Verken Norges Farmaceutiske Forening, Apotekforeningen eller universitetene kunne fortelle NFT hvor mange av landets reseptarer som velger å ta seg jobb i apotek etter endt utdanning. Konklusjonen deres var likevel samstemt: «De fleste jobber i apotek.» Samtidig opplever tidsskriftet økt etterspørsel etter artikler med reseptarer som har valgt alternative arbeidsplasser. Derfor spurte vi åtte mer kreative reseptarer hvorfor og hvordan de har valgt bort resepturen.

1. Hvor jobber du og hvor lenge har du vært der?

2. Hva er arbeidsoppgavene dine?

3. Hvordan får du brukt din farmasøytiske kompetanse i dag?

4. Hvorfor valgte du å jobbe akkurat der?

5. Hvorfor valgte du bort apoteket?

6. Hvilke råd har du til reseptarer/reseptarstudenter som ønsker å gjøre noe annet?


 

Wenche Rye


«Kvitt deg med lillebrorstempelet!»

1. Jeg jobber i GE Healthcare i Oslo, hvor jeg har vært i 11 år. Bedriften har rundt 800 ansatte og produserer kontrastmidler som OmnipaqueTM, OmniscanTM, VisipaqueTM og MyoviewTM for medisinsk bildediagnostikk med røntgen, CT, MRI, Ultralyd, PET. Produktene, som er viktige i endringen av det medisinske fokus fra «sen diagnose» til «tidlig helse», distribueres til hele verden.

2. Sammen med andre reseptarer jobber jeg med kvalitetssikring, hvor en viktig hovedoppgave er å utarbeide og sikre rutiner, samt kontrollere dokumentasjon før produktene kan frigis for distribusjon. Arbeidet gir også muligheter for å delta i prosjektarbeid - eksempelvis er nå en reseptar i Kina for å lære opp ansatte ved en av våre fabrikker i et nytt elektronisk system.

3. Det jeg har bruk for er vel metodebruken, tenkemåten og nøyaktigheten. Små detaljer kan gi store konsekvenser. At man er ansvarlig for det man gjør og ikke minst det man signerer for. Fag som farmakologi og kjemi kommer nok i bakgrunnen.

4. Fordi bedriften kunne tilby spennende arbeidsoppgaver som samtidig virket utfordrende.

5. Etter å ha vært i apotek i mer eller mindre i 10 år, synes jeg tiden var inne for å prøve noe annet. Det virket spennende å tilhøre en større organisasjon med nye utfordringer som ga muligheter for å utvikle seg. I tillegg har jeg fleksibel arbeidstid, og egen tilrettelegging av arbeidsoppgaver.

6. Mine råd:

 • Tør å prøve, ikke bli skremt av stillingsannonsen.
 • Følg med hva som skjer i det farmasøytiske miljøet.
 • Står det «farmasøyt» i stillingsannonsen, så SØK. Se muligheter ikke begrensninger.
 • Vis yrkesstolthet – kvitt deg med «lillebrorstempelet» i forhold til cand.pharm.er.

Elisabeth Rustad Nilsen


«Kvinner er for forsiktige»

1. Jeg jobber i legemiddelfirmaet Organon AS i Asker, hvor jeg har vært ansatt siden august 1997.

2. Jeg er registreringssjef og jobber hovedsakelig med det vi i legemiddelbransjen kaller Regulatory Affairs (RA). Det innebærer at jeg har ansvaret for alle regulatoriske saker vedrørende våre legemidler fra søknad om markedsføringstillatelse er sendt inn og så lenge de er på markedet. Jeg samarbeider også nært med vår markedsavdeling og deItar i strategi- og markedsmøter samt salgskonferanser med faglig veiledning av våre legemiddelkonsulenter. I tillegg har jeg en back-up funksjon i forbindelse med bivirkningsrapportering og svarer på henvendelser fra våre kunder (apotek, leger og annet helsepersonell samt pasienter).

3. For området RA er det en stor fordel å ha farmasøytisk kompetanse. Jeg er kjent med terminologien og jeg får bruk for farmasøytisk/kjemisk kunnskap. En stor del av arbeidet dreier seg om utarbeidelse/oversettelser av preparatomtaler og pakningsvedlegg, og merking av legemiddelpakninger. Dessuten er det en fordel med farmasøytisk kompetanse i forbindelse med de mange henvendelser og spørsmål vi får fra apotek og pasienter.

4. Det var en spennende jobb som var ledig da jeg vurderte å skifte beite. Det spilte også en rolle at Organon hadde kontor i Asker, bare 10 minutters kjøring fra der jeg bor.

5. Jeg har alltid vært nysgjerrig og ønsket å bli kjent med flere sider av legemiddelbransjen. Etter å ha jobbet på apotek i 24 år følte jeg dessuten at jeg ikke kom noe videre rent karrieremessig og at jeg ikke fikk full uttelling for den innsatsen jeg la ned.

6. Generelt vil jeg si at det er viktig at du ikke lar valget av utdanning begrense mulighetene for hva du ønsker å jobbe med. Som for de fleste utdanninger er det den kompetansen du bygger opp etter at du er ferdig som betyr mest. Reseptarutdanningen var (og er kanskje fortsatt) veldig apotekrettet, så det er vel mest naturlig å bygge plattformen der. Det er viktig å være aktiv og engasjert i jobben sin, ta etterutdanning (mange bra kurs i VETT), og følge med i medisinsk litteratur og legemiddelpolitikk. Apotekarbeidet er sterkt servicepreget og gir verdifull kompetanse i kundekontakt, kundeforståelse og veiledning. Slik kompetanse kommer også til nytte i andre jobber, ikke minst i legemiddelindustrien. Du må ikke være redd for å søke på stillinger som ser ut til å ligge over kompetansenivået ditt (her er kvinner generelt altfor forsiktige). Reseptarer er litt som poteten, de kan brukes til det meste!


      

Kristin Fodstad


 «Benytt deg av muligheter som dukker opp!»

1. Jeg jobber i Apokjeden, hovedkontoret for Apotek 1. Her har jeg jobbet i sju år.

2. Jeg er kategorisjef for uregistrerte legemidler, noe som innebærer at jeg har ansvar for en gruppe produkter med bl.a. uregistrerte legemidler og droger & kjemikalier. Jeg er ansvarlig for alle aktiviteter innen produktgruppen, somsortiment, priser, leverandørkontakt, og ikke minst å være en ressursperson på området. Jeg er også ansvarlig for «Spesialbestillinger», det vil si å spore og innhente uregistrerte legemidler til den enkelte pasient. Å finne produktet og få til en avtale med leverandøren på et nytt produkt kan ta alt fra noen minutter til flere uker.

3. Som ressursperson på uregistrerte legemidler hjelper jeg apotek med problemstillinger på området. Jeg får også en del henvendelser fra leger og andre som har spørsmål om uregistrerte legemidler. Det kan være å finne alternativ ved restsituasjoner og å finne legemidler uten enkelte innholdsstoffer som laktose, fargestoffer etc. Enkelte ganger er det turister eller andre som har glemt eller gått tom for legemidler. Da må vi prøve å finne alternativ som er tilgjengelig i Norge. Jeg må også ha kunnskap om import av legemidler samt lover og forskrifter på legemiddelområdet i de land vi importerer fra.

Å jobbe i et tverrfaglig miljø gir meg mulighet til å fokusere på den kompetansen jeg har. På samme måte som jeg rådfører meg med kollegaer som innehar en annen kompetanse, benytter de seg av min farmasøytiske kompetanse når de har behov for det.

4. Apotek 1 er Norges største apotekkjede og Norges største arbeidsgiver for farmasøyter. Det innebærer mange spennende oppgaver, utfordringer og muligheter. I tillegg har jeg fantastisk mange hyggelige og flinke kollegaer både i apotek og på kjedekontoret.

5. Selv om jeg ikke jobber i selve apoteklokalet, føler jeg ikke at jeg har valgt bort apotek. Kjernevirksomheten til Apokjeden er apotekdrift, og selv om arbeidsdagen kan oppleves forskjellig, er kontakt og samarbeid med apotek det jeg bruker mest tid på. Farmasøyter ved hovedkontoret oppfordres også til å være ute i apotek. Det har det foreløpig dessverre blitt litt for lite av for min del, men jeg hadde sommerjobb på Apotek 1 Hovenga i sommer, og det var veldig hyggelig!

6. Mine råd:

 • Få erfaring fra apotek. Velg gjerne litt utradisjonelt. Selv jobbet jeg fire år som alenefarmasøyt på Skjervøy apotek i Nord-Troms etter at jeg var ferdig med høgskolen. Det gav meg variert og nyttig erfaring som har vært god å ha med.
 • Vær positiv og aktiv i den jobben du har. Benytt deg av muligheter som dukker opp, f.eks. prosjektarbeid tilknyttet kjede- kontoret eller andre spesialoppgaver i apoteket som tilsyn og kvalitetsarbeid.
 • Søk muligheter i egen kjede og følg med på interne og eksterne stillingsutlysninger.
 • Hold deg faglig oppdatert, stol på dine egne kunnskaper og tør å ta sjansen!

Eva Killi


«Grip tak i nye utfordringer!»

1. Jeg jobber som Regulatory Affairs Manager i avdeling for Regulatory Affairs & Drug Safety i Roche Norge AS, et datterselskap av F. Hoffmann-La Roche i Sveits. Her har jeg jobbet siden 2001.

2. Arbeidsoppgavene mine er å ha kontakt med myndighetene (Legemiddelverket) i forbindelse medmarkedsføringstillatelser (nye søknader og oppdateringer), inkl. kliniske studier og regulatorisk produktansvar for tildelte terapiområder/produkter. Jeg besvarer eventuelle spørsmål fra helsepersonell eller brukere. Ellers har jeg ansvar for alt norsk pakningsmateriale og for prissøknader/-opplysninger til Legemiddelverket.

3. Jeg får brukt mye, både når det gjelder kvalitet, sikkerhet og effekt av legemidlene vi markedsfører. Dessuten er det viktig å holde seg oppdatert innen terapiområdene vi har produktansvar for. Vi er mange med ulik bakgrunn i Roche, og en farmasøyt har evnen til å se ting fra ulike vinkler og vise at ulik kompetanse kan være veldig nyttig.

4. Nokså tilfeldig egentlig. Etter å ha jobbet mange år i apotek følte jeg behov for å jobbe med noe annet. Arbeidet i Legemiddelverket (dengang Statens legemiddelkontroll) var noe nytt og lærerikt, og det synliggjorde at det er veldig mye som «skjer» med et legemiddel før det når frem til kunden i apoteket.

Etter jobb i Farmasøytisk avdeling og Registreringsavdelingen hos myndighetene, var det også spennede å jobbe med legemidler i et legemiddelfirma. Roche jobber mye med utvikling av nye legemidler, og det er flott å jobbe i et firma som kan bety mye for pasientens helse.

5. Jeg likte meg godt på apotek også. Var så heldig at jeg jobbet i et apotek som den gang produserte en god del legemidler, både for lagerhold og etter resept. I perioden før jeg sluttet, tilberedte vi både smertepumper og TPN-løsninger. Det var «Space Management» i selvvalget og mange kunder som skulle ekspederes.

Apotek ga muligheten for deltidsstilling, noe som var fint den tiden det var aktuelt med små barn. Å skifte arbeidsplass, og fremdeles jobbe med legemidler, har også vært bra.

6. Mine råd:

 • Følg med på stillingsannonser (eller vær enda mer aktiv ...), det er jobbmuligheter for reseptarer både i forvaltningen (hos myndighetene), i legemiddelindustrien, farmasøytiske avdelinger på sykehus eller hos legemiddelgrossistene.
 • Kanskje kjenner du noen som jobber som farmasøyt utenfor apotek; Ta kontakt og spør om de vet om noe som kan være aktuelt.
 • Nyttig med informasjon i studietiden, kan skolen bidra med noe? Hva med studiebesøk eller kortere utplassering også hos andre enn apotek? Ev. forelesere fra ulike arbeidsplasser under studietiden.
 • Grip tak i nye utfordringer!

Lisbeth Trelnes            


«Tenk utradisjonelt!»

1. Jeg startet i ny jobb som høgskolelærer ved Bachelorutdanningen i farmasi ved Høgskolen i Oslo 1. oktober 2007. Dette er et vikariat på seks måneder. De siste to årene har jeg jobbet som studiekonsulent ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

2. Mine arbeidsoppgaver vil dekke undervisning i praktisk apotekfarmasi med fokus på reseptbehandling og kundekommunikasjon, i tillegg til apotekpraksis.

3. I møte med studentene regner jeg med at jeg får brukt all min erfaring fra apotek ogandre jobber innen farmasiens verden.

4. Jeg har tidligere jobbet flere år i apotek, og har lyst til å jobbe med apotekfarmasi igjen. Når jeg i tillegg kan få kombinert det med å undervise, blir det en ny utfordring.

5. For min del var det tilfeldigheter som førte meg bort fra apotek. I 2000 ble jeg tilbudt en jobb på VETT, der jeg jobbet i flere år, og jeg syntes både den gang og nå at det er spennende å kunne bruke faget på en annen måte.

6. Mine råd:

 • Tenk gjerne utradisjonelt
 • Stol på din egen kompetanse

             

Sidsel Harby


«Første reseptar på Statens legemiddelkontroll»

1. Jeg jobber på Statens legemiddelverk, avdeling for legemiddelgodkjenning og jeg har jobbet her i 14 år.

2. Jeg jobber i registreringsseksjonen hvor vi koordinerer søknader om markedsføringstillatelse for legemidler, endringssøknader og fornyelser. Jeg er faggruppeleder for én av tre grupper i seksjonen og leder en gruppe på 15 personer. Jeg fordeler saker og organiserer arbeidsfordelingen i gruppen, leder ukentlige møter, og organiserer og leder jevnlige fagdager.

Min gruppe arbeider med søknader i gjensidig anerkjennelsesprosedyre, desentralisert prosedyre og nasjonale søknader. Arbeidsområdet krever inngående kunnskap i gjeldende regelverk, både nasjonale og EU-relaterte. Gjennom EØS-avtalen deltar vi i det europeiske samarbeidet på legemiddelområdet. Vi arbeider også med kvalitetssikring av preparatomtaler, pakningsvedlegg og merking.

Dette medfører bred kontaktflate mot legemiddelfirmaer og andre lands legemiddelmyndigheter, inkl. noe reisevirksomhet.

3. Den er spesielt nyttig i vurderingen av preparatomtaler og pakningsvedlegg, men også i koordineringsarbeidet er det viktig med kunnskap om legemidlene. Vår faggruppe er eksperter på det regulatoriske rundt godkjenning av legemidler og har nytte av kjennskap til lover og regelverk på legemiddelområdet. Det er dessuten en stor fordel å ha apotekbakgrunn, da en da har inngående kjennskap til å formidle kunnskap om legemidlene både overfor leger og pasienter.

4. Jeg syntes Statens legemiddelkontroll, som det den gang het, hørtes ut som et spennende arbeidssted. Jeg var første reseptar som begynte her, og så det som en utfordring. Nå jobber det flere reseptarer på Legemiddelverket, både på min avdeling og på andre avdelinger, og alle gjør en utmerket jobb.

5. Jeg hadde arbeidet 17 år i apotek og hadde lyst til å prøve noe nytt. At statsforvaltningen har fleksitid, sommertid og fri hver lørdag var heller ingen ulempe.

6. Mine råd:

 • Utdanningen er veldig allsidig – utnytt mulighetene
 • Ikke vær redd for å søke nye utfordringer
 • Tenk kreativt
 • Søk jobb på Statens legemiddelverk, en trivelig og spennende arbeidsplass!

Torkel R. Flatberg      


«Vær aktiv!»

1. Jeg startet min farmasøytiske karriere på Mandal apotek, hvor jeg jobbet i litt over to år. Deretter var jeg i NMD-systemet frem til 2001. Da dukket det opp en spennende mulighet ved hovedkontoret til Alliance apotek og jeg valgte å bytte beite. I Alliance apotek har jeg fått være med på å bygge opp en helt ny apotekkjede.

2. Jeg jobber i dag som teamleder for Rx/Sykepleieartikler. Det innebærer at jeg har totalansvaret, både økonomisk og på personalsiden, for den gruppen som jobber innen disse områdene ved hovedkontoret.

3. Min farmasøytiske kompetanse har jeg god bruk for i forbindelse med forhandlinger, vurdering av nye produkter og ved aktiviteter kjeden har innen Rx-området.

4. Jeg visste allerede i studietiden at jeg ikke kom til å arbeide så lenge i apotek, så da jeg fikk muligheten til andre utfordringer, valgte jeg det. Den nye apotekloven gjorde at min kompetanse ble mer ettertraktet, og da jeg fikk tilbud om en stilling i Alliance apotek, som på det tidspunktet var helt nystartet, tok jeg den utfordringen.

5. Jeg trivdes godt med å jobbe i apotek. Spesielt kundekontakten satte jeg stor pris på. Allikevel valgte jeg det jeg opplever som større frihet og mer utfordrende arbeidsoppgaver utenfor apotek. Jeg jobber nok atskillig mer nå enn jeg gjorde da jeg var i apotek, men jeg kan styre mer over egen arbeidstid når jeg jobber, og jeg har også sterkere innflytelse på hvilke arbeidsoppgaver jeg har.

6. Mine råd:

 • Etterutdanning innen salg/markedsføring/økonomi. Det er kombinasjonen av utdanningene som kan gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet.
 • Vær aktiv i apoteket, ta på deg ansvar. Det kommer også til å gjøre jobben din mer spennende.
 • Engasjer deg i noe annet enn bare apoteket. Bli aktiv i foreninger eller politikk.
 • Bestem deg for hva du vil gjøre og hvorfor. Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden.

 

Kristin Rosmo


«Ta vare på yrkesstoltheten!»

1. Jeg jobber i Norsk Medisinaldepot AS, nærmere bestemt som informasjonsfarmasøyt i kommunikasjonsavdelingen, hvor jeg har vært de siste to årene.

2. Mine arbeidsoppgaver består hovedsakelig av å formidle farmasifaglig informasjon til kunder i Vitusapotek, Ditt Apotek og Sykehusapotek gjennom å tilrettelegge for ulike farmasifaglige markedsaktiviteter i apotekene. Jeg koordinerer også utvikling av informasjonsmateriellet i kjedene.

3. Å jobbe med dette gir meg en spennende mulighet for å bruke farmasøyten i meg i tillegg til den delen av meg somelsker å skrive og være kreativ! Jeg har veldig mange farmasøytkolleger å støtte meg på i NMD og ute i apotekene. I min avdeling er jeg eneste farmasøyt, men er omgitt av kjempeflinke kolleger som kan så mye annet. Vi er flinke til å bruke hverandres kompetanse, og sammen lager vi kampanjer, aktiviteter, infomateriell og pressemeldinger som skal tilfredsstille kundenes forventninger og samtidig være innenfor de til dels stramme rammene vi skal forholde oss til som faghandel av legemidler.

4. NMD som arbeidsplass virket spennende på meg allerede under studiene! Etter noen år som ambulerende farmasøyt i Apotekforeningen og kundekonsulent hos Apotekernes Fællesindkjøp utdannet jeg meg som bedriftsøkonom og fikk napp hos NMD. Jeg har fått muligheten til å prøve ulike stillinger, og utviklet meg i den retningen jeg har ønsket selv. Det har vært fantastisk lærerikt og moro å få være med fra monopolets tider og til nå, hvor vi må konkurrere om hver eneste kunde der ute.

5. Jeg har valgt å jobbe med apotek istedenfor i apotek. Og jeg er daglig i resepturen inni hodet mitt, om ikke fysisk. Der ligger sannheten: Det er der slaget om kundenes tilfredshet og lojalitet skjer. Men personlig liker jeg veldig godt å være i skjæringspunktet mellom flere profesjoner og jobbe i et tverrfaglig og kreativt miljø. Det er moro å arbeide langsiktig og se egne arbeidsoppgaver i en større sammenheng. Jeg får respons på alt jeg gjør – godt eller dårlig – og det gir mening å bidra til at felles mål nås.

6. Jeg vil først og fremst råde alle farmasøyter til å jobbe i resepturen, i alle fall for en periode. Det gir en verdifull ballast nesten uansett hva du skal jobbe videre med innen farmasien. Det er brukerne av legemidlene alt dreier seg om til sjuende og sist. De som er nysgjerrige på å jobbe utenfor apotek, bør velge retning med hjertet, og fylle på med relevant etterutdanning og eventuelt tilleggsutdanning. Du må også være innstilt på samarbeid med andre profesjoner og vise litt fleksibilitet. Yrkesstoltheten må likevel alltid ligge i bunnen for det du gjør.

(Publisert i NFT nr. 11/2007 side 13–16.)