Apoteker ved Sjukehusapoteket i Bergen (SiB), Pål Espen Johannessen har varslet om det det han mener er uforsvarlige forhold ved apoteket til flere tilsynsmyndigheter. Samtidig vurderer Sjukehusapoteka vest som SiB er underlagt, å si opp apotekeren.

Venstrepolitiker Alfred Jens Bjørlo har registrert nyheten, og han bekymrer seg for om varslere i statlig eie foretak blir godt nok ivaretatt.

«Kva vil Helseministeren gjere for å sikre seg om at varslarar i dei statleg eigde helseforetaka vert ivaretekne på ein trygg måte, og å sørge for at det ikkje utviklar seg kulturar i einskilde føretak med frykt for represaliar og manglande varsling av uforsvarlege tilhøve som går ut over pasientar og tilsette?» spør han i et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

LES OGSÅ: Apoteker ved Sjukehusapoteket i Bergen varsler om fare for liv og helse

Urovekkende ved Sjukehusapoteket i Bergen

Bjørlo er tydelig på at det er saken i Bergen som gjør at han stiller spørsmålet, men han skjønner at statsråden ikke kan gå detaljert inn og kommentere den konkrete saken. 

«[M]en det er viktig å vite korleis departementet som øvste eigar av helseforetaka arbeider med å syte for at det skal vere trygt å varsle i det norske statlege helsevesenet, og rutinene for å handtere saker av ein så urovekkande karakter som den som no har blitt offentleg kjend i Bergen.» skriver han. 

LES OGSÅ: Apoteker på Haukeland trues med sparken, får full støtte av ansatte

Flere varsler om Sjukehusapoteket i Bergen

På slutten av uken har det kommet to nye varsler ved Sjukehusapoteket i Bergen; begge de to nye varslene er sendt til styret. 

Det ene er fra Roy Rangjord som var apoteker ved SiB fra 2016 til 2020. 

— Dårlig arbeidsklima og forholdet til ledelsen var sterkt medvirkende til jeg valgte å si opp stillingen og ta en jobb utenfor Sjukehusapoteka, sier han til Bergens Tidende.

Rangjord vil ikke gå i detalj om varselet, men stiller seg bak sin etterfølger. 

— Varselet underbygger den nåværende apotekeren sin fremstilling, sier Rangjord på bt.no.

Det andre varslet kommer fra tillitsvalgt for farmasøytene på apoteket, Oddgeir Selaas, 

— Jeg kan bekrefte at det er blitt sendt et varsel på vegne av mine kollegaer, sier Selaas, som ikke ønsker å uttale seg om innhodet, til BT.