Farmatid har spurt de største politiske partiene spørsmål om farmasi og legemidler i forkant av valget, og leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad, har kommentert svarene. I dagene fremover får du hennes dom over partienes politikk på feltet. 

I dag svarer helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe.

Les også: KrF har gode refleksjoner om farmasøyter, men har også mangler

Les også: Venstre vil bruke farmasøyters kompetanse, men knytter den for mye til apotek 

Les også: Bra at Frp trekker fram Norges ansvar for å utdanne nok farmasøyter

Farmasøytisk kompetanse

— Hvor mener du at farmasøytisk kompetanse skal brukes i fremtiden? 

— Foruten apotek, har farmasøyter en naturlig plass i mange deler av samfunnet. Feil legemiddelbruk er en stor utfordring og en viktig årsak til sykdom og død som kan forebygges. Vi mener derfor farmasøyter må brukes mer i sykehus og den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å sikre riktig og trygg legemiddelbruk. Vi mener dessuten større nasjonal produksjon av legemidler og vaksiner er viktig for den norske helseberedskapen, og at farmasøyter spiller en helt sentral rolle hvis vi skal bygge opp en legemiddelindustri i Norge.

Les også: MDG vil styrke farmasi, men er uklar på hvordan

— De fleste kommuner har i dag farmasøytisk kompetanse på grunn av at de har farmasøyt i apoteket. Dette er en viktig ressurs for legemiddelbrukere, lokalt helsepersonell og kommunen. Når bruken av nettapotek øker ser vi fra Sverige at distriktsapotek legges ned. Hva tenker du kan bidra til å sikre lokal farmasøytisk kompetanse i hele Norge?

— Vi mener det er svært viktig å bevare fysiske apotek i alle deler av landet, og mener det er bekymringsfullt dersom distriktsapotekene legges ned på grunn av økt konkurranse fra nettapotek. Senterpartiet har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan en slik utvikling bør forhindres, men vil følge utviklingen tett og vurdere hva som er nødvendige tiltak hvis nedleggelse av distriktsapotek blir et større problem også i Norge.

Utdanningskapasitet

— I 2020 ga Helsedirektoratet autorisasjon til 368 farmasøyter, 60 % var utdannet i Norge, 40 % var utdannet utenfor Norge. Hva tenker du om dette?

— Senterpartiet mener Norge bør være mest mulig selvforsynt med helsepersonell, inkludert farmasøyter. Utdanningen av farmasøyter i Norge bør derfor økes, for å svare til behovet i apotekbransjen og helsetjenesten.

Legemiddelindustri

— Det har vært mange fine ord om økt innsats for å få økt legemiddelproduksjon i Norge. Hva tenker du er det viktigste for å gå fra ord til handling? Og hva skal være første handlingen?

— Senterpartiet har fremmet en rekke forslag på Stortinget om offentlig/privat samarbeid for å sikre økt legemiddelproduksjon i Norge. Vi mener et naturlig første skritt kan være at myndighetene inngår avtaler med de farmasøytiske produksjonsmiljøene som finnes i dag om forhåndskjøp og/eller beredskapsproduksjon av vaksiner og legemidler. Vi mener helse- og omsorgsministeren viser en passiv holdning til saken, når han langt på vei har avvist problemstillingen med henvisning til EU-regler om offentlige innkjøp,

Farmaceutenes dom: Positivt at Sp vil sikre apotekdekningen

Senterpartiet stadfester at riktig og trygg legemiddelbruk sikres gjennom mer bruk av farmasøyter. Partiet fremhever også at farmasøyter vil være viktige for å få til norsk legemiddelproduksjon. Partiet er vel det som sterkest ytrer ønske om at bruk av nettapotek ikke skal gå utover apotekdekningen. 

Når det gjelder farmasøytisk produksjon så henviser de til sine forslag for å fremme dette, og mener at helseministeren avspiser dette med henvisning til EU-regelverk. Det blir spennende å se hvordan Sp vil håndtere dette dersom de ender med helseministeren etter høstens valg.