Tekst: Vivian Fjeldstad

Statssekretær Dagfinn Sundsbø (Sp) var takkemlig for gode innspill på Legemiddeldagen. Foto: HOD

— Den største utfordringen fremover er eldrebølgen som puster oss i nakken. Etter 2020 vil økning i antall eldre ta av for alvor. Det er fint at vi blir eldre, men flere eldre betyr også at det blir flere som er syke og har behov for helsetjenester, sier Dagfinn Sundsbø til NFT.

I 2040 vil det være dobbelt så mange personer over 80 år som det er i dag. Men det vil ikke være like sterk vekst i aldersgruppen som kan ta seg av alle de gamle. Det er stor forskjell i kom­munene, og noen har en økning i antall eldre allerede i dag.

Hele sykdomsbildet vil endre seg.
— At flere blir gamle og lever lengre og bedre med sykdom vil føre til at vi får flere syke, mennesker som eksempelvis sliter med omfattende helseproblemer som demens, KOLS, diabetes, fedme, psykisk helse, kreft og rusproblematikk, påpeker Sundsbø.

God forebygging gir bedre folkehelse
Det økende antallet mennesker med kroniske sykdommer og eldre legger et press på helsevesenet og fører med seg en del ut­fordringer, som større offentlige utgifter og større personellbehov. Utfordringen fremover blir da å bedrive forebygging i en tidlig fase for å slippe å bedrive reparasjon senere.

— Jo mindre man gjør tidlig, jo mer blir det å gjøre senere. Ressursene må settes inn tidligere for å unngå komplikasjoner som fører til lengre behandlingstid, før pasienten får tunge diag­noser og sykdomsbildet for pasienten rekker å bli for om­fattende. I kommunene bør det kunne tilbys helhetlige tjenester i større grad, legges økt vekt på forebygging og fokus på å gi råd og ­veiledning, sier statssekretæren.

— Slik kan man redusere ressursbruk av helsepersonell og bidra til mindre lidelse for pasientene. Samhandlingsreformen kommer med en kommunehelsereform, som går ut på riktig behandling, på riktig sted, til riktig tid. Denne innholder blant annet en opptrappingsplan for forebyggende helsetjenester, forteller Sundsbø.

Farmasøyter i tverrfaglige team
Kommunehelsereformen ønsker også å forbedre tverrfaglighet i kommunen.

— Vi må trekke veksler på hverandres erfaring og bygge opp den kompetansen som for eksempel fysioterapeuter, leger, ­ergoterapeuter og farmasøyter sitter med. Fra konferansen på Legemiddeldagen kom det frem at vi ikke utnytter den farma­søytiske kompetanse godt nok.

Sundsbø mener derfor at vi må styrke bruken av tverrfaglige team som vil kunne styrke kommunehelsetjenesten som helhet.

— Etter konferansen er jeg veldig overbevist om at farmasøyter ønsker å bli brukt og jeg er takknemlig for de innspill jeg fikk. Kompetansen de sitter på hører utvilsomt hjemme i de tverrfaglige team og dette vil i langt større grad bli fokusert på som følge av samhandlingsreformen, presiserer Dagfinn Sundsbø i Helse- og omsorgsdepartementet.

(Publisert i NFT nr. 6/2009 side 7.)