— Det er Farmaceutenes leder, Tove Ytterbø, som har bedt om å få komme til departementet, og i løpet av møtet fikk vi vite at også andre organisasjoner har fått tilsvarende avtaler, forteller fag- og ­kommunikasjonsrådgiver Guri Wilhelmsen.

Dialog og innspill

Foreningens leder, nestleder Line Gropen og Wilhelmsen selv utgjorde delegasjonen som besøkte HOD 26. august.

— Hensikten var altså å komme i ­dialog med departementet, og å gi innspill til ­legemiddelmeldingen. Vi ønsket å sette fokus på saker som er viktige for foreningen og for farmasøyter, slik at de forhåpentligvis behandles i meldingen. I tidligere stortingsmeldinger har det vært skrevet mye og flott om at farmasøytkompetansen må brukes mer og bedre. Det var viktig for oss å være tydelige på at vi nå ønsker oss konkrete oppdrag, sier Wilhelmsen.

— Hvordan opplevde dere å bli tatt imot hos HOD?
— Vi ble godt mottatt, og fikk tilbake­melding på at fokusområdene vi hadde plukket ut i stor grad var sammenfallende med temaene HOD så langt har fokusert på i arbeidet.

— I hvilken grad føler du at departementet er bevisst farmasøyters kompetanse?
— De departementsansatte som deltok i møtet hadde ulik bakgrunn, men vi antar og håper at det ikke er en direkte ulempe at to av de fem representantene er farmasøyter. Når det er sagt er det mange og sterke interesseorganisasjoner som har uttalt seg i denne saken, så det blir spennende å se hvilke konkrete forslag, med tilhørende dokumentasjon, som blir lagt frem til slutt.

Kompetanse og tilgjengelighet

Hva er det så Farmaceutene håper å få ut av legemiddelmeldingen?

— Vi håper det kommer konkrete ­forslag på hvordan farmasøytkompetansen kan utnyttes bedre for å oppnå riktig ­lege­middelbruk i fremtiden, og på den måten spare samfunnet for penger. Erfaringer fra tidligere meldinger viser at planene blir ­iverksatt i varierende grad, påpeker Wilhelmsen.

Håpet er derfor at man denne ­gangen opplever implementering i større grad, og foreningen ga også ­departementet klare signaler når det gjelder legemiddeltilgjengelighet.

—  Det ble i møtet referert til at forskning og innovasjon står sentralt i regjeringsplattformen, og vi håper at det med dette også følger ressurser og/eller virkemidler som legger til rette for slik aktivitet i Norge. Vi var dessuten tydelige på at incentiver må på plass for å sikre at vi fortsatt har ­tilgjengelige legemidler i Norge. De to ­oppdagede ­tilfellene av falske kreftlegemidler i sommer, og den økende mangelsituasjonen generelt, ­bekymrer oss, understreker Wilhelmsen.

— Hvordan vil foreningen arbeide videre for å påvirke HOD og legemiddelmeldingen i ønsket retning?
— I møtet fikk vi opplyst at det vil ­avholdes et eget rådslag på linje med det som ­allerede er avholdt, men denne gang med tema ­l­­egemiddelpriser. Dette ­rådslaget er ­forventet å finne sted etter at ­Prioriteringsutvalget har lagt frem sin ­rapport, og Farmaceutene vil følge opp og delta på dette rådslaget også. I tillegg vil vi selvfølgelig komme med innspill på ­meldingen før den legges frem for ­Stortinget, sier Guri Wilhelmsen.

(Publisert i NFT nr. 9/2014 side 11.)