Salgssjef for organisasjoner, Synnøve Vik, forklarer mer om hva forsikrings­tilbudet innebærer.

— Vi er tre parter om denne avtalen, fagforeningen, medlemmene og Gjensidige. Jo flere som bruker avtalen, jo bedre forhandlingskort får foreningen.

Avtalen evalueres årlig og er i konstant utvikl­ing for å stå til forventningene, hevder salgssjefen.

— Medlemmene av NFF har blant annet en kollektiv innboforsikring med veldig fleksibel forsikringssum, fra 500 000 kroner og opp til tre millioner. Dette er et spesielt tilbud. At det er en kollektiv forsikring betyr i seg selv at prisen er lavere enn ved en individuell avtale. Selve prisforskjellen for den enkelte er vanskelig å si noe generelt om, her er det en rekke faktorer som spiller inn. 

Nyheter
Produktene på forsikringsmarkedet er dyna­miske, ifølge Vik, noe som betyr både endrede og nye tilbud, også for NFFs medlemmer.

— Nytt fra januar 2012 er at identitetstyveri også dekkes. Her vil all nødvendig hjelp være tilgjengelig på ett sted, dersom man skulle være så uheldig å bli utsatt for noe slikt. Forsikringen gir deg tilgang til advokat med ID-tyveri som spesialfelt og inntil hundre tusen kroner til å renvaske identiteten og avvise krav, forklarer Vik.

Går det enda lenger, og saken havner i retten, får man inntil en million kroner til saksomkostninger og advokathjelp.

— Alle med innboforsikringen vi tilbyr NFF i dag vil være forsikret mot identitetstyveri etter første forfall i 2012. Forsikringen dekker også uhell utenfor hjemmet, inntil 25 000, som for eksempel å miste mobiltelefonen i en sølepytt, og dette gjelder i hele verden. Egenandelen er satt til tusen kroner, og denne «tabbeforsikringen» har kommet på plass som følge av tilbakemeldinger fra ­kundene, sier Vik.

Nytt er også at samlerabatten, som slår inn allerede fra første forsikring, økes fra elleve til fjorten prosent fra januar neste år.

— Har man tre eller flere forsikringer hos oss via NFF er rabatten på atten prosent. Det er viktig å presisere at disse rabattene kommer i tillegg til rabatter eller bonuser man måtte ha individuelt. Det spesielle med å ha for­sikring via fagforening er altså at man får rabatt fra første forsikring, forteller Vik.

Salgssjefen har mer nytt å komme med til NFFs medlemmer.

— Innen bilforsikring tilbyr vi medlemmene nå egenandelsfordel dersom de har tre eller flere forsikringer hos oss. Kort fortalt betyr egenandelsfordel at du får redusert egen­andel med 4000 kroner ved en bilskade i året. Dette er ikke lenger knyttet til NAF, men til fagforeningsmedlemskapet i kombinasjon med kundeforholdet. Nytt er også personlig veihjelp knyttet til bilforsikring.

Vik mener det er en utfordring å kommu­nisere forsikring på grunn av store individuelle forskjeller.

— Nettopp derfor er det viktig at man alltid sier fra til Gjensidige at man er NFF-medlem, og har du spørsmål rundt ditt kundeforhold, så ta kontakt.

Stort område
Gjensidige satser bevisst på fagforenings­området, som samlet utgjør en betydelig del av deres virksomhet.

— Vi er store på dette feltet og har kunder som YS, NITO, Tekna og frittstående fag­foreninger. Samlet utgjør dette en fjerdedel av privatmarkedet vårt, og det er et svært spennende marked å operere i.

Salgssjefen understreker samtidig at man møter dette markedet medydmykhet.

— Alle kundene lytter til hverandre, og det i større grad enn på det ordinære privat­markedet. Du kan si at vi er der med hele medlemsmassen som tilhørere, noe som gjør at vi må være ekstra skjerpet.

Vik kan fortelle at Gjensidiges egne medieovervåkere har fanget henne opp via Twitter mens hun fremdeles sto på scenen og holdt foredrag.

— Media bringer også frem de mindre positive erfaringene folk har med oss, noe som er bra. Er vi for dyre, må vi få tilbakemelding. Vi benytter aktivt responsen som styringsverktøy. 

Avvikles
Forsikringenes liv er som nevnt dynamiske, og for NFFs medlemmer innebærer dette at tilbudet om gruppelivsforsikring fra Gjen­sidige faller bort fra nyttår.

— Det er altså medlemsprisen, ikke for­sik­ringen, som faller bort, understreker Vik.

Man har dermed mulighet til å fortsette ­forsikringsavtalen til individuell pris.

— Færre enn tretti medlemmer har benyt­tet seg av avtalen. Da er det ikke lenger snakk om en medlemsfordel, snarere en godt skjult hemmelighet. De fleste har nok slike løsninger via arbeidsgiver, og dette har ført til manglende interesse. Få brukere og noen utbetalinger har ført til at prisen blir så høy at det ikke lenger er forsvarlig å fortsette av­talen. De som har benyttet denne forsikrings­muligheten får tilbud om å videreføre avtalen til individuell pris. Uansett gjelder forsikringen ut året, og man har seks måneders betenkningstid på om man vil videreføre den. Dette er viktig for de det gjelder, og man trenger ikke levere ny legeattest for å videreføre forsikringen innenfor denne fristen, påpeker Vik.

Andre områder
Gjensidige tilbyr også banktjenester, uten at disse per i dag omfattes av noen avtale mel­lom selskapet og NFF.

— Banktjenesten er selvsagt åpen for alle som måtte ønske det, og som en spennende nyhet slipper vi mobilbank i begynnelsen av november. Her får du en «drag and drop-­løsning» som lar deg flytte penger mellom konti, betale regninger og så videre med mobiltelefonen.

Gjensidige Bank er en nettbank, men har tjueto finanskontor spredt rundt om i landet.

— Vi tilbyr hele spekteret av banktjenester og snuser nå på muligheten for å tilby medlemsfordeler også i bank til medlemmene av frittstående fagforeninger. Det er først i den seneste tiden at Gjensidige har sett at dersom man gjør alle de små frittstående foreningene like er dette et spennende marked både for kunden og internt i Gjensidige.

 (Publisert i NFT nr. 11/2011 side 30.)