foreløpig 30 ansatte fra RELIS og ­klinisk farmakologi som er opplært og deltar i ­besøkene. Sentrene har fått tre millioner kroner over statsbudsjettet for 2018 og for 2019. Det holder til mellom 1000 og 1500 besøk årlig. Ifølge Helsedirektoratet var det 4759 fastlegehjemler i Norge i 2017.

­— Vi har en stor bredde og føler vi er godt rustet til å gå ut og øke aktiviteten. Vi håper vi kan få mer midler så vi kan øke aktiviteten, sier Langaas, som også har et ønske om å besøke apotek i tillegg.

(Publisert i NFT nr. 3/2019 side 12-13.)